Volume : 12 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Assesment of Serum Prostate Specific Antigen in Type 2 Diabetic Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 46-50 | DOI: 10.5505/ktd.2023.19794

The Assesment of Serum Prostate Specific Antigen in Type 2 Diabetic Patients

Gökhan Dindar, Zeki İslamoğlu
Saglık Bilimleri University Derince Training and Research Hospital, Gastroenterology Department, Kocaeli, Türkiye

INTRODUCTION: Risk of the prostate cancer is associated with high insulin levels in circulation and insulin resistancy. There are some studies that suggested lower risk in diabetics due to decreased insulin levels. In this study we aimed assesment of serum Prostate Specific Antigen (PSA) levels in diabetic men age of 50 and over.
METHODS: 137 patients age over 50 years ( 67 case, 70 control) admitted to Duzce University School of Medicine outpatients clinic from March 2008 to Novenber 2008 have been included in this study. Case and control groups were divided three groups as their age. PSA values were compared between in these age groups. Moreover, case group were divided three groups as their diagnosed diabet time and these group’s PSA values were compared.
RESULTS: Serum mean PSA values of diabetic patients age of 50-59 years was 0.76 ± 0.35 ng/mL and it was found lower than same age group of non-diabetic patient’s serum PSA values (1.08 ± 0.75 ng/mL). Similary in age groups of 60-69 years, diabetic patient’s PSA values were found significiently lower than non-diabetic patient’s PSA values. Between over age of 70 years groups and between diagnosed time of diabet groups, serum PSA values were not found significiently different.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found serum PSA levels sigificiently lower in diabetic groups than non-diabetic groups age of 50-59 years and 60-69 years. We couldn’t find istatically difference between PSA and diagnosed time of diabet. Consequently, prostate cancer risk may be lower in diabetic patients than non-diabetics.

Keywords: diabetes mellitus, psa, prostate cancer

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum Prostat Spesifik Antijenin Değerledirilmesi

Gökhan Dindar, Zeki İslamoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat kanseri riski dolaşımdaki yüksek insülin seviyesi ve insülin rezistansı ile artış gösterir.. Diyabet hastalarında düşük insülin seviyelerinden dolayı riskin azaldığına dair bazı çalışmalar vardır. Bu çalışmada diyabetik 50 yaş ve üstü erkeklerde serum Prostat Spesifik Antijen (PSA) düzeylerinin incelenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma; Mart 2008 ve Kasım 2008 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Dahiliye polikliniğine başvuran 50 yaş ve üstü 137 ( 67 vaka, 70 kontrol ) erkek hastada yapıldı. Vaka grubu ve kontrol grubu yaşlara göre üçe ayrıldı. PSA değerleri bu yaş grupları arasında karşılaştırıldı. Ayrıca diyabetin tanı süresine göre hastalar üç gruba ayrılıp serum PSA değerleri karşılaştırldı.
BULGULAR: Diyabetik 50-59 yaş grubunda ortalama serum PSA değeri 0.76 ± 0.35 ng/mL olup aynı yaş grubundaki non-diyabetiklerin ortalama PSA değerinden (1.08 ± 0.75 ng/mL) daha düşük bulundu. 60-69 yaş gruplarında benzer şekilde diyabetik hastaların serum PSA değerleri non-diyabetiklere göre anlamlı derecede düşük bulundu. >70 yaş grupları arasında ve diabetin sürelerine göre olan gruplar arasında PSA değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik 50-59 yaş ve 60-69 yaş gruplarında serum PSA değerlerini diyabetik olmayanlara göre anlamlı şekilde düşük bulduk. Diyabetin süresi ile PSA arasında istatistiksel anlamda fark bulamadık. Sonuç olarak diyabetiklerde prostat kanseri riskinin diyabet olmayanlara göre daha düşük olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: diyabetus mellitus, psa, prostat kanseri

Gökhan Dindar, Zeki İslamoğlu. The Assesment of Serum Prostate Specific Antigen in Type 2 Diabetic Patients. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 46-50

Corresponding Author: Gökhan Dindar, Türkiye
Manuscript Language: English