Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determination of the Preferred Methods and Obstacles of Nurses Working in Surgical Clinics in Providing Hand Hygiene During Care Practices [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 273-284 | DOI: 10.5505/ktd.2022.82712

Determination of the Preferred Methods and Obstacles of Nurses Working in Surgical Clinics in Providing Hand Hygiene During Care Practices

Aynur Koyuncu1, İlknur Yardımcı2, Ayla Yava1
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi Faculty Of Health Sciences, Gaziantep, Turkey
2Gaziantep University Faculty Of Medicine, Thoracic Surgery Clinic, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the methods preferred by nurses working in surgical clinics in providing hand hygiene before care practices and the obstacles they encounter in compliance with hand hygiene.
METHODS: The research is a descriptive study conducted with 68 volunteer nurses working in the surgical clinics of a university hospital between September 1 and October 15, 2019. Ethical and legal permissions were obtained before starting the research (approval no: 2019/365). Nurses; They answered the questions about the introductory features in the data collection form, the methods they preferred in providing hand hygiene and the obstacles they encountered. The statistical significance level (p<0.05) was accepted.
RESULTS: The mean age of the participants was 31.45 ± 5.71 years, experience in nursing was 9.42 ± 5.91 years, and experience in surgical clinics was 5.14 ± 4.95 years. It was determined that 52.9% of the nurses always wash their hands before starting work, 77.9% after the end of the shift, and 75% after touching the patients. 63.2% of nurses always use gloves before touching patients, and they most frequently choose non-sterile gloves to provide hand hygiene during care practices. When the nurses' hand hygiene practice behaviors were compared with their introductory characteristics, it was determined that the difference was not statistically significant (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that nurses working in surgical clinics did not always choose appropriate methods in providing ha nd hygiene during care practices. Nurses face obstacles in providing proper hand hygiene.

Keywords: hand hygiene, infection control, surgical site infection, nursing

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Bakım Uygulamaları Sırasında El Hijyeni Sağlamada Tercih Ettikleri Yöntemler ve Engellerin Belirlenmesi

Aynur Koyuncu1, İlknur Yardımcı2, Ayla Yava1
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Servisi, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin bakım uygulamaları sırasında el hijyenini sağlama yöntemleri konusunda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin bakım uygulamalarından önce el hijyenini sağlamada tercih ettikleri yöntemler ve el hijyenine uyum konusunda karşılaştıkları engelleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 1 Eylül -15 Ekim 2019 tarihleri arasında bir üniversitesi hastanesinin cerrahi kliniklerde çalışan, gönüllü 68 hemşire ile yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmaya başlamadan önce etik ve yasal izinler alındı (onay no: 2019/365). Veri toplama formu literatür incelemeleri sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturuldu. Hemşireler; veri toplama formunda bulunan tanıtıcı özellikleri, el hijyenini sağlamada tercih ettikleri yöntemler ve karşılaştıkları engellere yönelik soruları yanıtladılar. Veriler SPSS 22.0 paket programında değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak (p<0.05) değeri kabul edildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 31,45 ± 5,71yıl, hemşirelikte deneyim süresi 9,42 ± 5,91 yıl, cerrahi kliniklerde deneyim süresi 5,14 ± 4,95 yıldır. Hemşirelerin %52,9’u mesaiye başlamadan önce, %77,9’u mesai bittikten sonra, %75’i hastalara dokunduktan sonra her zaman ellerini yıkadığı belirlendi. Hemşirelerin %63.2’si hastalara dokunmadan önce her zaman eldiven kullanmakta, bakım uygulamaları sırasında el hijyenini sağlamada en sık non steril eldiveni seçmektedir. Hemşirelerin el hijyenine uyumu kolaylaştıran en önemli faktör, yeterli eldiven bulunması (%38.2), zorlaştıran en önemli faktör, iş yükünün fazla olmasıdır (%47.1). Hemşirelerin el hijyeni uygulama davranışları, tanıtıcı özellikleri ile karşılaştırıldığında aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin bakım uygulamaları esnasında el hijyenini sağlamada her zaman uygun yöntemleri seçmedikleri belirlendi. Hemşirelerin uygun el hijyenini sağlamada engeller ile karşılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: el hijyeni, enfeksiyon kontrolü, cerrahi alan enfeksiyonu, hemşirelik

Aynur Koyuncu, İlknur Yardımcı, Ayla Yava. Determination of the Preferred Methods and Obstacles of Nurses Working in Surgical Clinics in Providing Hand Hygiene During Care Practices. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 273-284

Corresponding Author: Aynur Koyuncu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish