Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Evaluation of knowledge level and applıcatıons of nurses on bıologıcal targeted treatments [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 22-29

Evaluation of knowledge level and applıcatıons of nurses on bıologıcal targeted treatments

Füsun Uzgör1, Aysun Kazak2, Burcu Albayrak3, Ayşe Özkaraman1
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Eskişehir, Turkey
2Mersin City Hospital, Hematology-Dermatology Service, Mersin, Turkey
3Eskişehir Soldier Hospital Yunus Emre Additional Service Building, Hyperbaric Unit, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: This study is conducted comparatively to evaluate the knowledge and practice of nurses applying biologically targeted therapy in the management of cancer and autoimmune diseases.
METHODS: This cross-sectional and descriptive study was conducted with volunteer nurses working in adult polyclinics and clinics of hospitals in Eskişehir and Çankırı provinces. The nurses who participated in the research were assigned to two groups: Group A; those who apply biological agents, Group B; those who do not apply biological agents. The data were collected using face-to-face interview method by means of individual identification form, biological agent application and information form. Data analysis was performed by using IBM SPSS 21 package program. Values of continuous variables are given as mean ± standard deviation, values of categorical variables are given as frequency and percentage. The relationship between the categorical variables was evaluated by chi square analysis.
RESULTS: The sample of the study consists of 204 nurses (Group A: %47,1; Group B: %52,9). Comparing to nurses of Group B, nurses of Group A are well informed about the following in the way that will create statistically significant difference: the cost of biological agents is high (p<0,001), some biological agents need to be stored according to the cold chain rule (p<0,001), the patients’ allergy story is the determining factor in the treatment (p=0,019), treatment related opportunistic infections may occur with biological agents (p=0,008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was found that nurses of Group A, who had experience about biological agents and nurses of Group B, who had no experience and education in this regard mostly responded correctly to proposals related to biological agents.

Keywords: Nurse, biotherapy, knowledge level, application

Hemşirelerin biyolojik hedeflenmiş tedaviler hakkındaki bilgi düzeyi ve uygulamalarının değerlendirilmesi

Füsun Uzgör1, Aysun Kazak2, Burcu Albayrak3, Ayşe Özkaraman1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Eskişehir, Türkiye
2Mersin Şehir Hastanesi, Hematoloji- Dermatoloji Servisi, Mersin, Türkiye
3Eskişehir Asker Hastanesi Yunus Emre Ek Hizmet Binası, Hiperbarik Birimi, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, kanser ve otoimmün hastalıkların yönetiminde biyolojik hedeflenmiş tedavi uygulayan hemşirelerin bilgi ve uygulamalarını değerlendirilmek amacıyla karşılaştırmalı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel türde, tanımlayıcı nitelikte bu araştırma Eskişehir ve Çankırı illerinde bulunan hastanelerin yetişkin dahili poliklinik ve kliniklerinde çalışan, çalışmaya katılmak isteyen hemşirelerle yürütüldü. Araştırmaya katılan hemşireler iki gruba atandı; biyolojik ajan uygulayanlar A grubu, biyolojik ajan uygulamayanlar B grubu. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak birey tanıtım formu, biyolojik ajan uygulama ve bilgi formu aracılığıyla toplandı. Veri analizi IBM SPSS 21 paket programı ile yapıldı. Sürekli değişkenlere ait değerler ortalama±standart sapma, kategorik değişkenlere ait değerler frekans ve yüzde olarak verildi. Kategorik değişkenler arasındaki ilişki ki kare analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmanın örneklemini 204 hemşire oluşturdu (A grubu=%47.1; B grubu=%52.9). A grubu hemşireler B grubu hemşirelere göre biyolojik ajanların maliyetinin yüksek olduğunu (p˂0.001), bazı biyolojik ajanların soğuk zincir kuralına göre saklanması gerektiğini (p˂0.001), tedavide hastanın allerji öyküsünün belirleyici olduğunu (p=0.019), biyolojik ajanlarla tedaviye bağlı fırsatçı enfeksiyonların gelişebileceğini (p=0.008) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı doğru bildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızda biyolojik ajanlar hakkında deneyimi olan A grubu hemşirelerle bu konuda her hangi bir deneyimi ve eğitimi olmayan B grubu hemşirelerin biyolojik ajanlarla ilgili önermelere çoğunlukla doğru yanıt verdikleri saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, biyoterapi, bilgi düzeyi, uygulama

Füsun Uzgör, Aysun Kazak, Burcu Albayrak, Ayşe Özkaraman. Evaluation of knowledge level and applıcatıons of nurses on bıologıcal targeted treatments. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 22-29

Corresponding Author: Füsun Uzgör, Türkiye
Manuscript Language: Turkish