ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Alkol Kullanım Bozukluğunda NLO ve PLO'nun Erken Prognoz ile İlişkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 61-66 | DOI: 10.5505/ktd.2023.48752

Alkol Kullanım Bozukluğunda NLO ve PLO'nun Erken Prognoz ile İlişkisi

Ayşe Erdoğan Kaya1, Muhammed Kaya2, Ahmet Bülent Yazıcı3, Esra Yazıcı3
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri, Çorum, Türkiye
2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Çorum, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Alkol kullanım bozukluğunda tedavi sürecindeki en büyük sorun bağımlılığın nüks etmesidir. Objektif bir biyobelirteç ile hastaların prognozu öngörülebilirse bireyselleştirilmiş tedavi ve takip seçenekleri tedavi başarısını artırmada faydalı olacaktır. Bu çalışmanın amacı; alkol kullanım bozukluğu tanısı almış hastaların NLO (nötrofil / lenfosit oranı) ve PLO (platelet / lenfosit oranı) değerlerini sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmak, erken prognostik belirteçler olarak alkol yoksunluk şiddeti, NLO ve PLO’yu değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi) yataklı servisinde yatan 39 alkol kullanım bozukluğu hastası ve 39 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Hastalar 3 aylık takip sonuçlarına göre relaps grubu ve remisyon grubu olarak 2’ye ayrılmıştır. Hasta ve sağlıklı grupların NLO ve PLO değerleri, relaps ve remisyon grupların NLO, PLO ve alkol yoksunluk şiddeti değerleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Alkol kullanım bozukluğu olan hastalar sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek ortalama NLO değerlerine sahipti (p: 0.001). Relaps grubunda NLO (p: 0.04) ve yoksunluk şiddeti (p: 0.017) remisyon grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alkol ve madde kullanım bozukluğunda inflamatuvar belirteçlerin arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma alkol kullanım bozukluğunda bir inflamatuvar belirteç olarak NLO düzeyinin arttığını göstermektedir. Ayrıca alkol yoksunluk şiddeti ve yüksek NLO düzeylerinin relaps ile ilişkili bir gösterge olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alkol kullanım bozukluğu, NLO, PLO, prognoz, yoksunluk, inflamasyon

The Relationship of NLR and PLR with Early Prognosis in Alcohol Use Disorder

Ayşe Erdoğan Kaya1, Muhammed Kaya2, Ahmet Bülent Yazıcı3, Esra Yazıcı3
1Hitit University Erol Olcok Education and Research Hospital, Department of Psychiatry, Corum, Turkey
2Hitit University Erol Olcok Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Corum, Turkey
3Sakarya University Faculty of Medicine, Psychiatry, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: The biggest problem in the treatment process of alcohol use disorder is the relapse of addiction. If the prognosis of patients can be predicted with an objective biomarker, individualized treatment and follow-up options will be beneficial in increasing the success of treatment. The aim of this study; to compare the NLR (neutrophil / lymphocyte ratio) and PLR (platelet / lymphocyte ratio) values of patients diagnosed with alcohol use disorder with the healthy control group, to evaluate alcohol withdrawal severity, NLR and PLR as early prognostic markers.
METHODS: Our study included 39 patients with alcohol use disorder and 39 healthy individuals hospitalized in the inpatient service of AMATEM (Alcohol and Substance Addiction Treatment and Education Center). The patients were divided into 2 groups as relapse group and remission group according to their 3-month follow-up results. NLR and PLR values of patient and healthy groups, NLR, PLR and alcohol withdrawal severity values of relapse and remission groups were compared with each other.
RESULTS: Patients with alcohol use disorder had significantly higher mean NLR values than healthy controls (p: 0.001). NLR (p: 0.04) and withdrawal severity (p: 0.017) were significantly higher in the relapse group than in the remission group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are studies showing that inflammatory markers increase in alcohol and substance use disorder. This study shows that NLR level is increased as an inflammatory marker in alcohol use disorder. It also suggests that the severity of alcohol withdrawal and high NLR levels may be an indicator associated with relapse.

Keywords: Alcohol use disorder, NLR, PLR, prognosis, withdrawal, inflammation

Ayşe Erdoğan Kaya, Muhammed Kaya, Ahmet Bülent Yazıcı, Esra Yazıcı. The Relationship of NLR and PLR with Early Prognosis in Alcohol Use Disorder. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 61-66

Sorumlu Yazar: Ayşe Erdoğan Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale