Volume : 12 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the Course of Migraine and Tension-Type Headaches During Pregnancy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 32-37 | DOI: 10.5505/ktd.2023.04568

Evaluation of the Course of Migraine and Tension-Type Headaches During Pregnancy

Mustafa İskender, Tuğba Tunç
Gazi University Medical Faculty, Neurology Department, Ankara

INTRODUCTION: Migraine (M) and tension-type headaches (TTH) are the most common headaches among the whole population. These headaches can be influenced by hormonal changes and can start at any age, but frequency and the behavior of these headaches may change during pregnancy.
METHODS: In this study, the course of M and TTH during pregnancy is evaluated. 32 pregnant woman who have M and TTH before pregnancy are questionnaired prospectively by using the MIDAS scale and headache questionnaire in each 3 trimesters during pregnancy prospectively and retrospectively for pre-pregnant period.
RESULTS: In the migraine without aura (MWOA) group, the decrease in headache days (HD) was found to be statistically significant as pregnancy increased. (p: 0.0001). Although there was no statistical difference in terms of pain frequency between pregnancy and pre-pregnancy periods for the migraine with aura (MWA) group (p: 0.516), a decrease was observed in the number of headache attacks as the gestational week increased. When the pre-pregnancy and pregnancy periods were compared, although there was no statistical difference in the TTH group (p: 0.15), an increase in pain frequency was observed in the 1st and 3rd trimesters, especially in the 1st trimester.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HDs in the MWOA group decreased significantly during pregnancy and this decrease was statistically and clinically significant. There was no statistical difference in terms of headache days between pre-pregnancy and pregnancy periods in the MWA and TTH groups.

Keywords: headache, migraine, pregnancy, tension type

Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarının Gebelik Sürecinde Değerlendirilmesi

Mustafa İskender, Tuğba Tunç
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Migren (M) ve gerilim tipi baş ağrıları (TTH), tüm popülasyonda görülen en yaygın baş ağrılarıdır. Bu baş ağrıları hormonal değişikliklerden etkilenebilir ve her yaşta başlayabilir, ancak bu baş ağrılarının sıklığı ve davranışı hamilelik sırasında değişmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada gebelikte M ve TTH'nin seyri değerlendirilmiştir. Gebelik öncesinde M ve TTH olan 32 gebeye, gebelikleri boyunca 3 ayda bir MIDAS ölçeği ve baş ağrısı anketi kullanılarak, gebelik öncesi dönemleri retrospektif ve gebelik süreçleri de prospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Aurasız migren (MWOA) grubunda gebelik arttıkça baş ağrısı günlerindeki (HD) azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p: 0,0001). Auralı migren (MWA) grubunda gebelik ve gebelik öncesi dönemler arasında ağrı sıklığı açısından istatistiksel fark bulunmazken (p: 0,516), gebelik haftası arttıkça baş ağrısı atak sayısında azalma gözlendi. Gebelik öncesi ve gebelik dönemleri karşılaştırıldığında TTH grubunda istatistiksel olarak fark olmamasına rağmen (p: 0,15) 1. ve 3. trimesterde özellikle 1. trimesterde ağrı sıklığında artış gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MWOA grubundaki başağrılı günler gebelik sırasında önemli ölçüde azaldı ve bu azalma istatistiksel ve klinik olarak anlamlıydı. MWA ve TTH gruplarında gebelik öncesi ve gebelik dönemleri arasında baş ağrısı günleri açısından istatistiksel fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: baş ağrısı, migren, gebelik, gerilim tipi

Mustafa İskender, Tuğba Tunç. Evaluation of the Course of Migraine and Tension-Type Headaches During Pregnancy. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 32-37

Corresponding Author: Mustafa İskender, Türkiye
Manuscript Language: English