Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Prognostic Significance of The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Metastatic Pancreatic Cancer [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 65-70

Prognostic Significance of The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Metastatic Pancreatic Cancer

Serkan Nebi Demirci, Gökmen Umut Erdem
Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In numerous types of malignancy it is reported that high neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) is associated with poor outcomes. We aimed to investigate the prognostic significance of NLR in patients with metastatic pancreatic cancer in our study.
METHODS: Between January 2013 and December 2014, 40 patients with metastatic pancreas carcinoma were retrospectively reviewed. The association of NLR with progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) was analyzed using the Kaplan–Meier method.
RESULTS: Forty patients were included in this study. The median age of patients was 58.5 years (range 44–80 years) and the majority of patients were male (75.0%). High NLR (≥3.45) were obtained in 21 patients. NLR was a significant prognostic factor for both OS and PFS. The median OS for patients with high and normal NLR was 2.8 and 11.1 months, respectively (p <0.001). The median PFS for patients with high and normal NLR was 1.6 and 7.9 months, respectively (p <0.001). At the same time, PFS was significantly longer in male patients and those with a pancreatic head-located tumor.
DISCUSSION AND CONCLUSION: High NLR is a predictor of shorter OS and PFS in patients with metastatic pancreatic cancer. These results should be confirmed by prospective studies and multivariate analyses including more patients and other prognostic factors.

Keywords: Pancreatic cancer, neutrophil/lymphocyte ratio, prognosis

Metastatik Pankreas Kanserinde Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognostik Önemi

Serkan Nebi Demirci, Gökmen Umut Erdem
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çeşitli kanser tiplerinde yüksek nötrofil-lenfosit oranının (NLO) kötü sağkalım sonuçları ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda metastatik pankreas kanserli hastalarda NLO’nun prognostik önemini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013 ile Aralık 2014 tarihleri arasında, metastatik pankreas karsinomu tanısı alan 40 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalarda NLO ile genel sağkalım (OS) ve progresyonsuz sağkalım (PFS) ilişkisi Kaplan-Meier metodu kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 40 hastanın ortanca yaşı 58.5 olup, %75 i erkekti. Hastaların 21’inde (%52.5) yüksek NLO (≥3.45) saptandı. Nötrofil/lenfosit oranı hem OS hem de PFS için önemli bir prognostik paremetre idi. Ortanca OS NLO yüksek ve normal hastalarda sırası ile 2.8 ay ve 11.1 ay (P<0.001) idi. Ortanca PFS ise NLO yüksek ve normal olan hastalarda sırası ile 1.6 ay ve 7.9 ay (P<0.001) idi. Aynı zamanda erkek (4.1 ay vs 0.9 ay; P=0.022) ve pankreas başı yerleşimli tümöre sahip olan (5.8 ay vs 1.3 ay; P=0.046) hastalarda PFS anlamlı olarak daha uzundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek NLO, metastatik pankreas kanseri olan hastalarda daha kısa OS ve PFS' nin bir göstergesidir. Bu sonuçlar daha fazla hasta sayısı ve diğer prognostik faktörler de dahil edilerek prospektif çalışmalar ve çok değişkenli analiz ile doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pankreas kanser, nötrofil/lenfosit oranı, prognoz

Serkan Nebi Demirci, Gökmen Umut Erdem. Prognostic Significance of The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Metastatic Pancreatic Cancer. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 65-70

Corresponding Author: Serkan Nebi Demirci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish