Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Retrospective Assessment of Dupuytren’s Contracture Patients with Partial Fasciectomy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 50-53

Retrospective Assessment of Dupuytren’s Contracture Patients with Partial Fasciectomy

Ümit Gök1, Alper Gültekin2, Nazlı Demir Gök3
1İzmit Seka State Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Kocaeli
2Derince Education and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, Kocaeli
3İzmit Seka State Hospital, Department of Pathology, Kocaeli

INTRODUCTION: The aim of this study is analysing the Dupuytren’s Contracture patients retrospectively who underwent partial fasciectomy.
METHODS: We analyze 20 patients retrospectively who underwent surgery between March 2012 to March 2016 at our department.
RESULTS: 14 patients were men (70%); 6 patients were women (30%) (Male / female ratio 2,33/1). The youngest one of patients was 23 years old and the oldest one was 78 years old. Mean age was 58,35 in men and 56,16 in women. 1 patients had bilateral hand involvement (5%) and 19 patients had one hand involvement(95%). 8(42,1%) of them were operated from the left hand; 11 of them (57,9%) were operated by the right hand. The mean measure of excision material is 26,5 mm ( min/max: 10-40 mm ). Mean follow-up is 30,65 month (11-50 month). There was recurrence in 2 patients (10%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even in advanced cases, we believe that partial fasciectomy may be a safe and successful method for the treatment of Dupuytren Contracture.

Keywords: Dupuytren's contracture, Partial fasciectomy, Palmar fibrosis.

Dupuytren Kontraktürü Nedeniyle Parsiyel Fasyektomi Uygulanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Ümit Gök1, Alper Gültekin2, Nazlı Demir Gök3
1İzmit Seka Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Kocaeli
2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kocaeli
3İzmit Seka Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde parsiyel fasyektomi yöntemi ile tedavi edilen Dupuytren kontraktürlü hastaların postoperatif sonuçlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2012- Mart 2016 yılları arasında kliniğimizde Dupuytren kontraktürü nedeniyle parsiyel fasyektomi ile opere edilen 20 hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların 14’ü erkek (%70); 6’sı (%30) kadın idi (erkek/kadın oranı: 2,33/1). Hastaların en küçüğü 23 yaşında; en büyüğü 78 yaşında idi. Erkeklerde yaş ortalaması 58,35 yaş; kadınlarda 56,16 yaş olarak bulundu. 1 hasta (%5) çift taraflı el tutulumu nedeniyle opere edildi. 19 hasta ise (% 95) tek taraflı el tutulumu nedeniyle ameliyat edildiler. Tek taraflı el tutulumu olanların 8 tanesi (%42, 1) sol elinden; 11 tanesi (%57,9) sağ elinden opere edildi. Eksize edilen fibrosis dokusu ortalama 26,5 mm idi (min/max: 10-40 mm). Ortalama takip süresi 30,65 ay idi (11-50 ay). 2 hastada rekürrens görüldü (%10).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri olgularda bile parsiyel fasyektomi tercihinin dupuytren kontraktürü tedavisinde güvenli ve başarılı bir yöntem olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Dupuytren kontraktürü, Parsiyel fasyektomi, Palmar fibrozis.

Ümit Gök, Alper Gültekin, Nazlı Demir Gök. Retrospective Assessment of Dupuytren’s Contracture Patients with Partial Fasciectomy. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 50-53

Corresponding Author: Ümit Gök, Türkiye
Manuscript Language: Turkish