ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Meme Kanseri Radyoterapisinde Enflamasyon Belirteçleri Değişimi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 50-55 | DOI: 10.5505/ktd.2021.46548

Meme Kanseri Radyoterapisinde Enflamasyon Belirteçleri Değişimi

Elif Eda Özer1, Gülşen Pınar Soydemir1, Alev Kural2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik enflamasyon, kanser gelişimi ve progresyonunda kilit rol oynar. Radyoterapi (RT) sırasında da, enflamasyonu ve oksidatif stresi indükleyen akut faz proteinleri üretilir. Bu proteinlerden ikisi C reaktif protein (CRP) ve albümindir (Alb). Bu çalışmada RT sırasında akut faz proteinlerinin seviyelerinin radyasyon ve diğer faktörler ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza meme kanseri tanısı alan 50 kadın hasta dâhil edildi. Tüm hastalara adjuvan RT uygulandı. RT öncesi ve RT nin son günü hastaların rutin CRP ve Alb seviyeleri bakıldı. RT öncesi ve sonrası değerler ile hastaların evresi, RT alanları ve akut RT yan etki dereceleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: RT öncesi ve sonrası CRP ve Alb değerleri istatistiksel olarak incelendiğinde CRP’ nin anlamlı seviyede yükseldiği (0,033) Alb’in ise anlamlı derecede düştüğü (p: 0,020) bulunmuştur. Hastaların evresi ile Alb ve CRP değişimi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Ancak RT alanına supraklavikuler ve aksiller RT’nin eklenmesiyle CRP değişimi arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Meme ya da göğüs duvarı RTsine supraklavikuler ve aksiller RT eklenen olgu grubunda RT sırasına CRP düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak radyasyon tedavisinin CRP ve albümin seviyesinde değişikliğe neden olduğunu ve bu değişimlerin RT ile birlikte multiple faktöre bağlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, radyoterapi, C reaktif protein, albümin, akut faz proteinleri

Change in Inflammation Markers in Breast Cancer Radiotherapy

Elif Eda Özer1, Gülşen Pınar Soydemir1, Alev Kural2
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Radiation Oncology Department, Istanbul, Turkey
2Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Biochemistry Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Chronic inflammation plays a key role in cancer development and progression. During radiotherapy (RT), acute- phase proteins are produced that induce inflammation and oxidative stress. Two of these proteins are C reactive protein (CRP) and albümin (Alb). In this study we aimed to investigate the relationship of acute phase proteins levels with radiation and other factors during radiotherapy.
METHODS: 50 female patients diagnosed with breast cancer were included in our study. Adjuvant RT was applied to all patients. Routine CRP and Alb levels of the patients were evaluated before RT and on the last day of RT. The relationship between the stage of patients, RT areas and acute radiation side effects were evaluated.
RESULTS: When CRP and Alb levels were evaluated before and after the treatment, a significant increase was found in CRP and a significant decrease was found in Alb. There was no significant relationship between the stage of the patients and the change in Alb, CRP. However, a significant relationship was found between the CRP change with the addition of supraclavicular and axillary RT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result it has been shown that radiation therapy causes changes in CRP and Alb levels and these changes depend on multiple factors along with RT.

Keywords: breast cancer, radiotherapy, c reactive proteins, albumin, acute -phase proteins,

Elif Eda Özer, Gülşen Pınar Soydemir, Alev Kural. Change in Inflammation Markers in Breast Cancer Radiotherapy. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 50-55

Sorumlu Yazar: Elif Eda Özer, Türkiye
LookUs & Online Makale