Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sinonasal Angiomatous Polyp: A Case-based Review of A Rare Benign Lesion of Sinonasal Tract [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 124-128 | DOI: 10.5505/ktd.2022.79999

Sinonasal Angiomatous Polyp: A Case-based Review of A Rare Benign Lesion of Sinonasal Tract

Fatih Yilmaz1, Mustafa Fuat Acikalin1, Ercan Kaya2, Ugur Toprak3
1Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Departments of Pathology, Eskisehir, Turkey
2Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Departments Otorhinolaryngology, Eskisehir, Turkey
3Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Departments of Radiology, Eskisehir, Turkey

Sinonasal angiomatous polyps are rare lesions and represent approximately 4-5% of all inflammatory sinonasal polyps. Microscopically, sinonasal angiomatous polyps are characterized by a large number of thin-walled dilated capillary spaces and abundant amorphous, amyloid-like eosinophilic material. Here we report a case of angiomatous polyp of the left maxillary sinus, filling the left nasal passage and extending to the oropharynx. Their rich vascularity, the tendency to infarction, the presence of stromal bizarre atypical cells, and the ability to exhibit rapid growth can mimic a neoplastic process, and may, therefore, cause diagnostic difficulties. Numerous benign and malignant lesions are included in the clinical, radiological and pathological differential diagnosis of these lesions. Therefore, being aware of this entity and its clinicopathological and radiological properties is crucial to reach the correct diagnosis.

Keywords: nasal polyps, sinonasal tract, paranasal sinuses, pathology

Sinonazal Anjiyomatöz Polip: Sinonazal Bölgenin Nadir Görülen İyi Huylu Bir Lezyonunun Vaka Bazlı İncelemesi

Fatih Yilmaz1, Mustafa Fuat Acikalin1, Ercan Kaya2, Ugur Toprak3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Sinonazal anjiyomatöz polipler nadir görülen lezyonlardır ve tüm inflamatuar sinonazal poliplerin yaklaşık %4-5'ini oluştururlar. Mikroskobik olarak, sinonazal anjiomatöz polipler, çok sayıda ince duvarlı dilate kapiller boşluklar ve bol, amorf, amiloid benzeri eozinofilik materyal ile karakterize edilir. Burada sol maksiller sinüsün sol nazal geçişini dolduran ve orofarenkse uzanan bir anjiyomatöz polip olgusunu sunuyoruz. Zengin vaskülariteleri, enfarktüs eğilimi, stromal bizar atipik hücrelerin varlığı ve hızlı büyüme gösterme yetenekleri neoplastik bir süreci taklit edebilir ve bu nedenle tanısal zorluklara neden olabilir. Bu lezyonların klinik, radyolojik ve patolojik ayırıcı tanısında çok sayıda iyi huylu ve kötü huylu lezyon yer almaktadır. Bu nedenle bu antitenin klinikopatolojik ve radyolojik özelliklerinin farkında olmak doğru tanıya ulaşmak için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: nazal polipler, sinonazal trakt, paranazal sinüsler, patoloji

Fatih Yilmaz, Mustafa Fuat Acikalin, Ercan Kaya, Ugur Toprak. Sinonasal Angiomatous Polyp: A Case-based Review of A Rare Benign Lesion of Sinonasal Tract. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 124-128

Corresponding Author: Fatih Yilmaz, Türkiye
Manuscript Language: English