Volume : 11 Suppl : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Mean Platelet Volume, Platelet Distribution Width and Complete Blood Count Indices in Branch Retinal Vein Occlusions [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 17-25 | DOI: 10.5505/ktd.2022.90947

Mean Platelet Volume, Platelet Distribution Width and Complete Blood Count Indices in Branch Retinal Vein Occlusions

Ecem Önder Tokuç1, Sevim Ayça Seyyar1, Alper Mete2
1University of Health Sciences, Derince Training And Research Hospital, Ophthalmology, Kocaeli, Turkey
2Gaziantep University School of Medicine, Department of Ophthalmology, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the hemogram parameters of patients diagnosed with branch retinal vein occlusion.
METHODS: 101 patients diagnosed with branch retinal vein occlusion (BRVO) and 89 age and sex matched control groups were included in the study. Hemogram parameters of the cases were analyzed retrospectively. Hemoglobin, leukocyte, neutrophil, lymphocyte, platelet, mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW), neutrophil/lymphocyte ratio(NLR), platelet/lymphocyte ratio(PLR) were compared between the groups.
RESULTS: Hemoglobin, thrombocyte, lymphocyte and PLR levels of both groups were similar (p=0.662, p=0.915, p=0.612, p=0.893, respectively). Leukocyte and neutrophil counts were higher in the BRVO group than in the control group [leukocyte; 7.02±1.7 vs 6.56±1.64 (p=0.011), neutrophil; 4.32±1.56 vs. 3.71±1.31 (p=0.003)] NLR was significantly higher in the BRVO group than in the control group [2.47±2.25 vs 1.91±1.00 (p=0.028)]. MPV and PDW levels were higher in the BRVO group than in the control group [MPV; 9.15±1.12 versus 8.77±0.72 (p=0.042), PDW; 15.46±2.78 versus 14.67±2.03 (p=0.034)]. According to receiver operating characteristic analysis, the area under the curve (AUC) of NLR is 0.593, its sensitivity is 58%, and its specificity is 58%. MPV has an AUC of 0.585, with a sensitivity of 55% and a specificity of 57%. While AUC of the TDG is 0.589, the sensitivity is 58% and the specificity is 57%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study showed higher leukocytes, neutrophils, NLR, MPV and PDW in BRVO patients compared to the control group. However, these parameters do not have sufficient specificity and sensitivity to determine the risk of BRVO and can only be used as an adjunct to risk analysis.

Keywords: mean platelet volume, platelet distribution width, neutrophil/lymphocyte ratio, branch retinal vein occlusion

Retinal Ven Dal Tıkanıklıklarında Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği ve Tam Kan Sayımı İndeksleri

Ecem Önder Tokuç1, Sevim Ayça Seyyar1, Alper Mete2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Kocaeli, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Retinal ven dal tıkanıklığı (RVDT) tanısı alan olgularda hemogram parametrelerini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retinal ven dal tıkanıklığı (RVDT) tanısı alan 101 hasta ve yaş ve cinsiyet uyumlu 89 kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Olguların hemogram parametreleri geriye dönük olarak incelendi ve hemoglobin, lökosit, nötrofil, lenfosit, trombosit, ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit dağılım genişliği (TDG), nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit oranı (TLO) seviyeleri gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki grubun hemoglobin, trombosit, lenfosit ve TLO seviyeleri benzer bulundu ve aralarında istatistiksel olarak fark yoktu (sırasıyla; p=0,662, p=0,915, p=0,612, p=0,893). RVDT grubunda lökosit ve nötrofil sayıları kontrol grubuna göre daha yüksekti [lökosit; 7,02±1,7’ye karşı 6,56±1,64 (p=0,011), nötrofil; 4,32±1,56’ ya karşı 3,71±1,31 (p=0,003)] NLO, RVDT grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti [2,47±2,25’e karşı 1,91±1,00 (p=0,028)]. OTH ve TDG seviyeleri RVDT grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı [OTH; 9,15±1,12’ye karşı 8,77±0,72 (p=0,042), TDG; 15,46±2,78’ e karşı 14,67±2,03 (p=0,034)]. Alıcı işlem karakteristikleri analizine göre RVDT tanısında NLO’nun eğri altında kalan alanı 0,593 iken, duyarlılığı %58, özgüllüğü %58’dir. OTH’nin eğri altında kalan alanı 0,585 iken, duyarlılığı %55, özgüllüğü %57’dir. TDG ‘nin eğri altında kalan alanı 0,589 iken, duyarlılığı %58, özgüllüğü %57’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız RVDT hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek lökosit, nötrofil, NLO, OTH ve TDG göstermiştir. Ancak bu parametrelerin RVDT riskini belirlemede yeterli özgüllüğe ve duyarlılığa sahip değildir ve risk analizinde sadece yardımcı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği, nötrofil/lenfosit oranı, retinal ven dal tıkanıklığı

Ecem Önder Tokuç, Sevim Ayça Seyyar, Alper Mete. Mean Platelet Volume, Platelet Distribution Width and Complete Blood Count Indices in Branch Retinal Vein Occlusions. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 17-25

Corresponding Author: Ecem Önder Tokuç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish