Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Long Term Follow-up Results of Neuroendoscopic Management of Suprasellar Arachnoid [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 192-200 | DOI: 10.5505/ktd.2022.29560

Long Term Follow-up Results of Neuroendoscopic Management of Suprasellar Arachnoid

Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar
Department of Neurosurgery, Marmara University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Suprasellar arachnoid cysts (SACs) represent a unique subset of intracranial arachnoid cyst with their clinical presentation and diverse surgical treatment options. This study aims to delineate the long-term results of endoscopic ventriculocystocisternostomy (VCC) in suprasellar arachnoid cysts.
METHODS: A total of 22 suprasellar arachnoid cyst patients operated on with ventriculocystocisternostomy between 2013 and 2022 were enrolled in this study. Their clinical and radiological findings were recorded both pre and post-operatively. Clinical presentation, clinical improvement, cyst collapse ratio, and Evans index values (to evaluate hyrdocephalus) were recorded. Cyst collapse ratio and Evans index values were compared both between pre and post-operatively at last follow-up, and between different subtypes.
RESULTS: Ventriculocystocisternostomy showed excellent clinical result regarding increased intracranial pressure in 18 patients (82%). Three out of 4 patients that did not benefit from ventriculocisternostomy had previous surgical interventions. Success ratio in primary patients were 95%. While all 4 abducens nerve palsies recovered post-operatively, patients did not show progress in endocrine dysfunction. While Evans index values show significant decrease post-operatively (p<0.05), cyst collapse ratio and Evan index values did not differ among the morphologically described suprasellar arachnoid cyst subtypes (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ventriculocystocisternostomy may suggest best treatment modality for suprasellar arachniod cysts. Morphological subtypes of suprasellar arachnoid cysts did not show significant difference following surgery and their prognostic value is lacking.

Keywords: suprasellar arachnoid cyst, neuroendoscopy, ventriculocystocisternostomy, ventriculocystostomy

Suprasellar Araknoid Kistlerde Nöroendoskopik Tedavinin Uzun Dönem Sonuçları

Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Suprasellar araknoid kistler klinik prezentasyonları ve cerrahi tedavilerindeki çeşitlilik nedeni ile diğer araknoid kistlerden ayrılırlar. Bu çalışmanın amacı ventrikülokistosisternominin suprasellar araknoid kist tedavisinde uzun dönem sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2013-2022 yılları arasında ventrikülokistosisternomi yöntemi ile tedavi edilmiş 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik ve radyolojik bulguları ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirildi. Klinik prezentasyonları, tedavi yanıtları, kistlerin küçülme oranları ve bir hidrosefali belirteci olarak Evans indeksi kullanıldı. Kist küçülme oranları ve Evans indekslerinin ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası son kontroldeki değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca bu değerler farklı suprasellar araknoid kist alt tipleri arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ventrikülokistosisternostomi tekniği 18 hastada artmış intrakraniyal basıncı kontrol etmede başarılı olmuştur (%82). Tedaviye yanıt vermeyen 4 hastanın üçünün öyküsünde daha önce geçirilmiş cerrahi tedavi vardı. Primer olgular için başarı oranı %95 idi. Abdusens siniri paralizisi olan 4 hastada bu bulgu ameliyat sonrası düzelirken, endokrin fonksiyon bozuluğu olan 4 hasta cerrahi tedaviden fayda görmedi. Evans indeksi değerleri ameliyat sonrası anlamlı düşüş gösterdi (p<0.05). Ancak Evans indeksi vekist küçülme oranları alt tipler arasında karşılaştırıldığında, grupral arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ventrikülokistosisternostomi tekniği mevcut cerrahi yaklaşımlar arasında suprasellar araknoid kist tedavisi için en uygun seçenek olabilir. Suprasellar araknoid kistler morfolojik olarak sınıflandırılmaya çalışılsa da, cerrahi tedaviye yanıtları açısından bu alt tipler arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır ve prognostik değerleri net değildir.

Anahtar Kelimeler: suprasellar araknoid kist, nöroendoskopi, ventrikülokistosisternostomi, ventrikülokistostomy

Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar. Long Term Follow-up Results of Neuroendoscopic Management of Suprasellar Arachnoid. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 192-200

Corresponding Author: Mustafa Sakar, Türkiye
Manuscript Language: English