Volume : 12 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Exercise-Based Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness in Patients with Coronary Artery Disease, determined by CAVI method “Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness” [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 158-165 | DOI: 10.5505/ktd.2023.81593

Exercise-Based Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness in Patients with Coronary Artery Disease, determined by CAVI method “Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness”

Ender Emre1, Gulay Uzun1, Ahmet Özderya1, Mustafa Çetin2, Muhammet Raşit Sayın1, Ezgi Kalaycıoğlu1
1Department Of Cardiology, University Of Health Sciences Turkey Ahi Evren Chest And Cardiovascular Surgery Education And Research Hospital, Trabzon, Turkey.
2Medical Faculty, Department Of Cardiology, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey.

INTRODUCTION: It was shown that exercise-based cardiac rehabilitation (CR) might reduce cardiovascular (CV) morbi-mortality in patients with coronary artery disease (CAD). Increased arterial stiffness has been shown to be an independent predictor of morbi-mortality in patients with CAD. In this study, we aimed to investigate the effect of CR on arterial stiffness by cardio-ankle vascular index (CAVI), in patients with stable CAD.
METHODS: We enrolled 202 consecutive stable CAD out-patients who were referred for Phase III CR program by their physicians and 96 stable CAD out-patients who did not have accept CR program. CAVI was calculated by VaSera VS-1000 (Fukuda Denshi Co. Ltd, Tokyo). A p-value of <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Study population (298 patients) was divided into 3 equal percentile groups according to the difference of post-pre (Delta) CAVI values. Group 1: between 1-33 percentile [Delta CAVI ≥ (-0.5)]; Group 2: between 34-66 percentile [Delta CAVI <(-0.5) - ≥ (-1.3)]; Group 3: between 67-100 percentile [Delta CAVI < (-1.3)]. In multivariate analysis, it was shown that CAVI-pre (p: <0.001) and CR (p: <0.001) were independent predictors of Delta CAVI.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that exercise-based CR improves arterial stiffness in patients with CAD.

Keywords: arterial stiffness, cardio-ankle vascular index, coronary artery disease, exercise-based cardiac rehabilitation

Egzersize Dayalı Kardiyak Rehabilitasyon Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Arter Sertliğini Azalttı, CAVI Yöntemiyle Belirlendi “Kardiyak Rehabilitasyon Arter Sertliğini Azalttı”

Ender Emre1, Gulay Uzun1, Ahmet Özderya1, Mustafa Çetin2, Muhammet Raşit Sayın1, Ezgi Kalaycıoğlu1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye.
2Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Egzersize dayalı kardiyak rehabilitasyonun (CR), koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda kardiyovasküler (KV) morbi-mortaliteyi azaltabileceği gösterilmiştir. Artan arteriyel sertliğin KAH'lı hastalarda morbi-mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, stabil KAH'lı hastalarda, kardiyo-ayak bileği vasküler indeksi (CAVI) ile CR'nin arter sertliği üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Doktorları tarafından Faz III KR programına sevk edilen ayaktan 202 ardışık stabil KAH olan hasta ve KR programını kabul etmeyen 96 stabil KAH olan hasta çalışmaya dahil edildi. CAVI, VaSera VS-1000 (Fukuda Denshi Co. Ltd, Tokyo) tarafından hesaplandı. <0,05 p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma popülasyonu (298 hasta), önce-sonra (Delta) CAVI değerleri arasındaki farka göre 3 eşit persentile göre gruplandırıldı. Grup 1: 1-33 persentil arasında [Delta CAVI ≥ (-0,5)]; Grup 2: yüzde 34-66 arasında [Delta CAVI <(-0,5) - ≥ (-1,3)]; Grup 3: 67-100 persentil arasında [Delta CAVI < (-1.3)]. Çok değişkenli analizde, CAVI-pre (p: <0,001) ve CR'nin (p: <0,001) Delta CAVI'nin bağımsız belirleyicileri olduğu gösterildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, egzersize dayalı CR'nin KAH'lı hastalarda arteriyel sertliği iyileştirdiğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: arteriel sertlik, kardiyo-ayak bileği vasküler indeksi, koroner arter hastalığı, egzersize dayalı kardiyak rehabilitasyon

Ender Emre, Gulay Uzun, Ahmet Özderya, Mustafa Çetin, Muhammet Raşit Sayın, Ezgi Kalaycıoğlu. Exercise-Based Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness in Patients with Coronary Artery Disease, determined by CAVI method “Cardiac Rehabilitation Reduced Arterial Stiffness”. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 158-165

Corresponding Author: Ender Emre, Türkiye
Manuscript Language: English