Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Etiological and Clinical Characteristics of Anterior Uveitis Cases in a Tertiary Hospital in Istanbul [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 172-180 | DOI: 10.5505/ktd.2022.51447

Etiological and Clinical Characteristics of Anterior Uveitis Cases in a Tertiary Hospital in Istanbul

Aslan Aykut
Department of Ophthalmology, Marmara University, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: Investigation of etiological and clinical features of patients diagnosed with anterior uveitis followed in Ümraniye Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Uvea Department
METHODS: Patients’ diagnosed with anterior uveitis in Ümraniye Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Uvea Department between 2009 and 2011 were scanned retrospectively from patient files. Age of onset, gender, family history, ophthalmologic examination findings, laboratory findings and treatment approaches were evaluated for each case.
RESULTS: 144 eyes of 118 patients were included in the study. It was determined that 59 (50%) of the patients were male and 59 (50%) were female, and their mean age was 39.3±14.3 (minimum-maximum, 5-83) years. It was observed that 44% of the cases had idiopathic anterior uveitis. The most common diagnoses of anterior uveitis in non-idiopathic cases were HLA-B27 associated anterior uveitis and Fuchs' uveitis syndrome, with 16 patients each. Systemic disease association was detected in 22 (18%) patients, and the most common systemic disease was ankylosing spondylitis, which was detected in 8 (6.8%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was found that HLA-B27 associated anterior uveitis and Fuchs' uveitis syndrome are the most common anterior uveitis after idiopathic anterior uveitis. In a multidisciplinary study, it was seen that it was possible to diagnose most of the anterior uveitis cases.

Keywords: anterior uveitis, HLA-B27, fuchs' uveitis syndrome

İstanbul’daki Bir Üçüncü Basamak Hastanedeki Ön Üveit Olgularının Etiyolojik ve Klinik Özellikleri

Aslan Aykut
Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Üvea Biriminde takip edilen ön üveit tanısı almış hastaların etiyolojik ve klinik özelliklerinin incelenmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Üvea Biriminde 2009-2011 yılları arasında ön üveit tanısı almış hastaların bilgileri hasta dosyalarından retrospektif olarak tarandı. Her bir olgu için başlangıç yaşı, cinsiyet, aile öyküsü, oftalmolojik muayene bulguları, laboratuvar bulguları ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 118 hastanın 144 gözü dahil edildi. Hastaların 59’unun erkek (%50) 59’unun kadın (%50) olduğu ve ortalama yaşlarının 39.3±14.3 (minimum-maksimum, 5-83) yıl olduğu saptandı. Olguların %44’ünün idiyopatik ön üveiti olduğu görüldü. İdiyopatik olmayan olgularda en sık ön üveit tanılarının 16’şar hasta ile HLA-B27 ilişkili ön üveit ve Fuchs’ Üveit Sendromu olduğu görüldü. Sistemik hastalık ilişkisinin 22 (%18) hastada tespit edilebildiği, en sık görülen sistemik hastalığın ise 8 (%6,8) olguda tespit edilen ankilozan spondilit olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda HLA-B27 ilişkili ön üveit ve Fuchs’ Üveit Sendromunun idiyopatik ön üveit sonrası en sık görülen ön üveitler olduğu saptanmıştır. Multidisipliner bir çalışma ile ön üveit olguların çoğunda tanı koymanın mümkün olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ön üveit, HLA-B27, fuchs’ üveit sendromu

Aslan Aykut. Etiological and Clinical Characteristics of Anterior Uveitis Cases in a Tertiary Hospital in Istanbul. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 172-180

Corresponding Author: Aslan Aykut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish