ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Gastrointestinal Tutulumla Astım Arasındaki İlişki [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 111-117 | DOI: 10.5505/ktd.2021.82713

Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Gastrointestinal Tutulumla Astım Arasındaki İlişki

Serra Sürmeli Döven1, Gülşah Ayçin2, Ayşe Aydoğdu2
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Bölümü, Mersin, Türkiye
2Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü, Mersin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Henoch-Schönlein Purpurası, trombositopenik olmayan purpura, karın ağrısı, gastrointestinal kanama, artrit ve böbrek tutulumuyla giden bir küçük damar vaskülitidir. Henoch-Schönlein Purpura’lı hastalarda astım riskinde artış olduğu çalışmalarda gösterilmiş olsa da Henoch-Schönlein Purpurası’nda gastrointestinal tutulum ile astım arasındaki ilişkiyi gösteren çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Henoch-Schönlein Purpura’lı hastalarda gastrointestinal tutulumla astım arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 01.Eylül.2019 ve 01.Nisan.2020 tarihleri arasında Çocuk Nefroloji Polikliniği’ne başvuran ve Henoch-Schönlein Purpura tanısı alan 46 hasta dahil edildi. Tüm hastalar, alerjik hastalıklar açısından değerlendirilmek üzere Pediatrik Alerji Polikliniği’ne yönlendirildi. Hastalara astım tanısı Pediatrik Alerji uzmanı tarafından konuldu. Gastrointestinal tutulumu olanlarla olmayanlar astım tanısı alma açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 46 Henoch-Schönlein Purpura’lı hastanın 24 (%52,2)’ünde gastrointestinal tutulum vardı. Gastrointestinal tutulumu olan 24 hastanın 14’üne (%58,3) astım tanısı konulurken, 10 (%41,7)’una astım tanısı konulmadı. Gastrointestinal tutulumu olmayan 22 hastanın 17’sinde (%77,3) astım saptanmaz iken, beşinde (%22,3) astım mevcuttu. Gastrointestinal tutulumu olan Henoch-Schönlein Purpura’lı hastalarda astım sıklığı, gastrointestinal tutulum olmayanlarla kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0,032).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, Henoch-Schönlein Purpura’lı hastalarda gastrointestinal tutulumla astım tanısı arasında ilişki saptandı. Gastrointestinal tutulumu olan hastalar, astım açısından değerlendirilmek üzere Pediatrik Alerji Bölümü’ne yönlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: astım, alerjik rinit, Henoch-Schönlein purpura, IgA vasküliti

Association between Henoch-Schönlein Purpura with Gastrointestinal Involvement and Asthma in Children

Serra Sürmeli Döven1, Gülşah Ayçin2, Ayşe Aydoğdu2
1Mersin City Education and Research Hospital, Department of Pediatric Nephrology, Mersin, Turkey
2Mersin City Education and Research Hospital, Department of Allergy and Immunology, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: Henoch-Schönlein Purpura is a small vessel vasculitis that presents with nonthrombocytopenic purpura, abdominal pain, gastrointestinal bleeding, arthritis and renal involvement. Although an increased risk of asthma in HSP patients was demonstrated, the association between HSP with gastrointestinal involvement and asthma has yet to be reported. The present study investigates whether an association exists between gastrointestinal involvement and asthma in Henoch-Schönlein Purpura patients.
METHODS: The study included patients with Henoch-Schönlein Purpura who were admitted to the Pediatric Nephrology Department of the center between September 1, 2019 and April 1, 2020. All patients with Henoch-Schönlein Purpura were directed to the Department of Pediatric Allergy to be evaluated for allergic diseases. Diagnoses of asthma was made by a Pediatric Allergist. The frequency of asthma in patients with gastrointestinal involvement was compared with those with no gastrointestinal involvement.
RESULTS: The study included 46 patients with Henoch-Schönlein Purpura, of which 24 (52.2%) had gastrointestinal involvement. Of the 24 patients with gastrointestinal involvement, 14 (58.3%) presented with asthma, while 10 (41.7%) had no asthma. No asthma was present in 17 of the 22 patients (77.3%) with no gastrointestinal involvement, while 5 (22.7%) had asthma. A statistically significant greater frequency of asthma was noted in Henoch-Schönlein Purpura patients with gastrointestinal involvement when compared to those with no gastrointestinal involvement (p=0.032).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Henoch-Schönlein Purpura with gastrointestinal involvement was found to be associated with asthma diagnosis. Patients with gastrointestinal involvement should be directed to Pediatric Allergy Departments for the evaluation of asthma.

Keywords: asthma, allergic rhinitis, Henoch Schönlein purpura, IgA vasculitis

Serra Sürmeli Döven, Gülşah Ayçin, Ayşe Aydoğdu. Association between Henoch-Schönlein Purpura with Gastrointestinal Involvement and Asthma in Children. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 111-117

Sorumlu Yazar: Serra Sürmeli Döven, Türkiye
LookUs & Online Makale