ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
ACOSOG Z0011 Çağında Erken Meme Kanseri Hastalarının Aksiller Tedavisi. Tecrübemiz [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 110-117 | DOI: 10.5505/ktd.2022.01700

ACOSOG Z0011 Çağında Erken Meme Kanseri Hastalarının Aksiller Tedavisi. Tecrübemiz

Barış Mantoğlu1, Belma Koçer2, Emre Gönüllü1, Yeşim Akdeniz3, Kayhan Özdemir4, Enis Dikicier2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Türkiye
4Ürgüp Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Nevşehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Z0011 çalışması erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi alacak hastalarda 1-2 pozitif aksiller lenf nodunda tam aksiller diseksiyona gerek olmadığını uzun dönem sonuçlarıyla göstermiştir. Ayrıca, bu hastaların sağkalım sonuçları, tam aksiller diseksiyonlu hastalardan daha düşük değildir. Bu çalışma, Z0011 çalışması döneminde meme kanserli hastalarımızı retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2014-2021 yılları arasında pozitif SLNB ile neoadjuvan kemoterapi almamış ve meme kanseri nedeniyle opere edilmiş 89 hasta dahil edildi. Bu hastalardan 32'sine (grup I) sadece SLNB, 57'sine ise ALND (grup II) uygulandı.) yönergelere göre SLNB'den sonra yapıldı. Hastaların yaşı, tümör boyutu, hormonu, her2 neu, patolojik evresi, lüminal tipi, derecesi ve lenfovasküler invazyon kaydedildi. Ayrıca ALND sonrası metastatik LN durumu da değerlendirildi. Radyoterapi alma verileri kaydedildi. Son olarak hastaların takip süresi, bölgesel nüks ve uzak metastazlarına ait veriler toplandı.
BULGULAR: Klinikopatolojik faktörler iki grup arasında farklı değildi. Ortalama takip süresi grup 1'de 40 ay ve grup 2'de 52 ay idi. Grup 1'de herhangi bir lokal nüks, metastaz veya ölüm tespit etmedik. Grup 2'de lokal nüks olmaksızın iki hastada (%3,5) metastaz ve bir hastada (%1,75) kayıp saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma z0011 bize düşük hacimli aksiller hastalığın AD olmaksızın RT ile tedavi edilebileceğini göstermiştir. Aksiller hastalık yakında temassız bir tekniğe dönüşebilir.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, erken meme kanseri, aksiller diseksiyon, sentinel lenf nodu biyopsisi

Axillary Treatment of Early Breast Cancer Patients in The Era of ACOSOG Z0011. Our experience

Barış Mantoğlu1, Belma Koçer2, Emre Gönüllü1, Yeşim Akdeniz3, Kayhan Özdemir4, Enis Dikicier2
1Sakarya University Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, Sakarya
2Sakarya University Faculty of Medicine Department of General Surgery, Sakarya
3Kocaeli Gölcük Necati Çelik State Hospital Department of General Surgery
4Ürgüp State Hospital Department of General Surgery

INTRODUCTION: Z0011 study demonstrated with long-term results that there is no requirement for complete axillary dissection in 1-2 positive axillary lymph nodes in patients who will receive breast-conserving surgery and radiotherapy in early-stage breast cancer. Furthermore, survival outcomes of these patients are not inferior to patients with complete AD. This study aimed to retrospectively evaluate our patients with breast cancer in the era of the Z0011 trial.
METHODS: The study included 89 patients who had not received neoadjuvant chemotherapy with positive SLNB and operated on for breast cancer between 2014 and 2021. Thirty-two of these patients (group I) received only SLNB, and in 57 patients, ALND (group II) was performed after SLNB according to the guidelines. The patients' age, tumor size, hormone, her2 neu, pathological stage, luminal type, grade, and lymphovascular invasion were recorded. In addition, the metastatic LN status after ALND was also evaluated. The data of having radiotherapy were recorded. Finally, patients' follow-up period, locoregional recurrence, and distant metastasis were collected.
RESULTS: The clinicopathologic factors were not different between the two groups. The mean follow-up period were 40 months in goup 1 and 52 months in group 2. In group 1, we did not detect any local recurrence, metastasis, or death. In Group 2, two patients had metastasis (3.5%), and one loss (1.75%) was detected, within no local recurrence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Study z0011 has shown us that low volume axillary disease can be treated with RT without AD. The axillary disease may be evolved to a no-touch technique soon.

Keywords: breast cancer, early breast cancer, axillary dissection, sentinel lymph node biopsy

Barış Mantoğlu, Belma Koçer, Emre Gönüllü, Yeşim Akdeniz, Kayhan Özdemir, Enis Dikicier. Axillary Treatment of Early Breast Cancer Patients in The Era of ACOSOG Z0011. Our experience. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 110-117

Sorumlu Yazar: Barış Mantoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale