ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - Aralık 2017
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı
Health Literacy In School Of Health Students
Sibel Ergün
Sayfalar 1 - 6

2.
Cushing hastalığında nüksü öngören faktörler
Predicting factors of recurrence in patients with Cushing's Disease
Alev Selek
Sayfalar 7 - 12

3.
Çocukların örselenmesine annelerin örselenme yaşantısının etkisi
The effect of childhood neglect and abuse experiences of mothers on the neglect and abuse of children
Merve Ezen, Ayfer Açıkgöz
Sayfalar 13 - 21

4.
Hemşirelerin biyolojik hedeflenmiş tedaviler hakkındaki bilgi düzeyi ve uygulamalarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge level and applıcatıons of nurses on bıologıcal targeted treatments
Füsun Uzgör, Aysun Kazak, Burcu Albayrak, Ayşe Özkaraman
Sayfalar 22 - 29

5.
Brugada Sendromu hastalarında repolarizasyon parametrelerinin klinik önemi
Clinical significance of repolarization parameters in Brugada Syndrome patients
Kıvanç Yalın, Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu, Ebru Gölcük, Kamil Adalet
Sayfalar 30 - 35

6.
Pediatrik Keratokonus Vakalarında Transepitelyal Cross-linking Tedavisinin Etkinliği
Effect of Transepithelial Crosslinking Treatment on Pediatric Keratoconus
Sevgi Subaşı, Nurşen Yüksel, Muhammed Furkan Balcı, Kübra Demirci, Dilara Pirhan, Büşra Yılmaz Tuğan
Sayfalar 36 - 40

7.
Hipopne veya apne predominansı olan obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların uyku yapısındaki farklılıklar ve eşlik eden morbiditeler
Differences in the sleep structure and accompanying morbidities in obstructive sleep apnea patients with apnea versus hypopnea predominancy
Zahide Yılmaz, Pınar Bekdik Şirinocak, Adin Selçuk, Erkan Esen
Sayfalar 41 - 46

8.
Artroskopik Subakromiyal Dekompresyon: Kısa Dönem Klinik Sonuçlar
Arthroscopic Subacromial Decompression: Short-term Clinical Results
Alper Gültekin, Ulaş Serarslan
Sayfalar 47 - 49

9.
Dupuytren Kontraktürü Nedeniyle Parsiyel Fasyektomi Uygulanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Assessment of Dupuytren’s Contracture Patients with Partial Fasciectomy
Ümit Gök, Alper Gültekin, Nazlı Demir Gök
Sayfalar 50 - 53

10.
Supraventriküler Taşikardilerin Tedavisinde Radyofrekans Katater Ablasyon Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Radiofrequency Catheter Ablation Therapy In The Treatment of Supraventricular Tachycardia: A Single Center Experience
Kazım Serhan Özcan, Serdar Bozyel, Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu
Sayfalar 54 - 58

11.
Farklı Lokalizasyonlarda Üreter Taşları Olan 3 Yaş Altı Çocuklarda Ultrathin Semirijid Üreterorenoskopi Eşliğinde Holmium Lazer Tedavisinin Etkinliği
The efficacy of holmium laser therapy together with ultra-thin semirigid ureterorenoscope in children under the age of 3 years with ureteral stones in different localizations
Mehmet Sefa Altay, Hasan Rıza Aydın, Şenol Adanur
Sayfalar 59 - 64

12.
Metastatik Pankreas Kanserinde Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognostik Önemi
Prognostic Significance of The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Metastatic Pancreatic Cancer
Serkan Nebi Demirci, Gökmen Umut Erdem
Sayfalar 65 - 70

OLGU SUNUMU
13.
Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisi Gerektiren Ağır Obstrüktif Uyku Apne Sendromu - Juvenil Myastenia Gravis Olgusu
Severe Obtructive Sleep Apnea Syndrome – Juvenile Myastenia Gravis Case Requiring Non-invasive Mechanical Ventilation Treatment
Belkıs İpekçi, Zeynep Seda Uyan, Hülya Maraş, Bülent Kara
Sayfalar 71 - 72

14.
Ciddi Hiperbiluribinemi ile seyreden Çölyak Hastalığı
severe hyperbilurinemia and Coeliac Disease
Mesut Sezikli, Gökhan Dindar, Melis Bektaş
Sayfalar 73 - 76

15.
Kolsişin ilişkili pansitopeni ve polinöropati
Colchicine related pancytopenia and polyneuropathy
Ceren Erdoğan, Esra Terzi&775; Demi&775;rsoy
Sayfalar 77 - 80

16.
Lityum İlişkili Akut Bobrek Yetmezligi: Olgu sunumu
Eda Altun, Bahattin Koç, Bülent Kaya
Sayfalar 81 - 84

17.
Tailgut Kisti Zemininde Gelişen Nöroendokrin Tümörün BT Bulguları
CT Imaging Characteristics of Neuroendocrine Tumor Arising From Tailgut Cyst: Case Report
Nevin Aydın, Taylan Kara, Mahmut Kebapçı, Deniz Arık, Sare Kabukçuoğlu
Sayfalar 85 - 87

18.
Psikiyatrik Belirtilerle Ortaya Çıkan Bir Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması (Olgu Sunumu)
Primer Central Nervous System Lymphoma Presenting With Psychiatric Signs (A Case Report)
Gülhan Sarıçam, Ebru Bilge Dirik, Hatice Ferhan Kömürcü, Ömer Anlar
Sayfalar 88 - 91

EDITÖRE MEKTUP
19.
Yaşam kalitesi ve Hasta Memnuniyet Anketleri
Eyüp Murat Yılmaz, Pakize Özçiftci Yılmaz
Sayfa 92
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale