Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of Mast Cells in the Pathogenesis of COVID-19 [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 253-260 | DOI: 10.5505/ktd.2022.45336

Effect of Mast Cells in the Pathogenesis of COVID-19

Turan Karaca
University of Trakya, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embriyology, Edirne, Turkey

Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), which caused a worldwide pandemic, has caused the death of more than 6 million people and the illness of hundreds of millions of people as of today (as of 16.06.2022, worldwide: 6.32 million deaths and 538 million patient). After the infection of the SARS-CoV-2 virus, many defense systems are activated and try to protect the organism and form a defense line. Mast cells, an essential cell of the immune system, also have important functions in this infection and affect the course of the disease. In this review, information will be presented about the interaction of the mast cell with the SARS-CoV-2 virus and the effects of this cell's secretion products on the course of COVID-19.

Keywords: severe acute respiratory syndrome coronavirus-2, immunity, mast cell.

COVID-19 Patogenezinde Mast Hücrelerin Etkisi

Turan Karaca
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Dünya ölçeğinde pandemiye neden olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2), günümüz itibariyle 6 milyondan fazla insanın ölümüne ve yüz milyonlarca insanın da hastalanmasına neden oldu (17.06.2022 tarihi itibariyle dünya geneli: 6.32 milyon ölüm ve 538 milyon hasta). SARS-CoV-2 virüsünün bulaşmasından sonra pek çok savunma sistemi aktive olarak organizmayı korumaya çalışmakta ve savunma hattı oluşturmaktadır. İmmun sistemin önemli bir hücresi olan mast hücreleri de bu enfeksiyonda önemli işlevleri olan ve hastalığın seyrini etkileyen bir hücredir. Bu derlemede, mast hücresinin SARS-CoV-2 virüsü ile olan karşılıklı etkileşimi ve bu hücrenin salgı ürünlerinin COVID-19 seyrine etkileri hakkında bilgi sunumu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2, immunite, mast hücresi

Turan Karaca. Effect of Mast Cells in the Pathogenesis of COVID-19. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 253-260

Corresponding Author: Turan Karaca, Türkiye
Manuscript Language: English