Volume : 6 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The effect of childhood neglect and abuse experiences of mothers on the neglect and abuse of children [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 13-21

The effect of childhood neglect and abuse experiences of mothers on the neglect and abuse of children

Merve Ezen, Ayfer Açıkgöz
Eskisehir Osmangazi University,faculty Of Health Sciences, Department Of Child Health And Disease Nursing

INTRODUCTION: The family environment where children are protected and raised healthily, happily and securely may turn into an environment in which adverse experiences and destructive behaviours which affect all the members of a family emerge. The study has been carried out with the purpose of identifying the effect of traumatic experiences of mothers on the trauma of children.

METHODS: The study has been carried out on cleaning and caregiving staff having a child and working in a hospital in Eskisehir between 1 and 10 August 2017. The study has been completed with 100 voluntary person from the population. The data has been collected through “Descriptive Characteristics Form”, “Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)”, and “Scale of Child Abuse in the Family B-Form (SCAF-B)” and analysed via IBM SPSS Version 21.0.
RESULTS: The mothers primarily experienced emotional abuse during childhood. The mothers mostly applied physical abuse on their children. As a result of the analysis between the scores of CTQ and SCAF-B, it has been identified that there is a statistically significant relation between the scores of two scales (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mothers who were exposed to destructive behaviours during childhood have applied more destructive behaviours to their children.

Keywords: In-family abuse, mother, child, abuse and neglect

Çocukların örselenmesine annelerin örselenme yaşantısının etkisi

Merve Ezen, Ayfer Açıkgöz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuğun korunduğu, mutlu ve güvenli bir şekilde yetiştirildiği aile ortamı, bazen olumsuz yaşantıların ve örseleyici davranışların ortaya çıktığı bir ortama dönüşebilmektedir. Araştırmamız çocukların örselenmesine annelerinin örselenme yaşantılarının etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 1-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında Eskişehir’deki bir hastanede çalışan ve çocuğu olan kadın temizlik personeli ve hastabakıcılar ile yapıldı. Çalışma evren içinden araştırmaya katılmaya gönüllü 100 kişi ile tamamlandı. Veri toplamak amacıyla; “Tanımlayıcı Özellikler Formu”, “Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ)” ve “Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği-B Formu (AİÇİÖ-B)” kullanıldı. Verilerin analizi IBM SPSS 21 paket programı ile yapıldı.
BULGULAR: Annelerin çocukluk döneminde en fazla duygusal istismara maruz kaldıkları ve çocuklarına en fazla fiziksel istismarda bulundukları görüldü. Annelerin ÇÖYÖ puanları ve AİÇİÖ-B puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise; aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.05) görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk döneminde örselenmeye maruz kalan annelerin kendi çocuklarına daha fazla örselenme davranışlarında bulundukları saptandı.

Anahtar Kelimeler: Aile içi istismar, anne, çocuk, örselenme

Merve Ezen, Ayfer Açıkgöz. The effect of childhood neglect and abuse experiences of mothers on the neglect and abuse of children. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 13-21

Corresponding Author: Ayfer Açıkgöz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish