ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Farklı Yaş Grubundaki Sıçanlarda Laparaskopik ve Açık Cerrahi Sonrası Hücresel İmmun Yanıt [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 12-16 | DOI: 10.5505/ktd.2021.30111

Farklı Yaş Grubundaki Sıçanlarda Laparaskopik ve Açık Cerrahi Sonrası Hücresel İmmun Yanıt

Tülin Öztaş1, Ünal Bıçakcı2, Rıza Rızalar3, Tunç Fışgın4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı farklı yaş gruplarındaki sıçanlarda açık ve laparoskopik cerrahi sonrası hücresel immun yanıttaki değişiklikleri karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 24 adet Wistar albino cinsi sağlıklı dişi sıçan kullanıldı. Denek hayvanları üç gruba ayrıldı. Yavru (n=8), prepuberte (n=8), erişkin (n=8) Her grupta laparotomi (n=4) ve laparoskopi (n=4) olarak iki subgruba ayrıldı. Laparotomi orta hat kesisi ile gerçekleştirildi. Laparoskopi göbekten yerleştirilen trokar aracılığıyla yapıldı. Laparotomi ve laparoskopi tanısal amaçlı yapıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ilk 24 saatte T lenfosit subgrupları (CD3+ T lenfosit, CD4+ T lenfosit, CD8+ T lenfosit) ve CD4/CD8 oranı ölçüldü.
BULGULAR: Tüm yaş gruplarında açık ve laparoskopik cerrahi sonrası serum CD3+ T lenfosit, CD4+ T lenfosit, CD8+ T lenfosit sayısı ve CD4/CD8 oranı açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Farklı yaş gruplarında postoperatif hücresel immun yanıttaki değişiklikler açısından açık ve laparoskopik cerrahinin biribirine üstünlükleri saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: laparoskopi, laparotomi, T lenfosit subgrup

Cellular Immune Response After Laparoscopıc and Open Surgery in Different Age Groups of Rats

Tülin Öztaş1, Ünal Bıçakcı2, Rıza Rızalar3, Tunç Fışgın4
1Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Ondokuzmayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3Department of Pediatric Surgery Medıpol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Child Hematology, Altınbas University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study to compare the cellular immun changes of laparoscopic and open access surgery in different age groups of rats.
METHODS: Animal model was consisted of 24 Wistar albino healthy female rats. They were divided into three groups; infant (n=8), prepubertal (n=8), adult (n=8). The groups were further divided into 2 subgroups as a laparatomy (n=4) and laparoscopy (n=4). The rats underwent either laparatomy or laparoscopy. The laparatomy was made using a midline incision. The laparoscopy was performed through the umbilical port. Both laparatomy and laparoscopy were diagnostic. T lymphocyte subgroups (CD3,CD4,CD8) and CD4/CD8 ratio were measured pre and 24 hours postoperatively
RESULTS: There was no statistically significant difference in serum CD3,CD4,CD8 count and CD4/CD8 ratio measured after laparoscopic and open surgery in all age groups to evaluate cellular immune response (P> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Open surgery and laparoscopy were not superior to each other in terms of changes in the postoperative cellular immune response in different age groups.

Keywords: laparoscopy, laparatomy, T lymphocyte subgroups.

Tülin Öztaş, Ünal Bıçakcı, Rıza Rızalar, Tunç Fışgın. Cellular Immune Response After Laparoscopıc and Open Surgery in Different Age Groups of Rats. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 12-16

Sorumlu Yazar: Tülin Öztaş, Türkiye
LookUs & Online Makale