ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Akut Pankreatitte Oksidatif Stres ve Enflamasyon Biyobelirteçleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 187-193 | DOI: 10.5505/ktd.2021.55938

Akut Pankreatitte Oksidatif Stres ve Enflamasyon Biyobelirteçleri

Eray Metin Güler1, Mehmet Yiğit2, Ömer Faruk Özer3, Kübra Bozali4, Eda Yiğit5, Şahabettin Selek3, Abdurrahim Koçyiğit3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Üsküdar, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı, Fatih, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Fatih, İstanbul, Türkiye
4Avans Üniversitesi Uygulamalı Bilimler, Biyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Araştırması, Breda, Hollanda
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Pendik, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatit (AP) tanısı alan hastalarda oksidatif stres ve enflamatuvar biyobelirteçlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Acil Tıp Servisine başvuran 20-60 yaş hastalar arasından klinik ve laboratuvar bulguları ile akut AP tanısı konulan ve kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan 65 hasta ile benzer demografik özellikte 65 sağlıklı gönüllüden kan örnekleri alındı. Gönüllülerde oksidatif stres biyobelirteçlerinden total oksidan seviye (TOS), total antioksidan seviye (TAS), total tiyol (TT), natif tiyol (NT), katalaz (CAT), miyeloperoksidaz (MPO), paraoksonaz (PON1) ve arilesteraz (ARES) enzim aktiviteleri ile protein karbonilleri (PCO) ve malondialdehit düzeyleri (MDA) fotometrik yöntemlerle, enflamasyon biyobelirteçlerinden interlökin 1 beta (IL-1β), tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α), presepsin (PSPN) ve raftlin (RFTN1) düzeyleri ticari kitler kullanılarak ELISA yöntemi ile, amilaz (AMY), lipaz (LIP), c-reaktif protein (CRP) ve prokalsitonin (PCT) ticari kitler kullanılarak otoanalizör ile ölçüldü. Oksidatif stres indeksi (OSI) ve disülfit (DIS) hesapla bulundu.
BULGULAR: AP grubunda AMY, LIP ve CRP düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede artmıştır (p<0,001). PCT düzeyleri hasta grubunda yükselmesine rağmen anlamlı farklılık elde edilememiştir. Oksidatif hasar biyobelirteçlerinden TOS, OSI, DIS, MDA, PCO düzeyleri ve MPO aktivitesi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmıştır (p<0,001). TAS, TT ve NT düzeyleri ile PON1, ARES ve CAT aktiviteleri gibi TAS biyobelirteçleri ise AP grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede düşmüştür (p<0,001). Enflamasyon biyobelirteçlerinden IL-1β, TNF-α, PSPN ve RFTN1 düzeyleri hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı yükselmiştir (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: AP hastalarında oksidatif stres ve enflamasyon artması, hastalığın patogenezi, prognozu ve tedavi stratejilerinin belirlenmesinde yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, oksidatif stres, enflamasyon, biyobelirteç

Oxidative Stress and Inflammation Biomarkers in Acute Pancreatitis

Eray Metin Güler1, Mehmet Yiğit2, Ömer Faruk Özer3, Kübra Bozali4, Eda Yiğit5, Şahabettin Selek3, Abdurrahim Koçyiğit3
1University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Medical Faculty, Department of Medical Biochemistry - University of Health Sciences Turkey, Numune Health Application Research Center, Department Of Medical Biochemistry, Üsküdar, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Anatomy, Fatih, Istanbul, Turkey
3Bezmialem Vakif University Medical Faculty, Department of Medical Biochemistry, Fatih, Istanbul, Turkey
4Avans University of Applied Sciences, Biology and Medical Laboratory Research, Breda, The Netherlands
5Marmara University Medicine Faculty, Department of Forensic Medicine, Pendik, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate oxidative stress and inflammatory biomarkers in patients diagnosed with acute pancreatitis (AP).
METHODS: Blood samples were taken from patients aged 20-60 years who applied to Bezmialem Vakif University Emergency Medicine Service. 65 of these patients are healthy volunteers with the same demographics characteristics as 65 patients diagnosed with acute AP with clinical and laboratory findings and do not have any chronic disease. The oxidative stress biomarkers total oxidant status (TOS), total antioxidant status(TAS), total thiol(TT), native thiol(NT), catalase(CAT), myeloperoxidase (MPO), paraoxonase (PON1), and arylesterase(ARES) enzyme activities and protein carbonyls(PCO) and malondialdehyde levels (MDA) using photometric methods measured. The inflammatory biomarkers interleukin 1 beta(IL-1β), tumor necrosis factor-alpha(TNF-α), presepsin(PSPN) and raftlin(RFTN1) levels with ELISA method, amylase (AMY), lipase(LIP), c-reactive protein (CRP), and procalcitonin (PCT) were measured with an autoanalyzer using commercial kits. Oxidative stress index (OSI) and disulfide (DIS) were calculated.
RESULTS: AMY, LIP and CRP levels were significantly increase in the AP group compared to the control group(p<0,001). Although PCT levels increased in the patient group, it was not appear to be significant. TOS, OSI, DIS, PCO levels and MPO activity which are oxidative damage biomarkers, were statistically significantly increased(p<0,001). TAS, TT and NT levels and TAS biomarkers such as PON1, ARES and CAT activities were significantly reduced in the AP group(p<0,001). The levels of inflammation biomarkers IL-1β, TNF-α, PSPN, and RFTN1 increased statistically significantly in the patient group(p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increased oxidative stress and inflammation in AP patients may guide disease pathogenesis, prognosis, and treatment strategies.

Keywords: acute pancreatitis, oxidative stress, inflammation, biomarker

Eray Metin Güler, Mehmet Yiğit, Ömer Faruk Özer, Kübra Bozali, Eda Yiğit, Şahabettin Selek, Abdurrahim Koçyiğit. Oxidative Stress and Inflammation Biomarkers in Acute Pancreatitis. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 187-193

Sorumlu Yazar: Eray Metin Güler, Türkiye
LookUs & Online Makale