Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is There a Relationship Between the Disease Duration of Migraine and Symptoms of Depression and Anxiety? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 118-123 | DOI: 10.5505/ktd.2022.52280

Is There a Relationship Between the Disease Duration of Migraine and Symptoms of Depression and Anxiety?

Emel Ur Ozcelik1, Melek Ozarslan2
1Istanbul Health and Technology University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Neurology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate the relation between disease duration and severity of anxiety disorder and depression symptoms in migraine patients.
METHODS: Two-hundred ninety-one patients with a definitive diagnosis of migraine according to ICHD-3 beta and who did not receive any other treatment for prophylaxis for at least one month were included. Headache diaries, Beck anxiety, and Beck depression inventories were filled. Whether there is a linear relationship between disease duration of migraine and the scores of depression and anxiety inventories was investigated using appropriate statistical methods. The patients were divided into six groups according to their disease duration as follows: <2 years (Group A), >2-<5 years (Group B), >5-<10 years (Group C), >10-<15 years (Group D), >15-<20 years (Group E), and >20 years (Group F).
RESULTS: The mean age of the patients was 35.6±10.2 years, of which 93.1% were female (n=271), and the mean disease duration was 11.84±8.2 years. No significant difference was found between the groups regarding the mean scores of Beck depression and anxiety inventories (p>0.05). There was also no correlation between the duration of migraine and the scores of Beck depression (r(291)=0.007, p=0.970) and anxiety (r (291)=-0.033, p=0.573) inventories.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No significant difference was determined between the severity of depression and anxiety symptoms in patients with a longer disease duration compared with those with shorter duration. The data we obtained may be related to the fact that the co-existence of migraine and the symptoms of depression and anxiety disorder is in the nature of the disease, independent of disease process.

Keywords: migraine, depression, anxiety, disease duration

Migrenli Olma Süresi ile Depresyon ve Anksiyete Semptomları Arasında İlişki Var mı?

Emel Ur Ozcelik1, Melek Ozarslan2
1İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Migrenlilerde hastalık süresi ile depresyon ve anksiyete semptom düzeylerinin arasındaki ilişkiyi araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil edilen hastalar Uluslararası Başağrısı Derneği 2013 (ICHD-3 beta) kriterlerine göre kesin migren tanısı almış olan ve en az son bir aydır profilaksi amaçlı başka tedavi almayanlar arasından seçildi. Başağrısı günlükleri yanında Beck anksiyete ve Beck depresyon ölçekleri dolduruldu. Migren hastalık süresi ile depresyon ve anksiyete ölçeklerinin skorları arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığı uygun istatistiksel yöntemler ile araştırıldı. Analizler için gruplardaki sayı dağılımları da gözönüne alınarak hastalar migren hastalık sürelerine göre altı gruba ayrıldılar: <2 yıl (Group A), >2-<5 yıl (Group B), >5-<10 yıl (Group C), >10-<15 yıl (Group D), >15-<20 yıl (Group E), and >20 yıl (Group F).
BULGULAR: Hastaların (n=291) %93,1’i kadın (n=271) olmak üzere ortalama yaşları 35,6+10,198 (17-56) yıl, ortalama hastalık süreleri 11,84+8,2 (1-33) yıl idi. Gruplar arasında Beck depresyon (Grup A: 30,40± 10,177; Grup B: 30,41 ± 11,846; Grup C: 29,04 ±9,922; Grup D: 31,78 ± 12,202; Grup E: 29,03±11,983; Grup F: 31,40±12,406) ve anksiyete ölçeklerinin (Grup A: 28,29±10,689; Grup B: 27,80±10,770; Grup C: 27,38 ±10,086; Grup D: 28,80 ± 11,786; Grup E: 26,31±10,777; Grup F: 27,37±10,097) ortalama skorları açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Migren hastalık süresi ile Beck depresyon (r (291)=0,007, p=0,970) ve anksiyete (r (291)=-0,033, p=0,573) ölçeklerinin skorları arasında da ilişki gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalık süresi daha uzun olanlar, daha kısa olanlarla karşılaştırıldığında depresyon ve anksiyete semptomlarının şiddeti arasında anlamlı fark bulunamadı. Elde ettiğimiz bu veriler, migren ile depresyon ve anksiyete semptomlarının birlikteliğinin hastalık sürecinden bağımsız olarak hastalığın doğasında yer almasıyla ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: migren, depresyon, anksiyete, hastalık süresi

Emel Ur Ozcelik, Melek Ozarslan. Is There a Relationship Between the Disease Duration of Migraine and Symptoms of Depression and Anxiety?. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 118-123

Corresponding Author: Emel Ur Ozcelik, Türkiye
Manuscript Language: English