ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 10 (2)
Cilt: 10  Ek: 2 - Mayıs 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VII

OLGU SUNUMU
4.
Deliryum ile Ortaya Çıkan Serebral Amiloid Anjiopati İlişkili Subaraknoid Kanama
Delirium with Subarachnoid Hemorrhage Related-Cerebral Amyloid Angiopathy
Fettah Eren, Recep Aygül
doi: 10.5505/ktd.2021.20981  Sayfalar 1 - 4

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Akromegali Hastalarında Hematolojik İndeksler ve Tedavi ile İlişkisi
Hematological Indices and Their Relationship with Treatment in Acromegaly Patients
Özlem Zeynep Akyay, Alev Selek, Adnan Batman, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, İlhan Tarkun
doi: 10.5505/ktd.2021.35219  Sayfalar 5 - 11

6.
Farklı Yaş Grubundaki Sıçanlarda Laparaskopik ve Açık Cerrahi Sonrası Hücresel İmmun Yanıt
Cellular Immune Response After Laparoscopıc and Open Surgery in Different Age Groups of Rats
Tülin Öztaş, Ünal Bıçakcı, Rıza Rızalar, Tunç Fışgın
doi: 10.5505/ktd.2021.30111  Sayfalar 12 - 16

7.
Alkol Bağımlılığı olan Hastalarda Komorbid Psikiyatrik Tanı ve Klinik Paremetreler ile İlişkisi
Comorbid Psychiatric Diagnosis and its Relationship with Clinical Paremeters in Patients with Alcohol Addiction
Ayşegül koç, Hülya Ensari
doi: 10.5505/ktd.2021.44711  Sayfalar 17 - 24

8.
Diz Osteoartritli Hastalarda Eklem İçi Viskosuplement Enjeksiyonunun İzokinetik Kas Gücü Üzerine Etkileri
Effects of Intra-Articular Vıscosuplement Injection on The Isokinetic Muscle Test Values of Patients with Knee Osteoarthritis
İbrahim Halil Ural, Mehmet Tolgahan Hakan, Tomris Duymaz, Mehmet Unal
doi: 10.5505/ktd.2021.84748  Sayfalar 25 - 31

9.
İzole Trombositopenili Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Demographic and Clinical Features of Patients with Isolated Thrombocytopenia
Esra Terzi Demirsoy, Ceyda Aslan, Ayfer Gedük
doi: 10.5505/ktd.2021.26937  Sayfalar 32 - 37

10.
Erektil Disfonksiyon Şikayeti ile Üroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kardiyovasküler Hastalıkların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Cardiovascular Diseases in Patients Presenting to the Urology Outpatient Clinic with Erectile Dysfunction
Fevzi Bedir, Hasan Kocatürk, Mehmet Sefa Altay, Hüseyin Kocaturk, Banu Bedir, Turgut Yapanoglu
doi: 10.5505/ktd.2021.00821  Sayfalar 38 - 43

11.
İntern Programı Kapsamında Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Uygulama Yeterliliği
Evaluation of Professional Practice Competence of Nursing Students in the Context of Internships
Sultan Ayaz Alkaya, Handan Terzi
doi: 10.5505/ktd.2021.93709  Sayfalar 44 - 49

12.
Meme Kanseri Radyoterapisinde Enflamasyon Belirteçleri Değişimi
Change in Inflammation Markers in Breast Cancer Radiotherapy
Elif Eda Özer, Gülşen Pınar Soydemir, Alev Kural
doi: 10.5505/ktd.2021.46548  Sayfalar 50 - 55

KISA RAPOR
13.
Bir Sempozyuma Katılan Aile Hekimlerinin Aşı Uygulamaları Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Knowledge about Vaccination Practices of Family Physicians Participating in a Symposium
Fethiye Akgül, Merve Ören, İrem Akdemir Kalkan, Yeşim Yıldız, Ömer Karaşahin, Fesih Aktar, Mehmet Uğur Karabat, Merve Ayhan, Yakup Demir, Tuba Dal, Yeşim Taşova, Mustafa Kemal Çelen
doi: 10.5505/ktd.2021.37630  Sayfalar 56 - 62

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanım Durumları ile Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Level of Loneliness and Substance Use of University Students
Veysel Can, Sibel Küçükoğlu, Aynur Aytekin Özdemir, Mehmet Bulduk
doi: 10.5505/ktd.2021.26032  Sayfalar 63 - 71

15.
Gastrik Polipler: Doğu Akdenizde 3. Basamak Gastroenteroloji Merkezi Sonuçları
Gastric Polyps: 3rd Stage Gastroenterology Center Results in the Eastern Mediterranean
Mustafa Zanyar Akkuzu, Orhan Sezgin, Enver Ucbilek, Osman Özdoğan, Serkan Yaraş, Ferzan Aydın, Hatice Rızaoğlu Balcı, Fehmi Ates, Engin Altıntas
doi: 10.5505/ktd.2021.23008  Sayfalar 72 - 77

16.
Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Uzamış Febril Miyalji Sendromu (Protracted Febrile Myalgia Syndrome in Children with Familial Mediterranean Fever)
Protracted Febrile Myalgia Syndrome in Children with Familial Mediterranean Fever
Tuba Kurt, Fatma Aydın, Nilufer Tekgöz, Müge Sezer, Zahide Ekici Tekin, Elif Çelikel, Cüneyt Karagöl, Serkan Coşkun, Banu Çelikel Acar
doi: 10.5505/ktd.2021.71354  Sayfalar 78 - 83

17.
Aşı Öncesi ve Sonrası Dönemde Suçiçeği Olgularının Özellikleri
Characteristics of Chickenpox Cases before and After Vaccination
İsmail Topal, Faruk Karakeçili, Orçun Barkay
doi: 10.5505/ktd.2021.04382  Sayfalar 84 - 89

18.
Jinekomasti Hastalarında Ultrason Elastografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Ultrasound Elastography Findings in Gynecomastia Patients
Samet Genez, Nuray Voyvoda, Tülay Özer
doi: 10.5505/ktd.2021.31932  Sayfalar 90 - 94

19.
Larenks Yassı Hücreli Karsinoma Hep-2 hücre Hattında mir-1825'in Fonksiyonel Rolünün Araştırılması
Investigation of the Functional Role of mir-1825 in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Hep-2 Cell Line
Esra Güzel Tanoğlu
doi: 10.5505/ktd.2021.22220  Sayfalar 95 - 100

20.
Bir Türk Kohortunda Dejeneratif Rotator Kaf Yırtıklarının Radiografik Öngörücü Faktörleri
Radiographic Predictive Factors of Degenerative Rotator Cuff Tears in a Turkish Cohort
Sercan Capkin, Serkan Guler, Ramadan Ozmanevra
doi: 10.5505/ktd.2021.60343  Sayfalar 101 - 106

OLGU SUNUMU
21.
Karotid Arter Stentleme Sonrası Kontralateral Serebral Hiperperfüzyon Sendromu: Olgu Sunumu
Contralateral Cerebral Hyperperfusion Syndrome after Carotid Artery Stenting: Case Report
Serhan Yıldırım
doi: 10.5505/ktd.2021.51482  Sayfalar 107 - 110

ARAŞTIRMA MAKALESI
22.
Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Gastrointestinal Tutulumla Astım Arasındaki İlişki
Association between Henoch-Schönlein Purpura with Gastrointestinal Involvement and Asthma in Children
Serra Sürmeli Döven, Gülşah Ayçin, Ayşe Aydoğdu
doi: 10.5505/ktd.2021.82713  Sayfalar 111 - 117

23.
İlaç Sektörüne Farklı Bir Bakış: Acil Tıp Hekimlerinin Gözünden İlaç Sektörü
A Different Perspective on Emergency Medicine: Pharmaceutical industry with a view of the Emergency Physicians
Bora Kaya, Hüseyin Cahit Halhallı
doi: 10.5505/ktd.2021.34467  Sayfalar 118 - 125

24.
Hemorajik Şokta Farklı Resusitasyon Sıvılarının Erken Dönem Akciğer İskemi Reperfüzyon Hasarı ve İnflamatuvar Yanıt Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
Effects of Different Resuscitation Fluids on Early Lung Ischaemia-Reperfusion Injury and Inflammatory Response: An Experimental Study
Adem Yüksel, Metin Tilki, Veli Melih Kara, Ahmet Özer Sehirli, Selvinaz Özkara
doi: 10.5505/ktd.2021.58235  Sayfalar 126 - 132

25.
Kemoterapinin Neden Olduğu Saç Dökülmesinin Engellenmesinde Saçlı Deri Soğutma Yönteminin Etkinliği ve Güvenilirliği
Effectiveness and Reliability of Scalp Cooling in Preventing Hair Loss Caused by Chemotherapy
Veysel Haksöyler, Tolga Koseci, Polat Olgun, Ertuğrul Bayram, Mehmet Ali Çaparlar
doi: 10.5505/ktd.2021.53325  Sayfalar 133 - 140

26.
Ekstübasyon Sonrası Görülen Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi Yanıtlarına Benzidamin ve Lidokain'in Etkileri
Effects of Benzydamine and Lidocaine on Cardiovascular and Respiratory Responses to Extubation
Mete Manici
doi: 10.5505/ktd.2021.93270  Sayfalar 141 - 147

DERLEME
27.
Güncel Literatür Işığında Akut Respiratuar Distres Sendromu
Acute Respiratory Distress Syndrome in the Light of Current Literature
Rukiye Pınar Bölüktaş, Gülşen Kalaycıoğlu, Ayşenur Üçeriz
doi: 10.5505/ktd.2021.72593  Sayfalar 148 - 159

ARAŞTIRMA MAKALESI
28.
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Klinik Semptomların Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical Symptoms in Carbon Monoxide Poisoning with Biochemical Parameters
Handan Çiftçi, Ömer Çanacık, İlksen Dönmez, Turgut Dolanbay, Hüseyin Fatih Gül
doi: 10.5505/ktd.2021.38802  Sayfalar 160 - 167

29.
Transnazal Biyopsi ile Histopatolojik Değerlendirme Yapılan Nazofaringeal Lezyonlu Hastaların Klinik, Patolojik ve İmmünohistokimyasal Analizi
Clinical, Pathological and Immunohistochemical Analysis of Patients with Nasopharyngeal Lesions Histopathologically Examined by Transnasal Biopsy
Büşra Yaprak Bayrak, Aziz Hakkı Civriz, Çiğdem Vural, Murat Öztürk
doi: 10.5505/ktd.2021.36744  Sayfalar 168 - 175

30.
Gebe Olan ve Olmayan Kadınlarda Koronavirüs-19 Fobisinin Karşılaştırılması
The Comparison of Coronavirus-19 Phobia between Pregnant and Non-pregnant Women
Pakize Özge Karkın, Gözde Sezer, Selma Şen, Müberra Duran
doi: 10.5505/ktd.2021.81084  Sayfalar 176 - 180

OLGU SUNUMU
31.
Metotreksat İlişkili Pansitopeni ve Mukokütanöz Toksisite
Methotrexate-Induced Pancytopenia and Mucocutaneous Toxicity
Ceren Erdoğan Eroğlu, Esra Terzi Demirsoy
doi: 10.5505/ktd.2021.37108  Sayfalar 181 - 186

ARAŞTIRMA MAKALESI
32.
Akut Pankreatitte Oksidatif Stres ve Enflamasyon Biyobelirteçleri
Oxidative Stress and Inflammation Biomarkers in Acute Pancreatitis
Eray Metin Güler, Mehmet Yiğit, Ömer Faruk Özer, Kübra Bozali, Eda Yiğit, Şahabettin Selek, Abdurrahim Koçyiğit
doi: 10.5505/ktd.2021.55938  Sayfalar 187 - 193

DERLEME
33.
Gebelikte ve Laktasyonda Mineral Metabolizması ve Hipoparatiroidizm
Mineral Metabolism And Hypoparathyroidısm in Pregnancy And Lactation
Ömercan Topaloğlu, Bayram Şahin, İbrahim Şahin
doi: 10.5505/ktd.2021.26932  Sayfalar 194 - 204

LookUs & Online Makale