Volume : 12 Suppl : 1 Year : 2023
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Intraarterial and Oscillometric Blood Pressure Measurement in Premature Newborns and Determination of Factors Affecting the Comparison [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 135-142 | DOI: 10.5505/ktd.2023.38455

Comparison of Intraarterial and Oscillometric Blood Pressure Measurement in Premature Newborns and Determination of Factors Affecting the Comparison

Nagihan İskender1, İbrahim Murat Hirfanoğlu2, Canan Türkyılmaz2, Esra Önal2, Ebru Ergenekon2, Esin Koç2, Yıldız Atalay2
1Gazi University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Ankara
2Gazi University Medical Faculty, Department of Pediatrics / Neonatology

INTRODUCTION: It is a matter of debate whether the blood pressure values obtained by the oscillometric method, which is often used in neonatal intensive care units (NICU), correlate with intraarterial values. We aimed to compare systolic (SBP), diastolic (DBP) and mean (MBP) blood pressure values measured by intraarterial and oscillometric methods;to determine which parameters cause difference if there is a significant difference.
METHODS: This prospective study included 20 premature newborns who were required umbilical artery catheterization during follow-up. 400 systolic, diastolic and mean blood pressure values that are simultaneously measured by intraarterial and oscillometric method for five days and also simultaneous received medication (inotrope, sedative), respiratory support, nutritional status, gestational age, birth weight, arm circumference, surfactant, erythrocyte support, phototherapy intake, sepsis, the presence of antenatal risk factors, vital signs, sleep-wake status were recorded.
RESULTS: Oscillometric SBP was significantly higher than intraarterial SBP by 2.61±6.84 mmHg (p<0.001), oscillometric DBP was significantly lower by -2.41±7.94 mmHg compared to intraarterial DBP, and oscillometric MBP was significantly lower by -3.02±6.84 mmHg than intraarterial MBP values (p<0.001).Independent variables affecting the difference between oscillometric and intraarterial methods were sedative use for SBP (p=0.02 R2=0.33), inotrope intake, gestational week (p=0.005), body weight (p=0.001) and surfactant intake (p=0.014) for DBP (p=0.001).There were no independent variables affecting MBP.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A statistically significant difference was found between the oscillometric and the intraarterial method. Blood pressure measurement via umbilical catheterization should be preferred in sick newborns with poor general condition.

Keywords: premature, oscillometric, intraarterial, blood pressure

Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi

Nagihan İskender1, İbrahim Murat Hirfanoğlu2, Canan Türkyılmaz2, Esra Önal2, Ebru Ergenekon2, Esin Koç2, Yıldız Atalay2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) sıklıkla kullanılan osilometrik yöntem ile elde edilen kan basıncı değerlerinin intraarteryel ölçüm değerleriyle korele olup olmadığı tartışma konusudur. Biz bu çalışmada intraarteryel ve osilometrik yöntemlerle ölçülmüş sistolik (SKB), diyastolik (DKB) ve ortalama (OKB) kan basıncı değerlerinin karşılaştırılmasını; karşılaştırma sonucunda anlamlı fark bulunması durumunda hangi parametrelerin bu farklılığa neden olduğunun belirlenmesini hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olan bu çalışmaya, izleminde umbilikal arter kateterizesyonuna gerek duyulan 20 prematüre bebek (gebelik haftası 25-37 hafta olan) dahil edildi. Beş gün boyunca eş zamanlı intraarteryel ve osilometrik yöntemlerle ölçülmüş 400’er sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı değerleri, eş zamanlı aldığı ilaç tedavisi (inotrop, sedatif), solunum desteği, beslenme durumu, gebelik haftası, doğum ağırlığı, kol çevresi, anne yaşı, surfaktan alıp almadığı, eritrosit desteği,fototerapi alıp almadığı, sepsis varlığı, antenatal risk faktörleri kaydedildi.
BULGULAR: Osilometrik SKB, intraarteryel SKB’ye göre 2.61±6,84 mmHg anlamlı daha yüksek (p<0,001); osilometrik DKB intraarteryel DKB’ye göre -2,41±7,94 mmHg anlamlı daha düşük ve osilometrik OKB intraarteryel OKB değerlerinden -3,02±6,84 mmHg anlamlı daha düşük (p<0,001) olarak saptanmıştır.
Osilometrik ve intraarteryel yöntem arasındaki farklılığı etkileyen bağımsız değişkenler; SKB için sedatif kullanımı (p=0,02 R²=0,33), DKB için inotrop alımı (p=0,001), gebelik haftası (p=0,005), vücut ağırlığı (p=0,001) ve surfaktan alımı (p=0,014) olarak belirlenmiştir. OKB’yi etkileyen bağımsız değişken bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Osilometrik yöntem ile intraarteryel yöntem arasında anlamlı istatistiksel farklılık bulunmuştur. Genel durumu kötü, hasta yenidoğanlarda umbilikal kateterizasyon aracılıklı kan basıncı ölçümü tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: prematüre, osilometrik, intraarteryel, kan basıncı

Nagihan İskender, İbrahim Murat Hirfanoğlu, Canan Türkyılmaz, Esra Önal, Ebru Ergenekon, Esin Koç, Yıldız Atalay. Comparison of Intraarterial and Oscillometric Blood Pressure Measurement in Premature Newborns and Determination of Factors Affecting the Comparison. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 135-142

Corresponding Author: Nagihan İskender, Türkiye
Manuscript Language: English