ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Görme Azlığı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Kaygı, Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 71-75 | DOI: 10.5505/ktd.2021.60973

Görme Azlığı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Kaygı, Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

Sinan Bekmez, Erdem Eriş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gelişmekte olan ülkelerdeki çocukları etkileyen engellerin neredeyse yarısı görme bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda az gören çocukların ebeveynlerinin psikolojik bozulma düzeyini belirlemek amacı ile bu gruptaki çocukların ailelerine anksiyete düzeyleri ölçmeyi planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart-Haziran 2019 tarihleri arasında az gören çocukların ebeveynlerine Çocukluk Çağı Kaygı Bozuklukları Özbildirim Ölçeği (The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders, SCARED) az görme anketi uygulandı. Az gören çocukların ebeveynleri (anne veya baba), SCARED anketi ve SCARED derecelendirme ölçeği puanlama formu ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 0-12 yaş aralığında az gören çocuğu bulunan 36 ebeveyn alındı. Snellen eşeline koopere olabilen 19 çocuğun ortalama binoküler görmeleri 0,23±0,17 logMAR idi. Ebeveynlerdeki ortalama total anksiyete skoru 16,94±9,08 idi. Ebeveynlerde çocuklarındaki binoküler görme ile anksiyete arasında orta şiddette pozitif ilişki saptandı (r=0,42 ve p=0,01). Annelerin babalara göre orta korelasyon (r=0,49) ve istatistiksel anlamlı olacak şekilde daha fazla anksiyeteye sahip oldukları görüldü (p=0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda az görmesi olan çocukların ebeveynlerinde psikolojik sorunların da olabileceğini ve psikolojik sorunların çocuklarının az görmesi ile ilişkili olduğunu göstermekteyiz. Bu anksiyetenin annelerde babalara göre daha yüksek olduğunu gördük. Bunun sebebinin bizim çalışma grubumuzda annelerin çoğunluğunun ev hanımı olması ve çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesinden dolayı olabileceğini düşündük. Fakat bunun kanıtlanması için psikiyatristlerin de katıldığı geniş çaplı çalışmaların gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Az görme, körlük, anksiyete, çocuk, ebeveyn, SCARED anketi

Comparison of Anxiety, Depression and Hopelessness Levels of Parents of Children with Low Vision

Sinan Bekmez, Erdem Eriş
Department of Ophthalmology, University of Health Sciences Dr. Behcet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Almost half of the defects affecting children in developing countries are due to visual impairment. In our study, we wanted to determine the psychological deterioration level of the parents of children with low vision and we planned to measure the anxiety levels of their families.
METHODS: The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) low vision questionnaire was administered to the parents of children with low vision between March and June 2019. Parents of children with low vision (mother or father) were evaluated with the SCARED questionnaire and the SCARED rating scale scoring form.
RESULTS: 36 parents with low vision children between the ages of 0-12 were included in the study. The average binocular vision of 19 children who could cooperate with the Snellen chart was 0.23 ± 0.17 logMAR. The mean total anxiety score in the parents was 16.94 ± 9.08. A moderate positive correlation was found between binocular vision and parental anxiety of children (r = 0.42 and p = 0.01). It was observed that mothers had more than anxiety (r = 0.49) and statistically significant than fathers (p = 0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we showed that children with low vision may have psychological problems in their parents. We have seen that this anxiety is higher in mothers. We thought that this may be due to the fact that the majority of mothers in our study group were housewives and spend more time with their children. We believe that large-scale studies involving psychiatrists are necessary to prove this situation.

Keywords: Low vision, blindness, anxiety, child, parent, SCARED survey

Sinan Bekmez, Erdem Eriş. Comparison of Anxiety, Depression and Hopelessness Levels of Parents of Children with Low Vision. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 71-75

Sorumlu Yazar: Sinan Bekmez, Türkiye
LookUs & Online Makale