ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanım Durumları ile Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 63-71 | DOI: 10.5505/ktd.2021.26032

Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanım Durumları ile Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Veysel Can1, Sibel Küçükoğlu2, Aynur Aytekin Özdemir3, Mehmet Bulduk4
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Van, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konya,Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
4Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gençlerin büyük bir çoğunluğu zaman zaman yalnızlık duygusu yaşamakta ancak bir kısmı bunu baskılamak için madde kullanımına yönelebilmektedir. Çalışma üniversite öğrencilerinin madde kullanım durumları ile yalnızlık düzeylerini incelemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yürütülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini 2017-2018 bahar yarıyılında iki farklı üniversitenin Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada evren ulaşılabilir olduğu için, örneklem seçimine gidilmemiş evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve anket formlarını eksiksiz olarak dolduran (n=424) öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Tanıtıcı Bilgi Formu ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın tüm aşamasında etik ilkelere sadık kalınmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama 21.40±3.44 yaşında ve %60.6’sının kız öğrenci olduğu, %54.7’sinin ailesinin gelir düzeyini kötü olarak algıladığı, büyük çoğunluğunun (%90.3) herhangi bir işte çalışmadığı, %42’sinin geniş ailede yaşadığı, %50.9’unun annesinin okuryazar olmadığı belirlendi. Öğrencilerin %33.5’inin sigara, %7.8’inin alkol, %1.4’ünün de diğer bağımlılık yapıcı özelliği olan maddeleri kullandığı görüldü. Çalışmada UCLA Yalnızlık Ölçeği puan ortalamasının 39.42±10.18 olduğu belirlendi. Öğrencilerin madde kullanım durumları ile yalnızlık düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada öğrencilerin önemli kısmında madde kullanımı olduğu ancak madde kullanma durumlarının öğrencilerin yalnızlaşma düzeyi üzerine etkili olmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: madde kullanımı, üniversite öğrencisi, yalnızlık.

Investigation of Level of Loneliness and Substance Use of University Students

Veysel Can1, Sibel Küçükoğlu2, Aynur Aytekin Özdemir3, Mehmet Bulduk4
1Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Health Sciences, Van, Turkey
2Selcuk University, Faculty of Nursing, Konya, Turkey
3İstanbul Medeniyet University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
4Van Yüzüncü Yıl University Erciş Vocational School, Van, Turkey

INTRODUCTION: A great majority of the youth sometimes experience a feeling of loneliness, but some of them tend to use substances. The study was conducted to investigate the level of loneliness and substance use of vocational school students.
METHODS: The universe of the study was formed by the students studying at the Vocational Schools of two different universities in the spring semester of 2017-2018. Since the study population was accessible, no sampling was performed, and the entire population was attempted to be studied. The study was completed by the students who volunteered to participate in the study and filled the questionnaires completely (n=424). The Introductory Information Form, and UCLA Loneliness Scale were used as data collection instruments in the study. Ethical principles were adhered at all stages of the study.
RESULTS: The mean age of the students included in the study was 21.40±3.44 years, 60.6% was female, 54.7% had perceived income level of his/her family as bad, the majority of them (90.3%) was unemployed, 42% was living in an extended family, 50.9% had an illiterate mother. 33.5% was smoking, 7.8% was consuming alcohol, and 1.4% was abusing other addictive substances of the students. In the study, the mean UCLA Loneliness Scale score of the students was found to be 39.42±10.18. No statistically significant difference was found between substance use and loneliness levels of the students (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that a significant number of students used substances, but their substance use did not affect their level of loneliness.

Keywords: substance use, university student, loneliness.

Veysel Can, Sibel Küçükoğlu, Aynur Aytekin Özdemir, Mehmet Bulduk. Investigation of Level of Loneliness and Substance Use of University Students. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 63-71

Sorumlu Yazar: Sibel Küçükoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale