ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Gebe Olan ve Olmayan Kadınlarda Koronavirüs-19 Fobisinin Karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 176-180 | DOI: 10.5505/ktd.2021.81084

Gebe Olan ve Olmayan Kadınlarda Koronavirüs-19 Fobisinin Karşılaştırılması

Pakize Özge Karkın1, Gözde Sezer2, Selma Şen3, Müberra Duran4
1Manisa Demirci Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Mani̇sa, Türkiye
2Manisa Demirci İlçe Sağlık Müdürlüğü, Mani̇sa, Türkiye
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Mani̇sa, Türkiye
4Manisa Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Mani̇sa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelik birçok açıdan duyarlılıkların arttığı bir dönemdir. Süregelen COVID-19 pandemisinde gebeler ayrıca virüs korkusuyla da baş etmek durumunda kalmışlardır. Araştırmamızın amacı, pandemi döneminde Demirci ilçesinde gebe olan ve olmayan kadınların koronafobisinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırma Demirci ilçesinde Kasım 2020 tarihinde sağlık kuruluşlarına başvurmuş 105 gönüllü gebe ve 307 gebe olmayan gönüllü kadın ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik özellikler ve COVID-19 fobisi ölçeğini içeren anket formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Gebe olan ve gebe olmayan kadınların COVID-19 fobisi ölçeği toplam puan ortalamaları sırasıyla 57,18±19,10 ve 52,84±17,55 olarak bulunup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı (p<0,05). Alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde ise somatik alt boyut puan ortalamasının ve ekonomik alt boyut puan ortalamasının sırasıyla, gebe olan grupta 12,53±5,52; 10,54±4,24, diğer grupta ise 11,19±4,49; 9,28±3,52 olduğu saptandı. Somatik ve ekonomik boyutta COVID-19 fobisi gebelerde istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0,05; p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızda; gebe olan kadınların gebe olmayan kadınlara kıyasla COVID-19 fobisi istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Gebelerin bebeklerinin sağlığı ve geleceği konusunda korktukları düşünülebilir fakat pandemi döneminde korkunun fobi boyutuna geçtiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: covid-19, gebe, kadın sağlığı, fobi

The Comparison of Coronavirus-19 Phobia between Pregnant and Non-pregnant Women

Pakize Özge Karkın1, Gözde Sezer2, Selma Şen3, Müberra Duran4
1Mani̇sa Demirci State Hospital, Obstetrics And Gynecology Clinic, Manisa, Turkey
2Manisa Demirci District Health Directorate, Manisa, Turkey
3Manisa Celal Bayar University, Faculty Of Health Sciences, Division Of Midwifery, Manisa, Turkey
4Manisa Akhisar District Health Directorate, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: Pregnancy is a period of increased sensitivity in many aspects. In these days pregnant women has to cope with fear of coronavirus because of ongoing COVID-19 pandemic.The aim of our study is to compare coronaphobia between pregnant and non-pregnant women in Demirci district during pandemic.
METHODS: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 105 pregnant and 307 non-pregnant volunteer who applied to health institutions in Demirci district in November 2020. A questionnaire form including sociodemographic characteristics and COVID-19 phobia scale was used to collect the data.
RESULTS: The total mean scores of pregnant and non-pregnant women on COVID-19 phobia scale were found to be 57.18±19.10 and 52.84±17.55, respectively; a statistically significant difference was found between two groups (p<0.05). When subdimension mean scores were obtained, the mean score of somatic subdimension and economic subdimension were respectively; 12.53±5.52 and 10.54±4.24 in pregnant group, 11.19±4.49 and 9.28±3.52 in other group. Somatic and economic COVID-19 phobia was found to be significantly higher in pregnant women (p<0.05;p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, COVID-19 phobia was significantly higher in pregnant women compared to non-pregnant ones (p<0.05). It may be thought that pregnant women are afraid of the health and future of their babies, but during the pandemic period it is obtained that their fear has passed into the phobia dimension.

Keywords: covid-19, pregnant women, women’s health, phobia

Pakize Özge Karkın, Gözde Sezer, Selma Şen, Müberra Duran. The Comparison of Coronavirus-19 Phobia between Pregnant and Non-pregnant Women. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 176-180

Sorumlu Yazar: Pakize Özge Karkın, Türkiye
LookUs & Online Makale