Volume : 6 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Radiofrequency Catheter Ablation Therapy In The Treatment of Supraventricular Tachycardia: A Single Center Experience [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 54-58

Radiofrequency Catheter Ablation Therapy In The Treatment of Supraventricular Tachycardia: A Single Center Experience

Kazım Serhan Özcan, Serdar Bozyel, Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu
University of Health Sciences, Derince Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Turkey

INTRODUCTION: Radiofrequency catheter ablation (RFCA) is an effective method in the treatment of supraventricular tachycardia (SVT). In this study, we evaluated the results of the first 269 patients treated with RFCA of SVT in a our new arrythmia center
METHODS: 269 patients underwent RFCA for SVT between january 2013 and january 2016 were retrospectively evaluated in the study. Demographic and clinical characteristics of patients, electrophysilogical findings and techniques, treatment methods, complications and one year follow-up data were recorded.
RESULTS: 269 patients (109 male) were evaluated in the study. Mean age was 47,74 ± 14.87. 196;35;18;20 patients underwent RFCA procedure for AVNRT;AVRT;AT;AFL, respectively. 3 patients had unsuccessful procedure (1 AT, 1 AVNRT, 1 AVRT). In 7 patients recurrences occurred ( 2 AT, 2 AVNRT, 2 AVRT,1 AFL) within 12 months after the ablation procedure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: RFCA is a safe and effective approach for the treatment of SVT with an acceptable success rate and low complication rate. Our results are compatible with internatinal literature.

Keywords: Radiofrequency catheter ablation, supraventricular tachycardia, electrophysiology study.

Supraventriküler Taşikardilerin Tedavisinde Radyofrekans Katater Ablasyon Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi

Kazım Serhan Özcan, Serdar Bozyel, Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Radyofrekans katater ablasyon supraventriküler taşikardilerin tedavisinde etkin bir yöntemdir. Biz bu çalışmamızda yeni kurulan bir aritmi merkezinde supraventriküler taşikardi sebebiyle ablasyon uyguladığımız ilk 269 hastaların sonuçlarını değerlendirmek istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Ocak 2013 ile Ocak 2016 tarihleri arasında yeni bir aritmi merkezinde supraventriküler taşikardi sebebiyle radyofrekans katater ablasyonu uygulanan 269 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların demografik bilgileri, elektrofizyoloji bulguları, uygulanan tedavi işlemleri ve karşılaşılan komplikasyonlar ve 1 yıllık takip sonuçları kayıt edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 269 hasta (109 erkek) dahil edildi. Ortalama yaş 47,74 ± 14.87 idi. 196 hastada atrioventriküler nodal reenteran taşikardi (AVNRT), 35 hastada atrioventriküler reenteran taşikardi (AVRT), 18 hastada atrial taşikardi (AT), 20 hastada atrial flutter(AFL) ablasyonu uygulandı. 3 vaka işlem sırasında başarısız olundu ( 1 AT, 1 AVNRT, 1 AVRT). 1 yıllık takipte 7 hastada nüks görüldü (2 AT, 2 AVNRT, 2 AVRT, 1 AFL).
TARTIŞMA ve SONUÇ: RFCA kabul edilebilir bir başarı oranı ve düşük komplikasyon oranı ile SVT tedavisinde güvenli ve etkili bir yaklaşımdır. Sonuçlarımız uluslararası literatürle uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Supraventriküler taşikardi, radyofrekans katater ablasyon, Elektrofizyolojik çalışma.

Kazım Serhan Özcan, Serdar Bozyel, Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu. Radiofrequency Catheter Ablation Therapy In The Treatment of Supraventricular Tachycardia: A Single Center Experience. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 54-58

Corresponding Author: Kazım Serhan Özcan, Türkiye
Manuscript Language: English