Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Invasive Versus Conservative Management in Elderly Patients with Non-ST-Segment Myocardial Infarction: A Propensity Score Matching Analysis [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 98-109 | DOI: 10.5505/ktd.2022.33576

Comparison of Invasive Versus Conservative Management in Elderly Patients with Non-ST-Segment Myocardial Infarction: A Propensity Score Matching Analysis

Faysal Şaylık1, Tufan Cinar2, Murat Selçuk2, Tayyar Akbulut1
1Health Sciences University, Van Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Van, Turkey
2Health Sciences University, Sultan II. Abdulhamid Han Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The optimal management strategy in elderly patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) is still debatable. We aimed to investigate the short- and long-term mortality rates of invasive and conservative management in elderly patients with NSTEMI aged over 75 years.
METHODS: A total of 448 patients (212 in the invasive group and 236 in the conservative group) were balanced with respect to risk factors using a propensity score matching (PSM) analysis. After PSM analysis, equal sized two groups of 376 patients were obtained with no selection bias. Short- and long-term mortality rates were compared between groups.
RESULTS: Patients in the conservative group had higher in-hospital (11.2 % vs 4.8 %), short-term (17.5 % to 7.5 %), and long-term mortality rates (23.3 % to 8.6 %) than patients in the invasive group. Kaplan-Meier survival curves showed significant differences of survival probabilities between groups for short- and long-term mortalities. An invasive management reduced the risk of mortality by 69.1 % when compared to conservative management.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Invasive management had improved benefit on the mortality in elderly patients with NSTEMI aged over 75 years compared to the conservative management.

Keywords: Non-ST-segment elevation myocardial infarction, invasive, conservative, mortality

ST-Segmenti Olmayan Miyokart Enfarktüslü Yaşlı Hastalarda Girişimsel ve Konservatif Tedavinin Karşılaştırılması: Bir Eğilim Skoru Eşleştirme Analizi

Faysal Şaylık1, Tufan Cinar2, Murat Selçuk2, Tayyar Akbulut1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Van, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: ST segment yükselmesi olmayan miyokart enfarktüsü (STOME) olan yaşlı hastalarda en uygun yönetim stratejisi hala tartışmalıdır. Biz bu çalışma da 75 yaş üzeri STOME’lı hastalarda girişimsel ve konservatif yaklaşımları kısa ve uzun dönem ölüm açısından karşılaştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplamda 448 hasta (212 tanesi girişim grubunda ve 236 tanesi konservatif grupta) risk faktörleri açsından propensity skor uyum (PSU) analizi kullanılarak dengelendi. PSM analizinden sonra toplam 376 hastadan oluşan eşit sayıya sahip 2 grup seçim yanlılığı yapılmadan oluşturuldu. Bu gruplar kısa ve uzun dönem ölüm oranları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Konservatif grupta olan hastalar, invaziv grupta olan hastalara göre daha yüksek hastane içi ölüm (%11,2 vs %4,8), kısa dönem (%17.5 vs %7.5) ve uzun dönem ölüm (%23.3 vs %8.6) oranlarına sahiptiler. Kaplan-Meier yaşam eğrileri, gruplar arasında kısa dönem ve uzun dönem yaşam ihtimalleri açısından anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi. Girişimsel bir yaklaşım, konservatif yaklaşıma göre ölüm riskini % 69.1 oranında azaltmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konservatif tedaviye kıyasla, 75 yaş üstü STOME'lı yaşlı hastalarda girişimsel yönetim mortalite üzerinde fayda sağlamıştır

Anahtar Kelimeler: ST segment yükselmesi olmayan miyokart enfarktüs, girişimsel, konservatif, ölüm

Faysal Şaylık, Tufan Cinar, Murat Selçuk, Tayyar Akbulut. Comparison of Invasive Versus Conservative Management in Elderly Patients with Non-ST-Segment Myocardial Infarction: A Propensity Score Matching Analysis. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 98-109

Corresponding Author: Tufan Cinar, Türkiye
Manuscript Language: English