Volume : 6 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Primer Central Nervous System Lymphoma Presenting With Psychiatric Signs (A Case Report) [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 88-91

Primer Central Nervous System Lymphoma Presenting With Psychiatric Signs (A Case Report)

Gülhan Sarıçam1, Ebru Bilge Dirik2, Hatice Ferhan Kömürcü2, Ömer Anlar2
1Ulus State Hospital
2Ankara Atatürk Education Research Hospital

Primer central nervous system lymphoma (PCNSL) constitutes of less than 5% of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) and the great majority is B-cell lymhomas. Patients may be came up with increased intracranial pressure, focal neurological signs, neuropsychiatric symptoms or eye symptoms in clinic. Central nervous system gliomas, metastatic tumors, demyelinating disorders, subacute infarcts and space-occupying lesions are among the differential diagnostics of PSSL. In this report, a patient who was admitted to emergency department with psychiatric findings and stroke-like findings, but after advanced examination and research who has got PSSL diagnosis, was presented. PSSL may be confronted with various clinical tables. It should be taken into account in the etiological evaluation of atypical psychiatric symptoms and strokes.

Keywords: Primary central nervous system lymphoma, Non-Hodgkin Lymphoma, B-cell Lymphoma

Psikiyatrik Belirtilerle Ortaya Çıkan Bir Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması (Olgu Sunumu)

Gülhan Sarıçam1, Ebru Bilge Dirik2, Hatice Ferhan Kömürcü2, Ömer Anlar2
1Ulus Devlet Hastanesi
2Ankara Atataürk Eğitim Araştırma Hastanesi

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması (PSSSL), Non Hodgkin Lenfoma (NHL)’ ların %5’ den azını oluşturur ve büyük çoğunluğu B-hücreli lenfomalardır. Hastalar klinikte kafa içi basınç artışı, fokal nörolojik bulgular, nöropsikiyatrik semptomlar veya göz bulguları ile karşımıza gelebilir. PSSSL ayırıcı tanısında santral sinir sistemi gliomları, metastatik tümörler, demiyelinizan bozukluklar, subakut enfarkt ve yer kaplayan lezyonlar yer alır. Bu raporda acil servise psikiyatrik bulgular ve inme benzeri bulgularla başvuran fakat yapılan ileri tetkik ve araştırmalar sonucu PSSSL tanısı alan bir hasta sunuldu. PSSSL çeşitli klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. İnmelerin ve atipik psikiyatrik belirtilerin etyolojik değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmaldır.

Anahtar Kelimeler: Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması, Non Hodgkin Lenfoma, B-hücreli lenfoma

Gülhan Sarıçam, Ebru Bilge Dirik, Hatice Ferhan Kömürcü, Ömer Anlar. Primer Central Nervous System Lymphoma Presenting With Psychiatric Signs (A Case Report). Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 88-91

Corresponding Author: Gülhan Sarıçam, Türkiye
Manuscript Language: Turkish