ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Klinik Semptomların Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 160-167 | DOI: 10.5505/ktd.2021.38802

Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Klinik Semptomların Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi

Handan Çiftçi1, Ömer Çanacık1, İlksen Dönmez2, Turgut Dolanbay1, Hüseyin Fatih Gül3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye
2İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı karbonmonoksit (CO) toksisitesinde, karboksihemoglobin (COHb) düzeyi ile klinik semptomlar ve biyokimyasal parametreler (hemogram, laktat, iyonize kalsiyum ve üre) arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif desende yürütülen araştırmanın örneklemini 2014-2019 yılları arasında hastanemiz acil servisine CO zehirlenmesi ile başvuran 117 hasta oluşturdu. Araştırma verileri Veri Toplama Formu aracılığı ile toplandı. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler (yüzde, ortalama, ortanca), Man Whitney U, One Way Anova F, Kruskal Wallis H testleri ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı.
BULGULAR: Karbon monoksit zehirlenmesi tanısı alan 55’i kadın (%47) toplam 117 hasta çalışmaya alındı. Hastaların %80.3’ünün ısınma kaynağı kömür sobasıydı. Bildirilen birincil semptomlar %65.8’inde bulantı-kusma, %51.3’ünde baş ağrısı, %47’sinde baş dönmesi semptomları vardı. Ortalama COHb düzeyi %16.85 ±9.54, CO gazına maruz kaldıkları süre 5.39±4.01 saatti. COHb düzeyi ile laktat (r= 0.441, p=0.00), hemoglobin (r=0.188, p=0.042) ve üre düzeyleri (r=0.204, p= 0.027) arasında zayıf korelasyon tespit edildi. COHb düzeyi ≥%25 olan hastalarda ortalama hemoglobin düzeyi 16.06 mg/dl, üre düzeyi 40 mg/dl idi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karboksihemoglobin ile laktat, üre, nötrofil, bazofil ve monosit parametreleri arasında ilişki vardı. Ayrıca akut CO zehirlenmelerinde hem COHb seviyelerinin hem de biyokimyasal parametrelerin semptomlarla doğrudan ilişkili olmadığı gözlenildi. Karboksihemoglobin seviyesi, acil servise nakil süresinin uzunluğuna ve CO gazına maruz kalma süresine bağlı olarak değişmiştir.

Anahtar Kelimeler: karboksihemoglobin, karbon monoksit zehirlenmesi, biyokimyasal parametreler

Evaluation of Clinical Symptoms in Carbon Monoxide Poisoning with Biochemical Parameters

Handan Çiftçi1, Ömer Çanacık1, İlksen Dönmez2, Turgut Dolanbay1, Hüseyin Fatih Gül3
1Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey
2Department of Anesthesia and Reanimation, İstanbul Beyoğlu Eye Education and Research Hospital, İstanbul,Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine the relationship between carboxyhemoglobin (COHb) level in carbon monoxide (CO) toxicity and clinical symptoms and, biochemical parameters (hemogram, lactate, ionized calcium and urea).
METHODS: The sample of this retrospective study consisted of 117 patients who visited the emergency department of our clinic between 2014 and 2019. The study data were collected with the Data Collection Form. Descriptive statistics (percentage, mean, and median), Mann-Whitney U, One Way ANOVA F, Kruskal-Wallis H, and Spearman Correlation Analysis were used in analyses.
RESULTS: The study included 117 patients diagnosed with CO poisoning, of which 55 were women (47%). Of the patients, 80.3% used a coal stove as their heating source. The primary reported symptoms were nausea-vomiting (65.8%), headache (51.3%), and dizziness (47%). The mean COHb level was 16.85±9.54% and the mean CO exposure time was 5.39±4.01 hours. The COHb level was weak correlated with lactate (r=0.441, p=0.00), hemoglobin (Hb) (r=0.188, p=0.042), and urea (r=0.204, p=0.027) levels. Patients with a COHb level ≥25% had a mean Hb level of 16.06 mg/dL and a mean urea level of 40 mg/dL (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a relationship between COHb and lactate, urea, neutrophil, basophil, and monocyte parameters. In addition, it was observed that both COHb levels and biochemical parameters were not directly related to symptoms in acute CO poisoning. The COHb level varied depending on the length of time in transport to the emergency room and the exposure time to the CO gas.

Keywords: carboxyhemoglobin, carbon monoxide poisoning, biochemical parameters

Handan Çiftçi, Ömer Çanacık, İlksen Dönmez, Turgut Dolanbay, Hüseyin Fatih Gül. Evaluation of Clinical Symptoms in Carbon Monoxide Poisoning with Biochemical Parameters. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 160-167

Sorumlu Yazar: Handan Çiftçi, Türkiye
LookUs & Online Makale