ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Nabız Dalga Hızının Avrupa Kardiyoloji Derneği Koroner Risk Skorlaması ile İlişkisinin Belirlenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 13-17 | DOI: 10.5505/ktd.2021.00018

Nabız Dalga Hızının Avrupa Kardiyoloji Derneği Koroner Risk Skorlaması ile İlişkisinin Belirlenmesi

Tolga Düzenli1, Harun Aslan2, Mithat Eser3, Nazire Gökçe Somak3, Fatih Bulucu3, Kenan Sağlam3
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Çorum, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nabız dalga hızı kalp damar hastalıklarını ve aterosklerozu önleme açısından klinik kullanımda giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada nabız dalga hızı ile Avrupa Kardiyoloji Derneği risk skorlaması (ESC SCORE) arasındaki ilişkiler araştırılmış ve kardiyovasküler hastalıkları öngörmedeki rolleri tartışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubumuza nabız dalga hızı belirlenmiş toplam 713 birey dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan bireylerin yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, koroner arter hastalığı ve eşdeğeri hastalık mevcudiyeti, hipertansiyon varlığı, kullandığı ilaçlar, ek hastalıklar incelendi. Avrupa Kardiyoloji Derneği Heart-SCORE hesaplayıcısına girilerek hastaların total kardiyovasküler hastalık risk değeri belirlendi. Bu belirteçler ile nabız dalga hızı arasındaki ilişkiler araştırıldı.
BULGULAR: 713 hastalık tüm grupta nabız dalga basıncı ortalaması 8,86 m/s iken en küçük değer 5,30 m/s, en yüksek değer 17,70 m/s idi. ESC Score açısından ortalama skor 2,55; en küçük değer 0 ve en büyük değer 24 idi. Çalışmaya katılan hastaların nabız dalga hızları ve Avrupa Kardiyoloji Derneği koroner risk skorları arasındaki korelasyon düşük düzey olarak saptandı (r=0,288). KAH / eşdeğeri hastalığı olan ve olmayan gruplar arasındaki ilişki incelendiğinde hem nabız dalga hızı ve hem ESC skorları, hastalığı olanlarda yüksek idi (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nabız dalga hızı ve ESC skoru arasında düşük düzey anlamlı korelasyon mevcuttu. Çalışmamız, kardiyovasküler hastalık öngördürücüsü olarak arteryel sertlik parametrelerinin rolüne dair yeni kanıtlar ortaya koymuştur..

Anahtar Kelimeler: vasküler sertlik, nabız dalga hızı, kardiyovasküler hastalık

Pulse Wave Velocity and ESC SCORE (European Society of Cardiology Systematic Coronary Risk Evaluation)

Tolga Düzenli1, Harun Aslan2, Mithat Eser3, Nazire Gökçe Somak3, Fatih Bulucu3, Kenan Sağlam3
1Department of Gastroenterology, Hitit University Erol Olcok Training and Research Hospital, Corum, Turkey
2Department of Internal Medicine, Koc University Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Pulse wave velocity has become increasingly important in clinical use for the prevention of cardiovascular disease and atherosclerosis. In this study, we have investigated the relationship between pulse wave velocity with European Society of Cardiology Systematic Coronary Risk Evaluation (ESC Score) and discussed their roles for cardiovascular diseases (CVD).
METHODS: 713 individuals followed at our outpatient clinic were included in this study. The patients’ age, gender, smoking, history of coronary artery disease and equivalent disease, hypertension, drug regimens, additional diseases were recorded. Pulse wave velocities were measured using an arteriograph (Tensiomed). Online ESC-Score calculator was used to determine total cardiovascular disease risk. The relationship between scores and pulse wave velocity were investigated.
RESULTS: The mean of pulse wave velocity was 8.86 m/s of whole group, while the minimum and maximum values were 5.30 m/s and 17.70 m/s, respectively. Mean ESC Score was 2.55; as the minimum value 0 and the maximum value 24. Correlation between pulse wave velocity and the ESC Score was found to be low (r=0.288). In comparison between the groups with and without CVD, pulse wave velocity and the ESC scores were higher in patients with the disease (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pulse wave velocity and ESC score has significant but low correlation. Our study supports that pulse wave velocity may be determined as an indication for subclinical atherosclerotic disease.

Keywords: vascular stiffness, pulse wave analysis, cardiovascular disease

Tolga Düzenli, Harun Aslan, Mithat Eser, Nazire Gökçe Somak, Fatih Bulucu, Kenan Sağlam. Pulse Wave Velocity and ESC SCORE (European Society of Cardiology Systematic Coronary Risk Evaluation). Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 13-17

Sorumlu Yazar: Tolga Düzenli, Türkiye
LookUs & Online Makale