ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - Aralık 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - V

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - XI

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
12 Kadran Prostat Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of 12-Core Prostate Biopsy Results with Corresponding Radical Prostatectomy Specimens
Ömür Memik, Kamil Çam, Yusuf Şenoğlu, Olcay Yıldırım, Bekir Voyvoda
doi: 10.5505/ktd.2022.09582  Sayfalar 1 - 9

5.
Memenin Filloides Tümörü Tanılı Hastalarda Klinopatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma
Evaluation of the Clinicopathological Features of Patients with Phyllodes Tumor of the Breast: A Retrospective Study From a Single Center
Zülfü Bayhan, Havva Belma Koçer, Emre Gönüllü, Enes Baş, Ahmet Tarık Harmantepe, Recayi Çapoğlu, Murat Coşkun
doi: 10.5505/ktd.2022.89588  Sayfalar 10 - 16

6.
Retinal Ven Dal Tıkanıklıklarında Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği ve Tam Kan Sayımı İndeksleri
Mean Platelet Volume, Platelet Distribution Width and Complete Blood Count Indices in Branch Retinal Vein Occlusions
Ecem Önder Tokuç, Sevim Ayça Seyyar, Alper Mete
doi: 10.5505/ktd.2022.90947  Sayfalar 17 - 25

7.
Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Hasarının Klinik Sonuçları ve Görüntüleme Özellikleri
Clinical Outcomes and Imaging Features of Traumatic Brain Injuries in Intensive Care Unit
Yasemin Cebeci, Hakan Cebeci, Jale Bengi Çelik
doi: 10.5505/ktd.2022.50374  Sayfalar 26 - 36

8.
Primer İnce Barsak Tümörleri; Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz
Primary Small-Bowel Tumors; Our Clinical and Surgical Experience
Mehmet Tolga Kafadar, Ulaş Aday, Mehmet Veysi Bahadır, Hikmet Özesmer, Abdullah Oğuz
doi: 10.5505/ktd.2022.87360  Sayfalar 37 - 49

9.
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma
ICU Nurses' Information, Attitude and Practices Towards Use of Physical Restraint: A Cross-Sectional Study
Bilsev Demir
doi: 10.5505/ktd.2022.94557  Sayfalar 50 - 63

10.
COVİD 19 Pandemisinde Solunum Yolu Viral Etkenleri
Respiratory Tract Viral Agents in the COVID 19 Pandemic
Özlem Gül, Umut Devrim Binay, Orçun Barkay, Barış Gülhan, Uğur Durmuş, Faruk Karakeçili
doi: 10.5505/ktd.2022.00187  Sayfalar 64 - 68

11.
Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Covid-19 Olgularında Vücut Sıvılarına Ait SARS-COV2 PCR Örneklemelerinin Karşılaştırılması
Primary Comparison of SARS-COV2 PCR Samples of Body Fluids In Covıd-19 Cases Admission To Intensive Care Unit
Eren Karahan, Gülten Arslan, Kemal Saraçoğlu, Serap Demir Tekol
doi: 10.5505/ktd.2022.48640  Sayfalar 69 - 78

12.
Konvelesan Plazma, COVID 19'lu Kritik Hastalar için Sadece Teorik bir Terapötik Seçenek midir: Retrospektif bir Kohort Çalışması
Is Convalescent Plasma Just a Theoretical Therapeutic Option for Critically Ill Patients with COVID 19: A Retrospective Cohort Study
Kemal Tolga Saraçoğlu, Fulya Çiyiltepe, Elif Bombacı, Yeliz Bilir, Ayten Saraçoğlu, Recep Demirhan
doi: 10.5505/ktd.2022.34735  Sayfalar 79 - 91

OLGU SUNUMU
13.
Duodenum ve Safra Kesesine Invaze T4b Hepatik Fleksura Tümörü için Sağ Hemikolektomi ile Birlikte Pankreatikoduodenektomi: Olgu Sunumu
Right Hemicolectomy Plus Pancreaticoduodenectomy for a T4b Hepatic Flexure Tumor Extending to Duodenum and Gallbladder: Case Report
Kerem Karaman, Adem Yüksel, Ahmet Tarık Harmantepe, Mevlüt Yordanagil, Feyza Aşıkuzunoğlu, Mehmet Aziret
doi: 10.5505/ktd.2022.42402  Sayfalar 92 - 97

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
ST-Segmenti Olmayan Miyokart Enfarktüslü Yaşlı Hastalarda Girişimsel ve Konservatif Tedavinin Karşılaştırılması: Bir Eğilim Skoru Eşleştirme Analizi
Comparison of Invasive Versus Conservative Management in Elderly Patients with Non-ST-Segment Myocardial Infarction: A Propensity Score Matching Analysis
Faysal Şaylık, Tufan Cinar, Murat Selçuk, Tayyar Akbulut
doi: 10.5505/ktd.2022.33576  Sayfalar 98 - 109

15.
ACOSOG Z0011 Çağında Erken Meme Kanseri Hastalarının Aksiller Tedavisi. Tecrübemiz
Axillary Treatment of Early Breast Cancer Patients in The Era of ACOSOG Z0011. Our experience
Barış Mantoğlu, Belma Koçer, Emre Gönüllü, Yeşim Akdeniz, Kayhan Özdemir, Enis Dikicier
doi: 10.5505/ktd.2022.01700  Sayfalar 110 - 117

16.
Migrenli Olma Süresi ile Depresyon ve Anksiyete Semptomları Arasında İlişki Var mı?
Is There a Relationship Between the Disease Duration of Migraine and Symptoms of Depression and Anxiety?
Emel Ur Ozcelik, Melek Ozarslan
doi: 10.5505/ktd.2022.52280  Sayfalar 118 - 123

OLGU SUNUMU
17.
Sinonazal Anjiyomatöz Polip: Sinonazal Bölgenin Nadir Görülen İyi Huylu Bir Lezyonunun Vaka Bazlı İncelemesi
Sinonasal Angiomatous Polyp: A Case-based Review of A Rare Benign Lesion of Sinonasal Tract
Fatih Yilmaz, Mustafa Fuat Acikalin, Ercan Kaya, Ugur Toprak
doi: 10.5505/ktd.2022.79999  Sayfalar 124 - 128

ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
İnfertil Hastalarda Histeroskopik Polipektominin Gebelik Oranları ve Gebelik Sonuçlarına Etkisi
Impact of Hysteroscopic Polypectomy on Pregnancy Rates and Pregnancy Outcomes in Infertile Patients
Çağlayan Ateş, Tuğba Koç, Nilufer Akgün, Berna Dilbaz
doi: 10.5505/ktd.2022.04657  Sayfalar 129 - 137

19.
Üretroplastinin işeme ve seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi: Retrospektif Analiz
Effect of urethroplasty on voiding and sexual functions: Retrospective Analysis
Emre Can Polat, Levent Ozcan, Musab Ümeyir Karakanlı, Alper Otunctemur
doi: 10.5505/ktd.2022.94210  Sayfalar 138 - 146

20.
Kastamonu Bölgesinde Acil Servise Yılan Isırması Tanısı ile Başvuran Hastalarda Isırmanın Gerçekleştiği Bölge ve Antivenom Kullanımının İlişkisi
The Relationship Between Location of the Bite Incidents and the Use of Antivenom in Patients Presenting with Snakebites in Kastamonu Region
Miraç Koç, Özgür Önen, Okyanus Necdet Aykan, Fatma Mutlu Kukul Güven
doi: 10.5505/ktd.2022.28582  Sayfalar 147 - 156

21.
COVID-19 Pnömonisi Olan Olgularda Kan Üre Azotu/Albümin Oranının Klinik Seyirle İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Blood Urea Nitrogen / Serum Albumin Ratio and Clinical Course in Patients with COVID-19 Pneumonia
Aksel Özdemir, Melih Yüksel, Mehmet Oguzhan Ay, Halil Kaya, Ümran Doğru, Mehtap Bulut
doi: 10.5505/ktd.2022.48742  Sayfalar 157 - 171

22.
İstanbul’daki Bir Üçüncü Basamak Hastanedeki Ön Üveit Olgularının Etiyolojik ve Klinik Özellikleri
Etiological and Clinical Characteristics of Anterior Uveitis Cases in a Tertiary Hospital in Istanbul
Aslan Aykut
doi: 10.5505/ktd.2022.51447  Sayfalar 172 - 180

23.
Amiyotrofik Lateral Skleroz Hasta Bakımında Bakım Veren Yükünün Değerlendirilmesi
Caregiver Burden and Quality of Life in Amyotrophic Lateral Sclerosis
Pınar Bekdik, Tuba Cerrahoğlu Şirin, Nurten Uzun Adatepe
doi: 10.5505/ktd.2022.44788  Sayfalar 181 - 191

24.
Suprasellar Araknoid Kistlerde Nöroendoskopik Tedavinin Uzun Dönem Sonuçları
Long Term Follow-up Results of Neuroendoscopic Management of Suprasellar Arachnoid
Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar
doi: 10.5505/ktd.2022.29560  Sayfalar 192 - 200

25.
Ailevi Hiperkolesterolemili Hastalarda Posterior Oküler Yapıların Değerlendirilmesi
Evaluation of Posterior Ocular Structures in Patients with Familial Hypercholesterolemia
Hatice Selen Kanar, Ayhan Kup, Gizem Dogan Gokce, Mehmet Celik, Abdulkadir Uslu
doi: 10.5505/ktd.2022.97455  Sayfalar 201 - 209

26.
Pediatrik Hasta Grubunda İmmun Kompleks Nefritlerinin Histopatolojik Yüzü
Histopathological Features of Immune Complex Nephritis in Pediatric Patient Group
Emel Tekin, Aslı Kavaz Tufan, Nuran Çetin, Mustafa Fuat Açıkalın
doi: 10.5505/ktd.2022.92693  Sayfalar 210 - 214

27.
Senkronize Ampulla Vater Adenokarsinom ve Renal Hücreli Harsinom: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Synchronized Ampulla Vater Adenocarcinoma and Renal Cell Carcinoma: A Case Report and a Review of the Literature
Özkan Subaşı, Hamdi Taner Turgut, Murat Burc Yazicioglu, Hulya Yeni Bayraktar
doi: 10.5505/ktd.2022.12129  Sayfalar 215 - 222

28.
Terapötik Plazmaferez: Retrospektif Çalışma; 12 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Therapetic Plasmapheresis: A Retrospective Study; 12 Years of Single Center Experience
Yusuf Hanazay, Sibel Gökçay Bek, Serkan Bakirdogen, Necmi Eren, Erkan Dervisoglu, Betul Kalender
doi: 10.5505/ktd.2022.28003  Sayfalar 223 - 231

29.
Kocaeli İli Gölcük Bölgesinde İdrar Yolu Enfeksiyonu, Antibiyotik Direnci ve İlişkili Faktörler
The Pattern of Urinary Tract Infection, Antimicrobial Resistance and Associated Factors in Gölcük of Kocaeli Region
Eda Altun, Memnune Sena Ulu, Erkan Şengül
doi: 10.5505/ktd.2022.01336  Sayfalar 232 - 237

30.
Laparoskopik Kolesistektomide P6 Akubasınç Uygulama Zamanının Postoperatif Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi
Effect of the Timing of Acupressure Application to P6 on Postoperative Nausea and Vomiting in Laparoscopic Cholecystectomy
Gül Çakmak, Pervin Sutaş Bozkurt, Meltem Çakmak
doi: 10.5505/ktd.2022.87523  Sayfalar 238 - 246

31.
Kocaeli İli, Türkiye'deki SARS-CoV-2 Yabani ve Varyant Soyları Arasındaki Prognoz Karşılaştırması
Comparison of Prognosis Between SARS-CoV-2 Wild and Variant Lineages in Kocaeli Province, Turkey
Müge Toygar Deniz, Murat Sayan, Sıla Akhan, Sevda Soydan
doi: 10.5505/ktd.2022.24434  Sayfalar 247 - 252

DERLEME
32.
COVID-19 Patogenezinde Mast Hücrelerin Etkisi
Effect of Mast Cells in the Pathogenesis of COVID-19
Turan Karaca
doi: 10.5505/ktd.2022.45336  Sayfalar 253 - 260

ARAŞTIRMA MAKALESI
33.
Tosilizumab ile Tedavi Edilen COVID-19 Enfeksiyonunda İnflamatuar Belirteçlerdeki Değişikliklerin Mortalite ile İlişkisi
Association of Changes in Inflammatory Markers with Mortality in COVID-19 Infection Treated with Tocilizumab
Mustafa Tanrıverdi, Nevhiz Gündoğdu
doi: 10.5505/ktd.2022.93546  Sayfalar 254 - 302

34.
Tenisçilerde COVID-19’a Yakalanma Kaygısının Besin Alımları ve Beslenme Davranışları Üzerine Etkisi
The Effect of Anxiety of Conceiving COVID-19 on Nutritional Intakes and Nutritional Behaviors in Tennis Players
Alara Kargın, Yonca Sevim
doi: 10.5505/ktd.2022.45313  Sayfalar 261 - 272

35.
Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Bakım Uygulamaları Sırasında El Hijyeni Sağlamada Tercih Ettikleri Yöntemler ve Engellerin Belirlenmesi
Determination of the Preferred Methods and Obstacles of Nurses Working in Surgical Clinics in Providing Hand Hygiene During Care Practices
Aynur Koyuncu, İlknur Yardımcı, Ayla Yava
doi: 10.5505/ktd.2022.82712  Sayfalar 273 - 284

LookUs & Online Makale