ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Bir Sempozyuma Katılan Aile Hekimlerinin Aşı Uygulamaları Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 56-62 | DOI: 10.5505/ktd.2021.37630

Bir Sempozyuma Katılan Aile Hekimlerinin Aşı Uygulamaları Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Fethiye Akgül1, Merve Ören2, İrem Akdemir Kalkan3, Yeşim Yıldız4, Ömer Karaşahin5, Fesih Aktar6, Mehmet Uğur Karabat7, Merve Ayhan8, Yakup Demir9, Tuba Dal10, Yeşim Taşova11, Mustafa Kemal Çelen9
1Batman Bölge Devlet Hastanesi̇, Enfeksi̇yon Hastalıkları ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇, Batman, Türkiye
2İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ İstanbul Tıp Fakültesi̇, Halk Sağlığı Anabi̇li̇m Dalı, İstanbul, Türkiye
3Ankara Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Enfeksi̇yon Hastalıkları ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇, Ankara, Türkiye
4Gazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Enfeksi̇yon Hastalıkları ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇, Ankara,Türkiye
5Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi̇, Enfeksi̇yon Hastalıkları ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇, Erzurum, Türkiye
6Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
7Besiri Toplum Sağlığı Merkezi, Batman,Türkiye
8Serbest Eczacı, Batman,Türkiye
9Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Enfeksi̇yon Hastalıkları ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇, Diyarbakır, Türkiye
10Ankara Yıldırım Beyazıt Üni̇versi̇tesi̇, Tıbbi Mi̇krobi̇yoloji̇, Ankara, Türkiye
11Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Enfeksi̇yon Hastalıkları ve Kli̇ni̇k Mi̇krobi̇yoloji̇, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koruyucu hekimliğin oldukça önemli bir parçası olan bağışıklama uygulamalarında en temel görevler aile hekimlerine düşmektedir.Batman ilinde aile hekimlerinin bağışıklama konusundaki eğitim ve güncelleme ihtiyaçlarına yönelik Aralık 2019’da bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu çalışmanın amacı gerçekleştirilen sempozyuma katılan birinci basamak hekimlerinin aşı uygulamaları konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanımlayıcı nitelikte bir gözlem çalışması olarak planlanmıştır. Aile hekimi olarak görev yapmakta olan 155 hekim bu sempozyuma katılmış olup 48 hekim anketi doldurmuştur. Sempozyum öncesinde aile hekimlerine demografik sorular ile birlikte aşı uygulamaları konusunda bilgi düzeyini etkileyebileceği düşünülen sorular ve bilgi tespitine yönelik 34 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bilgi sorularının yanıtları doğru, yanlış veya bilmiyorum olarak seçeneklendirilmiştir.
BULGULAR: Anket sorularını cevaplayanların 40’ı erkek, meslekte ortalama çalışma süreleri 8±7,3 yıldır.Kişilerin yarısı bilgi ölçümüne yönelik sorulan 34 sorudan 23 ve üzerinde soruyu doğru cevaplamıştır, en az 9 soru (soruların %26,5’i) doğru cevaplanmıştır. Bir kişi ise soruların tamamını doğru cevaplamıştır.Meslekte çalışma süresi ile doğru cevap verilen soru sayısı arasında herhangi bir korelasyon saptanmamıştır (r=-0,142 p=0,337).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aşılar konusunda son dönemde giderek artan tereddütleri gidermede en etkin yollardan biri hekim ve diğer sağlık çalışanlarının, aşı uygulanacak bireyler ve ebeveynler ile iyi bir iletişim kurması ve güven sağlamasıdır. Etkin bir iletişimi sağlayabilmek için özellikle birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerimizin bu konudaki bilgilerinin yeterli olması gerekmektedir. Bu nedenle aile hekimlerine yönelik bilgilendirici nitelikte toplantıların düzenlenmesi güncel bilgi erişimi konusunda kolaylık sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: aile hekimi, aşı, sempozyum

Assessment of Knowledge about Vaccination Practices of Family Physicians Participating in a Symposium

Fethiye Akgül1, Merve Ören2, İrem Akdemir Kalkan3, Yeşim Yıldız4, Ömer Karaşahin5, Fesih Aktar6, Mehmet Uğur Karabat7, Merve Ayhan8, Yakup Demir9, Tuba Dal10, Yeşim Taşova11, Mustafa Kemal Çelen9
1Batman State Hospital, Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Batman, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Public Health, Istanbul, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey
4Gazi University Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara, Turkey
5Erzurum Regional Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Erzurum, Turkey
6Di̇cle University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Diyarbakır, Turkey
7Besiri Community Health Center, Batman, Turkey
8Freelance Pharmacist, Batman, Turkey
9Di̇cle University Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Diyarbakır, Turkey
10Ankara Yıldırım Beyazıt University, Medical Microbiology, Ankara, Turkey
11Çukurova University Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Adana, Turkey

INTRODUCTION: The family physicians undertake the most fundamental duty in immunization practices that constitute a significantly important part of preventive medicine. A symposium was held in Batman in December 2019 regarding the needs of family physicians in terms of training and updating. The purpose of this study is to assess the knowledge level of primary care physicians who participated in the symposium regarding vaccination practices.
METHODS: The study was an observational study.155 physicians who serve as family physicians have participated in the symposium, Forty-eight of these physicians answered the survey. The family physicians were inquired by demographic questions as well as questions that are considered to affect the knowledge level on vaccination, and a survey comprised of 34 questions to identify the level of knowledge was performed. The choices of answers to the informational questions were; Correct, Incorrect or I do not know.
RESULTS: Forty of the surveyed individuals were male who have an average active duty of 8±7.3 years in the profession. Half of the individuals has provided the correct answer to 23 and more qoestions, and at least 9 questions (26.5% of the questions) were answered correctly. One person has given the correct answer to all the questions. No correlation was identified between the term of active duty in the profession and the number of questions answered correctly (r=-0.142 p=0.337).
DISCUSSION AND CONCLUSION: One of the most efficient ways to eliminate the doubts that have recentlyincreased regarding the vaccines is to establish healthy communication and trust between the physicians, and other healthcare personnel,and the individuals and parents to be subject to vaccination. It is required for our family physicians providing primary healthcare, in particular, to have a sufficient level of knowledge in this matter in order to establish effective communication. Therefore; organizing informative meetings for the family physicians will facilitate access to updated information

Keywords: family physician, vaccine, symposium

Fethiye Akgül, Merve Ören, İrem Akdemir Kalkan, Yeşim Yıldız, Ömer Karaşahin, Fesih Aktar, Mehmet Uğur Karabat, Merve Ayhan, Yakup Demir, Tuba Dal, Yeşim Taşova, Mustafa Kemal Çelen. Assessment of Knowledge about Vaccination Practices of Family Physicians Participating in a Symposium. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 56-62

Sorumlu Yazar: Fethiye Akgül, Türkiye
LookUs & Online Makale