Volume : 12 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Prognostic Value of Thyroid Transcription Factor-1 Expression in Non-Small Cell Non-Squamous Lung Cancer [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 119-124 | DOI: 10.5505/ktd.2023.84429

Prognostic Value of Thyroid Transcription Factor-1 Expression in Non-Small Cell Non-Squamous Lung Cancer

Suna Kavurgacı1, Pınar Akın Kabalak1, Ülkü Yılmaz1, Özge Şafak Koşan1, Derya Kızılgöz1, Tuba İnal Cengiz1, Funda Demirağ2
1Ataturk Health Sciences University of Chest Diseases and Thoracic Surgery, Chest Disease, Ankara, Turkey
2Ataturk Health Sciences University of Chest Diseases and Thoracic Surgery, Pathology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1), which is a nuclear protein that is released from thyroid and lung tissue, and which plays a physiologic role in the development and morphogenesis of these organs during embryogenesis. TTF-1 is considered to have a tumor-suppressor gene function.The present study investigates the effects of TTF-1 on survival.
METHODS: Primary lung adenocarcinoma were reviewed retrospectively, and data regarding the patients’ age, gender, smoking history, TNM stage, pathological stage in operated patients, presence of EGFR-ALK mutations, and pathologic diagnosis were recorded. Dates of diagnosis and dates of death were also retrieved from the medical records. Patients were categorized into two groups as TTF-1 positive or negative.
RESULTS: Our analyses revealed no significant difference in the disease stage in patients diagnosed with lung adenocarcinoma related to TTF positivity and negativity, although in line with the previous literature, TTF-1 positivity was found to be associated with better survival rates when analyzed irrespective of disease stage.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Currently, advances in grading systems and molecular typing in cases of lung adenocarcinoma have had positive outcomes on survival, both regarding treatment strategies and disease prognosis, and we believe the present study may contribute to literature through its contribution of the data collected at a thoracic oncology unit over a specified period. Future studies should be supported that enlighten the molecular mechanisms underlying poor prognosis and novel treatment options in patients with lung adenocarcinoma.

Keywords: TTF-1, adenocarsinoma, prognosis

Küçük Hücre Dışı Non-Skuamöz Akciğer Kanserinde Tiroid Transkripsiyon Faktör-1 Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Suna Kavurgacı1, Pınar Akın Kabalak1, Ülkü Yılmaz1, Özge Şafak Koşan1, Derya Kızılgöz1, Tuba İnal Cengiz1, Funda Demirağ2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara, Türkiye
2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Patoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Performans durumu, evre, yaş, cinsiyet, kilo kaybı gibi klinik ve hastalık ilişkili faktörler;halen kullanılan sağ kalım ile ilişkili faktörlerdir. Son yıllarda sağ kalım üzerinde etkili yeni faktörlerin potansiyel etkileri araştırılmaktadır. Bunlardan birisi olan Tiroid Trankripsiyon Faktör-1( TTF-1), tiroid ve akciğer dokusundan salınan bir nükleer proteindir, embriyogenezis süresince bu organların gelişimi ve morfogenezisinde fizyolojik bir rol oynar.TTF-1’in tümör süpresör gen fonksiyonu olduğu düşünülmektedir.
AMAÇ: TTF-1’in sağkalım üzerine etkisini araştırmak
YÖNTEM ve GEREÇLER: 368 primer akciğer adenokarsinom tanılı hasta dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, TNM evresi, opere olanların patolojik evresi, EGFR-ALK mutasyon varlığı, KOAH varlığı ve patolojik tanı gibi verileri kaydedilmiştir. Hastaların tanı tarihi ve ölüm tarihi kaydedilmiştir. 39 hasta opere edilmiştir. Alınan biyopsi örneklerinden immünhistokimyasal boyama yöntemi ile TTF-1 incelemesi yapılmıştır. Hastalar TTF-1 pozitif ve negatif olmak üzere 2 gruba ayrılarak incelenmiştir.
BULGULAR: Bizim çalışmamızda akciğer adenokarsinom tanılı hastalarda her bir evreyi ayrı ayrı TTF pozitif ve negatifliğine göre incelediğimizde sağ kalım açısından anlamlı fark saptanmadı fakat evreden bağımsız olarak değerlendirildiğinde TTF-1 pozitifliğinin daha iyi sağ kalımla ilişkili olduğu literatürle uyumlu olarak gösterildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde akciğer adenokarsinomunda grade sistemi ve moleküler tiplendirmede ortaya çıkan gelişmeler ile hem tedavi hem de prognoz açısından sağkalımı olumlu etkileyen sonuçlar elde edilmekte ve bu açıdan çalışmamızın bir torasik onkoloji ünitesinin belirli bir dönemi için verilerini demonstre etmesi anlamında literatüre katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. Gelecek çalışmalar, kötü prognozun moleküler mekanizması ve yeni tedavilerin tespitini araştırmak için desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: TTF-1, adenokarsinom, prognoz

Suna Kavurgacı, Pınar Akın Kabalak, Ülkü Yılmaz, Özge Şafak Koşan, Derya Kızılgöz, Tuba İnal Cengiz, Funda Demirağ. Prognostic Value of Thyroid Transcription Factor-1 Expression in Non-Small Cell Non-Squamous Lung Cancer. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 119-124

Corresponding Author: Suna Kavurgacı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish