Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is Convalescent Plasma Just a Theoretical Therapeutic Option for Critically Ill Patients with COVID 19: A Retrospective Cohort Study [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 79-91 | DOI: 10.5505/ktd.2022.34735

Is Convalescent Plasma Just a Theoretical Therapeutic Option for Critically Ill Patients with COVID 19: A Retrospective Cohort Study

Kemal Tolga Saraçoğlu1, Fulya Çiyiltepe1, Elif Bombacı1, Yeliz Bilir1, Ayten Saraçoğlu2, Recep Demirhan3
1Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Health Sciences University Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Clinic of Thoracic Surgery, Health Sciences University Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The intensivists seek solutions for critically ill COVID-19 patients. Thus far, there is no specific treatment for SARS-CoV-2 infection because of the absence of evidence. The aim of this study is to describe our first clinical experience with convalescent plasma transfusion in severe COVID-19 patients.
METHODS: The study was conducted from 22 March to 1 June 2020. Adult patients diagnosed with COVID-19 using a polymerase chain reaction and thorax Computerized Tomography were included. The COVID-19 patients were treated in designated Intensive Care Units of our university hospital. The data of critically ill patients who met the plasma transfusion criteria were analyzed. Clinical outcomes were compared before and after treatment for both dead and alive patients.
RESULTS: During the outbreak 401 COVID-19 patients were admitted to the intensive care unit. Convalescent plasma treatment was given to 24 patients. Twenty one patients ended up with death and 3 patients were alive. The duration of ICU stay was 19.10±8.10 days in dead patients, while alive patients stayed 7.67±1.53 days (p=0.026). There was no significant change in mechanical ventilator parameters, SOFA scores and acute phase reactants before and after treatment. There was a significant relationship between the delay of plasma treatment and the time of the death (p=0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A positive effect of convalescent plasma treatment on the survival rate, mechanical ventilator parameters, SOFA or acute phase reactants was not revealed. Reporting objective opinion on this subject without randomized controlled studies carries the risk of giving patients false hope for success

Keywords: COVID-19, convalescent plasma, intensive care unit

Konvelesan Plazma, COVID 19'lu Kritik Hastalar için Sadece Teorik bir Terapötik Seçenek midir: Retrospektif bir Kohort Çalışması

Kemal Tolga Saraçoğlu1, Fulya Çiyiltepe1, Elif Bombacı1, Yeliz Bilir1, Ayten Saraçoğlu2, Recep Demirhan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım uzmanları, kritik durumdaki COVID-19 hastaları için çözümler arar. Şimdiye kadar, kanıt bulunmadığından SARS-CoV-2 enfeksiyonu için spesifik bir tedavi yoktur. Bu çalışmanın amacı, şiddetli COVID-19 hastalarında konvelesan plazma transfüzyonu ile ilk klinik deneyimimizi tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 22 Mart - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Polimeraz zincir reaksiyonu ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi kullanılarak COVID-19 tanısı konan yetişkin hastalar dahil edildi. COVID-19 hastaları üniversite hastanemizin belirlenmiş Yoğun Bakım Ünitelerinde tedavi altına alındı. Plazma transfüzyon kriterlerini karşılayan kritik hastaların verileri analiz edildi. Klinik sonuçlar, hem ölü hem de canlı hastalar için tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldı.
BULGULAR: Salgın sırasında 401 COVID-19 hastası yoğun bakım ünitesine alındı. 24 hastaya konvelesan plazma tedavisi verildi. Yirmi bir hasta ölümle sonuçlandı ve 3 hasta hayattaydı. Yoğun bakımda kalış süresi ölü hastalarda 19,10±8,10 gün, yaşayan hastalarda 7,67±1,53 gün idi (p=0,026). Tedavi öncesi ve sonrası mekanik ventilatör parametrelerinde, SOFA skorlarında ve akut faz reaktanlarında anlamlı bir değişiklik olmadı. Plazma tedavisinin gecikmesi ile ölüm zamanı arasında anlamlı bir ilişki vardı (p=0,006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konvelesan plazma tedavisinin sağkalım oranı, mekanik ventilatör parametreleri, SOFA veya akut faz reaktanları üzerinde olumlu bir etkisi ortaya çıkmadı. Randomize kontrollü çalışmalar olmadan bu konuda objektif görüş bildirmek, hastalara başarı için yanlış umut verme riskini taşır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, konvelesan plazma, yoğun bakım ünitesi

Kemal Tolga Saraçoğlu, Fulya Çiyiltepe, Elif Bombacı, Yeliz Bilir, Ayten Saraçoğlu, Recep Demirhan. Is Convalescent Plasma Just a Theoretical Therapeutic Option for Critically Ill Patients with COVID 19: A Retrospective Cohort Study. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 79-91

Corresponding Author: Kemal Tolga Saraçoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English