ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
DMSA taraması: Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Başlangıç Tetkiki Olabilir mi? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 112-117 | DOI: 10.5505/ktd.2021.81594

DMSA taraması: Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Başlangıç Tetkiki Olabilir mi?

Emel Isıyel1, Elif Çomak2
1Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Vezikoüreteral reflü (VUR) renal parankimal hasara neden olan önemli bir anomalidir. Voiding sistoüretrografi VUR araştırılmasında standart tanı yöntemidir. Gereği olmayan VCU incelemesinden kaçınmak için teknesyum 99m DMSA böbrek taraması önerilmektedir. Bu çalışmada tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olup VCU incelemesi yapılan çocukların teknesyum 99m DMSA böbrek tarama sonuçları değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olup böbrek ultrasonografi ve DMSA incelemesi yapılan 136 hasta dahil edilmiştir. Ultrasonografi ya da DMSA veya her ikisinin sonucunda anormallik olan ya da ultrasonografi veya DMSA normal olsa bile şikayetleri tekararlayan idrar yolu enfeksiyonu için tipik olan hastalara VCU incelemesi yapılmıştır.
BULGULAR: Bütün hastalar, VUR grubu (n: 46) ve VUR olmayan grup (n: 90) olarak VCU sonuçlarına göre iki gruba ayrılmışlardır. Sırasıyla; DMSA taramasının ve VCU ile yüksek derecede VUR saptananların duyarlılığı ve özgüllüğü %87.80 (%73.80-95.92) ve %42.11 (%32.04-52.67).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, tekrarlayan İYE görülen çocuklarda VCUG'dan önce ilk tarama olarak DMSA taramasının yapılabileceğini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: 99m Tc dimerkaptosüksinik asit, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, voiding sistoüretrografi

DMSA Scan: May It Be the Initial Investigation in Children with Recurrent Urinary Tract Infections?

Emel Isıyel1, Elif Çomak2
1Department of Pediatrics, Hacettepe University İhsan Doğramacı Children’s Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pediatrics, Akdeniz University, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Vesicoureteral reflux (VUR) is an important anomaly that causes renal parenchymal damage. Voiding cystourethrography (VCUG) is the standard diagnostic method for detecting VUR. To avoid unnecessary voiding cystourethrography, a Technetium (Tc)-99-m-DMSA renal scan is recommended as the initial investigation. We aim to assess the association of abnormalities detected on dimercaptosuccinic acid (DMSA) scan with the presence of VUR on VCUG in children with recurrent urinary tract infections (UTI).
METHODS: A total of 136 patients with recurrent UTI underwent renal sonography and DMSA scan. VCUG was indicated if USG or DMSA or both were abnormal, or complaints were typical for recurrent UTI while USG or DMSA was normal.
RESULTS: All patients were divided into two groups according to their VCUG results as a VUR group (n: 46) and a non-VUR group (n: 90). The sensitivity and specificity of DMSA scan for the detection of high- grade VUR on VCUG was 87.80% (73.80-95.92%) and 42.11% (32.04-52.67%), respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggest that DMSA scan may be the initial investigation before VCUG in children with recurrent UTIs.

Keywords: 99mTc dimercaptosuccinic acid renal scan, recurrent urinary tract infections, voiding cystourethrography

Emel Isıyel, Elif Çomak. DMSA Scan: May It Be the Initial Investigation in Children with Recurrent Urinary Tract Infections?. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 112-117

Sorumlu Yazar: Emel Isıyel, Türkiye
LookUs & Online Makale