ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
İlaç Sektörüne Farklı Bir Bakış: Acil Tıp Hekimlerinin Gözünden İlaç Sektörü [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 118-125 | DOI: 10.5505/ktd.2021.34467

İlaç Sektörüne Farklı Bir Bakış: Acil Tıp Hekimlerinin Gözünden İlaç Sektörü

Bora Kaya, Hüseyin Cahit Halhallı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda acil servis hekimlerinin bakış açısı ile ilaç sektörü çalışmalarının tanımlaması ve hekimlerin sektör ile ilgili bilgi düzeylerinin ilk defa değerlendirilmesiyle Acil Tıp ve ilaç sektörü arasındaki iletişimin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 21-24 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da yapılan 15. Acil Tıp Kongresi katılımcıları olan hekimler ile yüzyüze yazılı anket yoluyla yapılmıştır. Bilgi içeren sorulara göre 20 puan üzerinden “İlaç Sektörü Bilgi Düzeyi Puanı” (İSBP) bulunmuş ve değerlendirmeler bu puanlama üzerinden yapılmıştır.
BULGULAR: Tüm katılımcıların İSBP ortalaması 3,74 ± 3,31 (0 – 14) olarak bulundu. Otuz iki (23,19%) katılımcının İSBP’si sıfırdı. Devlet hastanesinde çalışan hekimlerin İSBP’leri tıp fakültesinde çalışanlara göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p=0,022). Bununla birlikte eğitim araştırma hastanesinde çalışan hekimlerin puanları diğer iki birim ile benzer olarak bulundu. İSBP’ler arasında cinsiyet, yeşil alanda görev yapma, bölge, görev, ilaç mümessili tanıtım alanı için tüm alanlar cevabı vermiş olmak, acil serviste tanıtımı zorlaştıran etkenlere işaretlenen seçenek sayısı, ilaç sektörleri temsilcilerinin acil servis hekimlerine ulaşma zorluğu hakkındaki düşünceler ve ziyaret eden temsilci kademesi açısından istatistiksel farklılık izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil tıp hekimlerinin ilaç sektörü ile ilgili bilgisi düşüktür ve bilgi almaya ihtiyaçları olduklarını belirtmektedirler. Acil tıp ile ilaç sektörü verimli çalışmak için stratejik anlamda yeni yöntemler üzerinde daha fazla çalışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: acil tıp, ilaç sektörü, tıbbi mümessil

A Different Perspective on Emergency Medicine: Pharmaceutical industry with a view of the Emergency Physicians

Bora Kaya, Hüseyin Cahit Halhallı
University of Health Sciences Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: In our study, it was aimed to contribute to the increase of communication between Emergency Medicine and the pharmaceutical sector by defining the pharmaceutical sector studies from the perspective of emergency physicians and evaluating for the first time the knowledge levels of physicians about the sector.
METHODS: The research was conducted through a written questionnaire with physicians who were the participants of the Emergency Medicine Congress held in Antalya on 21-24 November 2019. According to the questions containing information, a “Pharmaceutical Sector Knowledge Level Score” was found out of 20 points and evaluations were made based on this score.
RESULTS: The average score of all participants was 3.74 ± 3.31. Physicians working in public hospitals were found to have statistically higher scores than those working at medical faculties. However, the scores of the physicians working in the training and research hospital were found to be similar to the other two units. Among the scores, gender, working in the green area, region, duty, pharmaceutical agent promotion area have answered all areas, the number of options marked on the factors that make the promotion difficult in the emergency department, the opinions about the difficulty of reaching the emergency department physicians of the pharmaceutical sector representatives and the visiting representative level there was no statistical difference in terms of.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Emergency physicians have low knowledge about the pharmaceutical industry and they state that they need to get information. In order to work efficiently, the emergency medicine and pharmaceutical industry should work more strategically on new methods.

Keywords: emergency medicine, pharmaceutical industry, pharmaceutical representative

Bora Kaya, Hüseyin Cahit Halhallı. A Different Perspective on Emergency Medicine: Pharmaceutical industry with a view of the Emergency Physicians. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 118-125

Sorumlu Yazar: Bora Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale