ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - Nisan 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - V

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - XI

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz
Our Percutaneous Nephrolithotomy Experience
Bekir Voyvoda, Semih Sargın, Emre Arpali, Mert Altinel, Ahmet Yazıcıoğlu, Faruk Gönenç
doi: 10.5505/ktd.2023.55453  Sayfalar 1 - 6

5.
Dekompanse Kronik Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda NRS-2002 Skoru ile NT-pro BNP Arasında Bir İlişki Var mı dır?
Is There a Relationship Between NRS-2002 Score and NT-pro BNP in Patients With Decompensated Chronic Heart Failure?
Gülay Aydın
doi: 10.5505/ktd.2023.80090  Sayfalar 7 - 13

6.
Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Yaşam Kalitesi, Psikososyal Stres: Üçüncü Basamak Bir Merkez Deneyimi
Quality of Life, Psychosocial Distress in Gynecologic Oncology Patients: A Tertiary Center Experience
Esra Keles, Cihat Murat Alınca, Ugur Kemal Ozturk, Figen Oktay Korucuoglu, Murat Api, Kürşad Nuri Baydili
doi: 10.5505/ktd.2023.28000  Sayfalar 14 - 23

7.
Proteinüri Varlığına Göre Fetal Büyüme Kısıtlıklı Gebeliklerin Sonuçlarının Kıyaslanması
Comparison of Outcomes of Fetal Growth Restricted Pregnancies by Presence of Proteinuria
Arzu Yavuz, Nazan Akgün Koruk, Gokce Naz Kucukbas
doi: 10.5505/ktd.2023.37973  Sayfalar 24 - 31

8.
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarının Gebelik Sürecinde Değerlendirilmesi
Evaluation of the Course of Migraine and Tension-Type Headaches During Pregnancy
Mustafa İskender, Tuğba Tunç
doi: 10.5505/ktd.2023.04568  Sayfalar 32 - 37

9.
Serviste Takip Edilen Covidli Gebelerle Yoğunbakımda Tedavisi Yapılan Covidli Gebelerin Laboratuvar Parametrelerinin ve Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Laboratory Parameters and Perinatal Results of Pregnant Women with Covid who Were Followed up in the Service and those with Covid who Were Treated in the Intensive Care Unit
Funda Demirel, Erhan Demirel
doi: 10.5505/ktd.2023.86729  Sayfalar 38 - 45

10.
Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum Prostat Spesifik Antijenin Değerledirilmesi
The Assesment of Serum Prostate Specific Antigen in Type 2 Diabetic Patients
Gökhan Dindar, Zeki İslamoğlu
doi: 10.5505/ktd.2023.19794  Sayfalar 46 - 50

11.
Multipl Sklerozu Olan Gebelerde; Gebelik Öncesi ve Sonrası İlaç Kullanımı, Klinik Progresyon, Relaps ve Obstetrik Sonuçlar
In Pregnant Women with Multiple Sclerosis; Medication Use Before and After Pregnancy, Clinical Progression, Relapse and Obstetric Outcomes
Filiz Manga Günaydın, Funda Demirel
doi: 10.5505/ktd.2023.36937  Sayfalar 51 - 60

12.
Alkol Kullanım Bozukluğunda NLO ve PLO'nun Erken Prognoz ile İlişkisi
The Relationship of NLR and PLR with Early Prognosis in Alcohol Use Disorder
Ayşe Erdoğan Kaya, Muhammed Kaya, Ahmet Bülent Yazıcı, Esra Yazıcı
doi: 10.5505/ktd.2023.48752  Sayfalar 61 - 66

13.
COVID-19 Enfeksiyonu İle İlişkili Önemli Bir Klinik Belirteç: Koku ve Tat Bozukluğu
An Important Clinical Marker Concerning COVID-19 Infection: Olfactory and Taste Dysfunction
Metin Yüksel Akyıldız, Gürcan Sünnetci
doi: 10.5505/ktd.2023.58630  Sayfalar 67 - 74

DERLEME
14.
Hücrelerde Sıvı-Sıvı Faz Ayırımı ile Oluşan Membransız Cisimcikler: Literatür Derlemesi
Membraneless Bodies of Cells Formed by Liquid-Liquid Phase Separation: Literature Review
Dudu Gümüş, Gamze Bora
doi: 10.5505/ktd.2022.56255  Sayfalar 75 - 88

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Atan Kalp Tekniği ile Koroner Baypas; Nasıl Yapılır ve Sonuçlarımız
Coronary Bypass with Beating Heart Technique; How to Do It and Our Results
Zeki Talas, Muhip Kanko, Şadan Yavuz, Oğuz Omay, Özgür Barış, Ali Ahmet Arıkan, Uğur Postal, Tülay Çardaközü
doi: 10.5505/ktd.2023.00947  Sayfalar 89 - 98

16.
Warfarin Kullanım Öyküsü ile İntraserebral Kanama Hacminin İlişkisi
Relationship between the Use of Warfarin and the Volume of Intracerebral Hemorrhage
Gökhan Evcili, Aykut Öztürk
doi: 10.5505/ktd.2023.52261  Sayfalar 99 - 108

17.
İliyak Arter Darlığı Olan Hastaların Stent İmplantasyonu Sonrası Uzun Dönem Takibi ve Restenoz Oranları ile Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Investigation of Risk Factors with Long-Term Follow-up and Restenosis Rate After Stent Implantation in Patients with Iliac Artery Stenosis
Emir Derviş, Ibrahim Halil Ulaş Bildirici, Serdar Bozyel, Müjdat Aktaş
doi: 10.5505/ktd.2023.56798  Sayfalar 109 - 118

18.
Küçük Hücre Dışı Non-Skuamöz Akciğer Kanserinde Tiroid Transkripsiyon Faktör-1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi
Prognostic Value of Thyroid Transcription Factor-1 Expression in Non-Small Cell Non-Squamous Lung Cancer
Suna Kavurgacı, Pınar Akın Kabalak, Ülkü Yılmaz, Özge Şafak Koşan, Derya Kızılgöz, Tuba İnal Cengiz, Funda Demirağ
doi: 10.5505/ktd.2023.84429  Sayfalar 119 - 124

19.
Paratiroid Hastalıklarında Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz; Üçüncü Basamak Tek Bir Merkezde Beş Yılın Değerlendirilmesi
Our Clinical and Surgical Experience in Parathyroid Diseases; Evaluation of Five Years at a Single Tertiary Care Center
Esra Hamurcu, Mehmet Tolga Kafadar, Mehmet Veysi Bahadır, Sadullah Girgin
doi: 10.5505/ktd.2023.13334  Sayfalar 125 - 134

20.
Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi
Comparison of Intraarterial and Oscillometric Blood Pressure Measurement in Premature Newborns and Determination of Factors Affecting the Comparison
Nagihan İskender, İbrahim Murat Hirfanoğlu, Canan Türkyılmaz, Esra Önal, Ebru Ergenekon, Esin Koç, Yıldız Atalay
doi: 10.5505/ktd.2023.38455  Sayfalar 135 - 142

21.
Opere Olmuş Pankreas Kanseri Hastalarında Periferik Kandaki İnflamasyon Parametrelerinin Sağkalım Üzerine Olan İlişkisi
The Relationship of Peripheral Blood Inflammation Parameters to Survival in Operated Pancreatic Cancer Patients
Ebru Karcı, Merve Tokocin
doi: 10.5505/ktd.2023.33279  Sayfalar 143 - 152

OLGU SUNUMU
22.
Erişkinde Servikal Distoninin Nadir Bir Nedeni: Müsküler Tortikollis
A Rare Case of Cervical Dystonia in Adult Muscular Torticollis
Metin Yüksel Akyıldız
doi: 10.5505/ktd.2022.21384  Sayfalar 153 - 157

ARAŞTIRMA MAKALESI
23.
Egzersize Dayalı Kardiyak Rehabilitasyon Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Arter Sertliğini Azalttı, CAVI Yöntemiyle Belirlendi “Kardiyak Rehabilitasyon Arter Sertliğini Azalttı”
Exercise-Based Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness in Patients with Coronary Artery Disease, determined by CAVI method “Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness”
Ender Emre, Gulay Uzun, Ahmet Özderya, Mustafa Çetin, Muhammet Raşit Sayın, Ezgi Kalaycıoğlu
doi: 10.5505/ktd.2023.81593  Sayfalar 158 - 165

24.
Covid-19 Pandemisi Sırasında İleri Yaş Hastalarda Uzun Lateral Mandibular Defektlerin Rekonstrüksiyonun Rekonstrüksiyon Plağı ile Fonksiyonel Sonuçları
The Functional Outcomes of Reconstruction with Reconstruction Plate of the Large Lateral Mandibular Defects in Elderly Patients During Covid-19 Pandemic
Mehmet Tapan, Mertcan Karagül, Ramazan Furkan Akman, Özlenen Özkan, Ömer Özkan
doi: 10.5505/ktd.2023.62582  Sayfalar 166 - 171

LookUs & Online Makale