ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Larenks Yassı Hücreli Karsinoma Hep-2 hücre Hattında mir-1825'in Fonksiyonel Rolünün Araştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 95-100 | DOI: 10.5505/ktd.2021.22220

Larenks Yassı Hücreli Karsinoma Hep-2 hücre Hattında mir-1825'in Fonksiyonel Rolünün Araştırılması

Esra Güzel Tanoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Larenks yassı hücreli karsinoma, dünyada en sık tanısı konan baş boyun kanserlerindendir. Larenks yassı hücreli karsinoma'nın son yıllardaki insidansının artışı, bu kanserin tanısında erken ve etkili biyobelirteç ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. mikroRNA’ların kanser progresyonunda önemli rolleri bulunmaktadır. Bu çalışmada mir-1825’in larenks yassı hücreli karsinoma hücre hattı olan Hep-2’de fonksiyonel rolünün araştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kapsamında; Hep-2 hücre hattında inhibitör mir-1825’in transfeksiyon etkinliği Kantitatif Realtime PCR ile doğrulandı. Hep-2 hücrelerinin proliferasyon, migrasyon etkileri Xcelligence RTCA cihazı ile, invazyon kapasiteleri Matrigel yöntemi ile, apoptoz düzeyleri ise caspase-3 seviyelerinin değişimleri ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: Çalışmalar neticesinde mir-1825’in Hep-2 hücrelerine transfeksiyonu sonrası hücrelerin proliferasyon (p<0,05), migrasyon (p<0,05) ve invazyon (p<0.001) düzeylerinin kontrol miRNA transfekte edilen hücrelere göre azaldığı, mir-1825’in apoptozu ise indüklediği tespit edildi (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Larenks yassı hücreli karsinoma Hep-2 hücre hatlarında miR-1825’in proliferasyon, migrasyon, invasyon seviyelerini azalttığı ve apoptozu indüklediği in vitro deneylerle literatürde ilk kez tarafımızdan gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: larinks yassı hücreli karsinoma, mikroRNA, mir-1825, biyobelirteç

Investigation of the Functional Role of mir-1825 in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Hep-2 Cell Line

Esra Güzel Tanoğlu
University of Health Sciences, Institute of Health Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Laryngeal cancer (LCa) is one of the most commonly diagnosed head and neck cancers in the world. The increase in the incidence of LCa in recent years reveals the need for an early and effective biomarker in the diagnosis of LCa cancer. In this study, we aimed to investigate the functional role of mir-1825 in Hep-2, the LCa cell line.
METHODS: In the study, transfection efficiency of inhibitor mir-1825 in Hep-2 cell line was confirmed by Realtime PCR. Proliferation and migration effects of Hep-2 cells were performed with Xcelligence RTCA device, invasion capacity was performed by matrigel method, and apoptosis levels were measured by changes in caspase-3 levels.
RESULTS: As a result of the studies, it was determined that the proliferation (p<0,05), migration (p<0,05) and invasion (p<0.001) levels of the cells after transfection of mir-1825 into Hep-2 cells decreased compared to the control miRNA transfected cells, while mir-1825 induced apoptosis (p<0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study have been shown that miR-1825 reduces proliferation migration invasion levels and induces apoptosis in laryngeal squamous cell carcinoma Hep-2 cell lines for the first time in the literature.

Keywords: laryngeal squamous cell carcinoma, microRNA, mir-1825, biomarker

Esra Güzel Tanoğlu. Investigation of the Functional Role of mir-1825 in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Hep-2 Cell Line. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 95-100

Sorumlu Yazar: Esra Güzel Tanoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale