ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Paratiroid Hastalıklarında Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz; Üçüncü Basamak Tek Bir Merkezde Beş Yılın Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 125-134 | DOI: 10.5505/ktd.2023.13334

Paratiroid Hastalıklarında Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz; Üçüncü Basamak Tek Bir Merkezde Beş Yılın Değerlendirilmesi

Esra Hamurcu1, Mehmet Tolga Kafadar2, Mehmet Veysi Bahadır2, Sadullah Girgin2
1Siverek Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimize başvuran paratiroid hastalarının sosyo-epidemiyolojik verileri, preoperatif ve postoperatif laboratuvar değerleri, görüntüleme özellikleri ile kliniğimizin paratiroid hastalıklarını tedavi ederken uyguladığı yaklaşımların ve sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2013-2018 yılları arasında paratiroid hastalıkları nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda tedavi edilen 200 hasta dahil edildi. Bu hastalara ait klinik ve laboratuvar verileri hasta dosyalarından retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya paratiroid hastalığı tanısı almış ve tedavi seçeneği olarak cerrahi planlanan olgular dahil edildi.
BULGULAR: Çalışmadaki 200 hastadan 33’ünün (%16.5) erkek, 167’sinin (%83.5) kadın olduğu gözlendi. Ortalama yaş 51.76 (18-93) idi. Ek tiroid hastalığı bulunmayan 128 (%64) hastaya unilateral cerrahi yaklaşım ve lokal eksplorasyon ile sadece paratiroid adenom eksizyonu uygulandı. Ek tiroid hastalığı olan 45 (%22.5) hastanın 41’ine bilateral total tiroidektomi, 4’üne sol tamamlayıcı tiroidektomi uygulandı. Hastaların 182 (%91)’sinde patolojik tanı paratiroid adenomu olarak raporlandı. Patolojik tanı ile preoperatif USG bulguları arasında 129 (%75.6) hastada, sintigrafi ile ise 110 (% 73.3) hastada uyum saptandı. Preoperatif yüksek olan serum PTH değerine oranla, intraoperatif, postoperatif 1. gün ve 1. ay çalışılan PTH değerinde anlamlı düşme olduğu görüldü (p<0.001). Preoperatif yüksek olan serum kalsiyum değerindeki postoperatif 1. gün ve 1. ay sonundaki düşmenin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.001). Ameliyat sonrası dönemde bakılan serum fosfor değerlerindeki artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi (p<0.05). Postoperatif dönemde 9 (% 4.5) hastada komplikasyon görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda paratiroid bozuklukları tedavisinde, cerrahinin uygun preoperatif değerlendirme ile deneyimli ellerde, dikkatli eksplorasyon yaparak, çok düşük komplikasyon oranı ile gerçekleşmesinin mümkün olacağı gösterildi. Kılavuzlara uygun olarak bu hastalıklarda öncelikle tercih edilmesi gereken tedavi yöntemi de cerrahi yaklaşım olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: cerrahi, primer hiperparatiroidi, paratiroid adenomu

Our Clinical and Surgical Experience in Parathyroid Diseases; Evaluation of Five Years at a Single Tertiary Care Center

Esra Hamurcu1, Mehmet Tolga Kafadar2, Mehmet Veysi Bahadır2, Sadullah Girgin2
1Siverek State Hospital Clinic of General Surgery, Şanlıurfa, Turkey
2Dicle University School of Medicine Department of Gastrointestinal Surgery, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to retrospectively evaluate the socio-epidemiological data, preoperative and postoperative laboratory values, and imaging characteristics of patients with parathyroid disorders, as well as our clinic’s approaches to treat parathyroid diseases and their outcomes.
METHODS: This study included 200 patients who were treated for parathyroid diseases at Dicle University Faculty of Medicine, Department of General Surgery between 2013 and 2018. The clinical and laboratory data of these patients were retrospectively obtained from their medical records. The study included patients who were diagnosed with parathyroid disease and intended for surgical treatment.
RESULTS: Out of 200 patients enrolled by the study, 33 (16.5%) were male and 167 (83.5%) were female. The mean patient age was 51.76 (18-93) years. Parathyroid adenoma excision with unilateral surgical approach plus local exploration alone was performed for 128 (64%) patients without accompanying thyroid disease, bilateral total thyroidectomy for 41 of 45 (22.5%) patients with accompanying thyroid disease, and left completion thyroidectomy for the remainder 4 patients with accompanying thyroid disease. The pathological diagnosis was reported as parathyroid adenoma in 182 (91%) patients. The pathological diagnosis was in agreement with preoperative USG in 129 (75.6%) patients and scintigraphy in 110 (73.3%) patients. There occurred a significant decrease in the PTH levels measured intraoperatively, on the first postoperative day, and at the first postoperative month compared with the preoperatively elevated serum PTH level (p<0.001). The decrease in preoperatively elevated serum calcium level on the first postoperative day and at the first postoperative month were statistically significant (p<0.001). The increase in serum phosphorus level at the postoperative period was statistically significant (p<0.05). Postoperative complications occurred in 9 (4.5%) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study showed that it is possible to perform surgery for parathyroid diseases with a very low complication rate, provided that an appropriate preoperative evaluation is performed and a careful exploration is carried out by experienced hands. In accordance with the current guidelines, surgical approach should become the preferred treatment method for the treatment of these disorders.

Keywords: surgery, primary hyperparathyroidism, parathyroid adenoma

Esra Hamurcu, Mehmet Tolga Kafadar, Mehmet Veysi Bahadır, Sadullah Girgin. Our Clinical and Surgical Experience in Parathyroid Diseases; Evaluation of Five Years at a Single Tertiary Care Center. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 125-134

Sorumlu Yazar: Mehmet Tolga Kafadar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale