Volume : 12 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science In Pregnant Women with Multiple Sclerosis; Medication Use Before and After Pregnancy, Clinical Progression, Relapse and Obstetric Outcomes [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 51-60 | DOI: 10.5505/ktd.2023.36937

In Pregnant Women with Multiple Sclerosis; Medication Use Before and After Pregnancy, Clinical Progression, Relapse and Obstetric Outcomes

Filiz Manga Günaydın1, Funda Demirel2
1Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kocaeli, Türkiye

INTRODUCTION: It was tried to determine the effect of the drug used before pregnancy and in relapse formation in pregnant women with multiple sclerosis (MS), on pregnancy, neonatal period and mother, its use before pregnancy and its discontinuation.
METHODS: This is a retrospective study obtained from patient data obtained from Derince Training and Research Hospital Neurology and Obstetrics clinics. As the patient group, 31 MS patients who applied to toneurology and gynecology clinics between 2012-2021 and 39 healthy pregnant women who gave birth as the control group were included. Sociodemographic data, use of immunomodulatory therapy (IMT) before and after pregnancy, recurrence, progression, obstetric data, comorbidities, hemogram parameters were evaluated. Pregnant women with MS who gave birth were compared with normal pregnant women perinatally and postnatally.
RESULTS: In the study, it was determined that the rate of single pregnancy was higher in MS patients; The rate of three or more pregnancies is higher in healthy pregnancies. It was observed that leukocyte (WBC) values of pregnant women with MS were lower. The rate of application of general anesthesia at birth in pregnant women with MS is higher than in healthy pregnant women. While preterm birth, low birth weight and staying in intensive care are not observed in healthy pregnant women; Premature birth, low birth weight and duration of stay in neonatal intensive care unit were found to be significantly higher in pregnant women with MS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that there was no statistical difference in the number of attacks during pregnancy and postpartum in MS patients, and this might be due to discontinuation of the drug used. Although the number of attacks in patients using interferon beta 1a and fingolimod drugs is higher than in pregnant women using other MS drugs, it does not make a statistical difference.

Keywords: Multiplesclerosis, pregnancy, IMT

Multipl Sklerozu Olan Gebelerde; Gebelik Öncesi ve Sonrası İlaç Kullanımı, Klinik Progresyon, Relaps ve Obstetrik Sonuçlar

Filiz Manga Günaydın1, Funda Demirel2
1Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; Multipl skleroz (MS)’lu gebelerde kullanılan ilaçların gebelik öncesi kullanımı ve kesilmesi ile relaps oluşumu;gebelikde, yenidoğan döneminde ve annedeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesi nöroloji ve kadın doğum kliniklerinde yapılan hasta verilerinden elde edilen retrospektif bir çalışmadır. Hasta grubu olarak 2012- 2021 yılları arasında nöroloji ve kadın doğum kliniklerine başvuru yapan doğum yapmış 31 MS hastası, kontrol grubu olarak doğum yapmış sağlıklı 39 gebe alınmıştır. Sosyodemografik veriler, gebelik öncesi ve sonrası İMT (İmmün Modülatör Tedavi) kullanımı, relaps, progresyon, obstetrik veriler, ek hastalıklar, hemogram parametreleri değerlendirilmiştir. MS’i olan doğum yapmış gebeler perinatal ve postnatal olarak ve normal gebelerle karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada MS’li hastalarda tek gebelik oranı; sağlıklı gebelerde üç ve üzeri gebelik oranının anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. MS’li gebelerin WBC değerlerinin daha düşük olduğu izlenmiştir. MS’li gebelerde doğumda genel anestezi oranı sağlıklı gebelere göre yüksektir. Sağlıklı gebelerde erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve yoğun bakımda kalış gözlenmezken; MS’li gebelerde erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve yeni doğanda yoğun bakımda kalış süresinin anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MS’i olan gebelerde; kullanılan ilacın kesilmesine bağlı olarak geliştiği düşünülen; gebelik ve gebelik sonrası dönemde geçirilen atak sayılarının istatistiksel olarak farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Atak sayıları sıklık olarak interferon 1a ve fingolimod kullanan hastalarda; diğer MS ilaçlarını kullanan gebelere göre daha belirgin olsa da istatistiksel olarak farklılık yaratmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: multipl skleroz, gebelik, İMT

Filiz Manga Günaydın, Funda Demirel. In Pregnant Women with Multiple Sclerosis; Medication Use Before and After Pregnancy, Clinical Progression, Relapse and Obstetric Outcomes. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 51-60

Corresponding Author: Filiz Manga Günaydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish