Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Respiratory Tract Viral Agents in the COVID 19 Pandemic [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 64-68 | DOI: 10.5505/ktd.2022.00187

Respiratory Tract Viral Agents in the COVID 19 Pandemic

Özlem Gül1, Umut Devrim Binay1, Orçun Barkay1, Barış Gülhan2, Uğur Durmuş3, Faruk Karakeçili1
1Binali Yildirim University, Mengücek Gazi Education and Research Hospital, Department of Infectious Diseases, Erzincan, Türkiye
2Binali Yildirim University, Mengücek Gazi Education and Research Hospital, Department of Medical Microbiology, Erzincan, Türkiye
3Binali Yildirim University, Mengücek Gazi Education and Research Hospital, Molecular Biology, Erzincan, Türkiye

INTRODUCTION: With the increase in the number of patients presenting with respiratory tract symptoms during the pandemic, the differentia ldiagnosis of seasonal respiratory diseases and Coronavirus 2019 (COVID 19) has gained importance, and multiplex PCR (polymerase chain reaction) techniques are needed due to insufficient clinical and laboratory data for differentiation. We planned this study to determine the frequency of other respiratory viral agents accompanying SARS CoV-2, to determine the dominant viral agents and to determine the rate of coinfection.
METHODS: Patients aged 18-80 years who applied to the COVID 19 out patient clinic in our hospital between 01.01.2021 and 01.04.2021 with respiratory tract infection symptoms were included in the study. Two simultaneous nasopharyngeal swab samples were taken from the patients and examined for SARS CoV-2 and other respiratory viral agents. Demographic data, clinical complaints and laboratory values of the patients were recorded.
RESULTS: A total of 80 patients were included in the study. SARS CoV-2 PCR positivity was detected in 14 of the patients (17.5%), and rhinovirus in 4 patients, rhinovirus/enterovirus and SARS COV 2 PCR positivity in 1 patient. Co-infection was seen in 1 (1.25%) patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the frequency of viral agents other than SARS CoV-2 was found to be less than the incidence in the pre-pandemic period. This situation was thought to be related to the mask, distance and hand hygiene measures taken to protect against COVID 19 infection. Other respiratory viral agents should be kept in mind in cases who present with symptoms of respiratory tract infection and have a negative SARS CoV-2 PCR test and imaging findings do not support COVID 19.

Keywords: COVID 19, respiratory viral agents, coinfection, pandemic, multıplex PCR

COVİD 19 Pandemisinde Solunum Yolu Viral Etkenleri

Özlem Gül1, Umut Devrim Binay1, Orçun Barkay1, Barış Gülhan2, Uğur Durmuş3, Faruk Karakeçili1
1Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzincan, Türkiye
2Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Erzincan, Türkiye
3Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, Moleküler Biyoloji, Erzincan, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pandemi süresince solunum yolu semptomları ile başvuran hasta sayısının artması ile mevsimsel solunum yolu hastalıklarının ve Coronavirus 2019 (COVID 19) un ayırıcı tanısı önem kazanmış olup, ayrımda klinik ve laboratuar verilerinin yetersiz olması nedeni ile multiplex PCR ( polimeraz zincir reaksiyonu) tekniklerine gerek duyulmaktadır. Biz de SARS CoV-2 ye eşlik eden diğer solunum yolu viral etkenlerinin sıklığını tespit etmek, baskın olan viral etkenleri saptamak ve koenfeksiyon oranını belirlemek için bu çalışmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 01.01.2021-01.04.2021 tarihleri arasındaCOVID 19 polikliniğine solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile başvuran 18-65 yaş arası hastalar çalışmaya alındı. Hastalardan eş zamanlı iki adet nazofarengeal sürüntü örneği alındı. SARS CoV-2 ve diğer solunum yolu viral etkenlerini açısından tetkik edildi. Hastaların demografik verileri, klinik yakınmaları, laboratuar değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Toplamda 80 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 14 (%17.5 )’ünde SARS CoV-2 PCR pozitifliği saptanmış olup 4 hastada rinovirus, 1 hastada rinovirus/enterovirus ve SARS COV 2 PCR pozitifliği saptandı. Koenfeksiyon 1 (% 1,25 ) hastada görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda SARS CoV-2 dışındaki viral etkenlerinin sıklığının pandemi öncesi dönemde görülme sıklığına göre daha az oranda saptanmış olmasının, COVID 19 enfeksiyonundan korunmak için alınan maske, mesafe ve el hijyeni önlemleri ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile başvuran ve SARS CoV-2 PCR testi negatif sonuçlanmış olup görüntüleme bulguları

Anahtar Kelimeler: COVID 19, solunum yolu viral etkenleri, koinfeksiyon, pandemi, multıplex PCR

Özlem Gül, Umut Devrim Binay, Orçun Barkay, Barış Gülhan, Uğur Durmuş, Faruk Karakeçili. Respiratory Tract Viral Agents in the COVID 19 Pandemic. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 64-68

Corresponding Author: Özlem Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish