ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - Nisan 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - IV

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VII

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Fibromiyalji ve Miyofasyal Ağrı Sendromlu Hastaların Nötrofil/Lenfosit Oranı, B12 Vitamin ve D Vitamin Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Neutrophil / Lymphocyte Ratio, Vitamin B12 and Vitamin D Levels in Patients With Fibromyalgia and Myofascial Pain Syndrome
Kağan Özkuk, Bilal Uysal
doi: 10.5505/ktd.2021.10437  Sayfalar 1 - 6

5.
Abdominal Duvar Endometriozis: Tanı ve Tedavisinde Klinik Deneyimimiz, 69 Hastanın Analizi
Abdominal Wall Endometriosis: Our Clinical Experience in Diagnosis and Treatment, Analysis of 69 Patients
Emine Öztürk, Suna Yıldırım Karaca
doi: 10.5505/ktd.2021.82335  Sayfalar 7 - 12

6.
Nabız Dalga Hızının Avrupa Kardiyoloji Derneği Koroner Risk Skorlaması ile İlişkisinin Belirlenmesi
Pulse Wave Velocity and ESC SCORE (European Society of Cardiology Systematic Coronary Risk Evaluation)
Tolga Düzenli, Harun Aslan, Mithat Eser, Nazire Gökçe Somak, Fatih Bulucu, Kenan Sağlam
doi: 10.5505/ktd.2021.00018  Sayfalar 13 - 17

OLGU SUNUMU
7.
Bir Olgu Sunumu: Matür Kistik Over Teratomu
Mature Cystic Ovarian Teratoma: A Case Report
Ayşegül Pala, Aybars Özkan, Öner Özdemir, Olena Erkun
doi: 10.5505/ktd.2021.67934  Sayfalar 18 - 22

8.
Periampuller Tümörlerde Batın Tomografisi, Dinamik Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografinin Rolü
The Role of Abdominal Tomography, Dynamic Magnetic Resonance İmaging and Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in Periampullary Tumors
Suade Ozlem Badak, Hakan Yüceyar, Elmas Kasap, Gökhan Pekindil
doi: 10.5505/ktd.2021.22230  Sayfalar 23 - 29

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemilerinde, ALL-BFM Protokolleri ile İnduksiyon Ölümleri ve Tedavi-İlişkili Ölümler
Induction Deaths and Treatment-Related Mortality in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia with ALL-BFM Protocols
Duygu Köse, Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen
doi: 10.5505/ktd.2021.48403  Sayfalar 30 - 37

10.
Sağlık Personelinin Yaygın Kullanılmayan Kontraseptif Yöntemlere İlişkin Bilgi, Tercih ve Danışmanlık Uygulamaları: Türkiye’nin Batısından Kesitsel Bir Çalışma
Knowledge, Choices and Counseling Practices of Health Personnel Related to Not Commonly Used of Contraceptive Methods: A Cross Sectional Study in Western of Turkey
Nevin Akdolun Balkaya, Sevgi Özsoy, Hilmiye Aksu, Gözde Demirsoy Horta
doi: 10.5505/ktd.2021.52385  Sayfalar 38 - 49

11.
Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yapılan Perkutan Karaciğer Biyopsilerinde Perikapsüler Lokal Anestezi Uygulamasının Perioperatif Ağrı Üzerine Etkisi
The Effect of Pericapsular Local Anesthesia on Perioperative Pain in Ultrasound-guided Percutaneous Liver Biopsies
Samet Genez, Ahmet Yalnız
doi: 10.5505/ktd.2021.60320  Sayfalar 50 - 54

12.
Metakarp Kırıklarının Metokarpofalangeal Eklemden Girilmeden Retrograd İntramedüller K Telleri ile tedavisi: Yeni ve Pratik Bir Teknik
Treatment of Metacarpal Fractures with Retrograde Intramedullary K Wires without Metacarpophalyngeal Joint Entry: A Novel and Practical Technique
Mehmet Akdemir, Çağdaş Biçen, Mehmet Aykut Türken, Ahmet Cemil Turan, Abdullah Meriç Ünal, Ahmet Ekin
doi: 10.5505/ktd.2021.20092  Sayfalar 55 - 61

13.
Kadınlarda Primer Spontan Pnömotoraks Katamenial İlişikisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Primary Spontaneous Pneumothorax Catamenial Relationship in Women
Funda İncekara, Yucel Yüzbaşıoğlu, Göktürk Fındık, İlteriş Türk, Koray Aydoğdu, Şevki Mustafa Demiröz, Sadi Kaya
doi: 10.5505/ktd.2021.54036  Sayfalar 62 - 66

14.
İntravezikal Prostatik Protrüzyonun Prostat Histopatolojisini Öngörme Değeri
The Predictive Value of İntravesical Prostatic Protrusion on Prostate Histopathology
Onur Karslı, Ahmed Ömer Halat, Murat Üstüner, Bekir Voyvoda, Ömür Memik
doi: 10.5505/ktd.2021.02259  Sayfalar 67 - 70

15.
Görme Azlığı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Kaygı, Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of Anxiety, Depression and Hopelessness Levels of Parents of Children with Low Vision
Sinan Bekmez, Erdem Eriş
doi: 10.5505/ktd.2021.60973  Sayfalar 71 - 75

16.
İnme Alt Gruplarında Diurnal Varyasyonun Değerlendirilmesi; Bir Üniversite Hastanesinin Deneyimleri
Evaluation of Diurnal Variation in Stroke Subtypes; Experiences of a University Hospital
İbrahim Çaltekin, Erdal Demirtaş
doi: 10.5505/ktd.2021.79095  Sayfalar 76 - 81

17.
Ortopedik Cerrahi Alanında Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Taburculuk Sonrası Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi
Post-discharge Feedback Evaluation of Patients who Have Received Health Care in Orthopedic Surgery
Sevda Uzun Dırvar, Ferdi Dirvar, Mehmet Akif Kaygusuz
doi: 10.5505/ktd.2021.21704  Sayfalar 82 - 90

18.
Serum Paraoksonaz (PON1) Üzerine Elektromanyetik Alanların Etkisinin Araştırılması
Investigation of The Effects of Electromagnetic Fields on Serum Paraoxonase (PON1)
Mehmet Cihan Yavaş, Mehmet Zülküf Akdağ, İbrahim Kaplan, Mustafa Salih Çelik
doi: 10.5505/ktd.2021.24482  Sayfalar 91 - 96

19.
Klinik SYNTAX Skoru İzole Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Serebrovasküler Olayı Öngördürmektedir
Clinical SYNTAX Score Predicts Cerebrovascular Event After Isolated Coronary Artery Bypass Surgery
Ömer Taşbulak, Ahmet Anil Şahin
doi: 10.5505/ktd.2021.35556  Sayfalar 97 - 105

20.
Özofagus Yabancı Cisimleri: 117 Vaka
Foreign Bodies in the Esophagus: 117 Cases
Burhan Apilioğulları, Sami Ceran
doi: 10.5505/ktd.2021.91249  Sayfalar 106 - 111

21.
DMSA taraması: Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Başlangıç Tetkiki Olabilir mi?
DMSA Scan: May It Be the Initial Investigation in Children with Recurrent Urinary Tract Infections?
Emel Isıyel, Elif Çomak
doi: 10.5505/ktd.2021.81594  Sayfalar 112 - 117

22.
Kronik Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve İyilik Halinin Değerlendirilmesi
Examination of The Care Burden and Well-Being of Caregivers of İndividuals with Chronic Disease
Ruken Kol, Elanur Yılmaz Karabulutlu
doi: 10.5505/ktd.2021.04764  Sayfalar 118 - 127

23.
Romatoid artrit ve Ankilozan Spondilit Tedavisinde Biyolojik Ajanların Değişimlerinin Analizi
Analysis of Switching Biological Agents in Treatment of Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis
Neslihan Gökcen, Esra Kayacan Erdoğan, Suade Özlem Badak, Süleyman Özbek
doi: 10.5505/ktd.2021.37233  Sayfalar 128 - 135

24.
Multipl Paranazal Sinüs Kırığı İlişkili Rinore ve Kanama Gelişen Menenjit Olgusu
Multiple Paranasal Sinus Fracture-Induced Meningitis Rinorrhea and Haemorrhage
Gülten Ünlü, Semsinur Karabela, Tülay Özer, Eyüp Arslan, Kadriye Kart Yaşar
doi: 10.5505/ktd.2021.52297  Sayfalar 136 - 140

25.
Kalıtsal Trombofilili Gebelerin Obstetrik ve Neonatal Sonuçları
Obstetric and Neonatal Results of Pregnant Women with Hereditary Thrombophilia
Aysun Tekeli Taşkömür, Özlem Erten
doi: 10.5505/ktd.2021.47640  Sayfalar 141 - 146

26.
Periton Diyalizi Hastalarında Optik Koherens Tomografi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Evalulation of Optical Coherence Tomography Measurements in Peritoneal Dialysis Patients
Sibel Bek, Adnan Batman, Necmi Eren, Büşra Yılmaz Tuğan, Serkan Bakirdogen
doi: 10.5505/ktd.2021.62548  Sayfalar 147 - 153

27.
Endometrial Kanser Evresi, Hastalığın Biyokimyasal Belirteçleri ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
The Association Between Endometrial Cancer Stage, Biochemical Markers of The Disease and Body Mass Index
Özgür Deniz Turan, Nesibe Kahraman Çetin
doi: 10.5505/ktd.2021.99896  Sayfalar 154 - 159

28.
Prostat Dokusundaki Kanserin Tespitinde Kanser Lokalizasyonunun Önemi ve Dağılımı
The İmportance of Cancer Location on The Detection of Cancer in Prostate Tissue and Cancer Distribution in Prostate
Ural Oğuz, Gülçin Şimşek, Erhan Demirelli, Çağrı Şenocak, Berkan Reşorlu, Ömer Faruk Bozkurt, Ali Ünsal
doi: 10.5505/ktd.2021.90277  Sayfalar 160 - 165

29.
Doğum sonrası De Quervein Tenosinovit Tanısı Konulan Hastalarda İki Farklı Tedavi Biçimi Olan Steroid Enjeksiyonu ile Cerrahi Dekompresyonun Bir Yıllık Takiplerin Karşılaştırmalı Klinik Sonuçları
Comparative Clinical Results of one-year Follow-up of Surgical Decompression and Steroid İnjection in Patients Diagnosed With De Quervain Tenosynovitis in The Postpartum Period
Sibel Mutlu, Tansel Mutlu
doi: 10.5505/ktd.2021.64872  Sayfalar 166 - 170

30.
Diyabetli Hastalara Verilen Eğitim ve İzlemlerin Öz-Etkililik Düzeyi ve Sağlık İnancına Etkisi
Effect of Education and Monitoring on Level of Diabetic Patients' Self-efficacy and Health Beliefs
Selda Arslan, Mustafa Kılıç, Mustafa Toğan
doi: 10.5505/ktd.2021.58672  Sayfalar 171 - 182

31.
Mastalji Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Etiyolojik Faktörler
Etiological Factors in Patients Presenting With Mastalgia
Turgut Anuk
doi: 10.5505/ktd.2021.94758  Sayfalar 183 - 187

32.
Elektrokonvülsif Terapi Sonrası Görülen Baş Ağrısı Tedavisinde Preoperatif Asetaminofen, Deksketoprofen Trometamolün Karşılaştırılması
Comparison of Preoperative Acetaminophen, Deksketoprofen Trometamol on Headache Treatment after Electroconvulsive Therapy
Onur Koyuncu, Sedat Hakimoglu, Fabio Rodriguez-Patarroyo, Senem Urfalı, Mehmet Hanifi Kokaçya, Alparslan Turan
doi: 10.5505/ktd.2021.34966  Sayfalar 188 - 193

33.
Doğurganlığa ve Çocuk Sahibi Olmaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of Attitudes Toward Fertility and Childbearing Scale to Turkish
Özlem Aşcı, Fulya Gökdemir
doi: 10.5505/ktd.2021.48902  Sayfalar 194 - 205

LookUs & Online Makale