ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kronik Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve İyilik Halinin Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 118-127 | DOI: 10.5505/ktd.2021.04764

Kronik Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve İyilik Halinin Değerlendirilmesi

Ruken Kol1, Elanur Yılmaz Karabulutlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kronik hastalığı olan bireylere bakım verenlerin bakım yükü ve iyilik hali, etkileyen faktörler ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı araştırma tipindeki bu çalışmanın evrenini Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesinde kronik hastalık tanısı (Serebrovasküler hastalıklar, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kanser ve KOAH) almış olan hastalara bakım veren bireyler oluşturmaktadır. Toplam 250 bireyin dahil edildiği bu çalışmada soru formu, bakım verme yükü ölçeği ve bakıcı iyilik ölçeği ile veriler toplanmıştır. Veriler SPSS 24.0 versiyonu ile analiz edildi.
BULGULAR: Bu çalışmada yaş ortalaması 36.26±12.10 olan 125’i kadın ve 125’i erkek toplam 250 bakım veren birey yer almaktadır. Bakım verenlerin bakım yükü ortalama puanı 47.70±7.61, iyilik hali alt boyutlarından temel ihtiyaçlarının ortalama puanı 65.43±9.91 ve yaşamsal faaliyetler ortalama puanı 71.58±9.50 olarak belirlendi.
Çalışmada cinsiyet eğitim, meslek, bakım süresi, bakım verilen hastaya yakınlık durumu ve başka bakım veren varlığı gibi birçok faktörün hem bakım yükünü hemde iyilik hali alt boyut ortalama puanlarında anlamlı farklılıklar oluşturduğu belirlendi (p<0.05). Bakım verme yükü ölçeği ile bakıcı iyilik hali temel ihtiyaçlar alt ölçeği arasında negatif yönde korelasyon tespit edildi (p=0,0001; r= -0,233).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik hastalığı olan bireylere bakım verenlerin bireysel özelliklerinin bakım yükü, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamsal faaliyetlerinin yerine getirilmesi gibi iyilik hali düzeyini etkilediği belirlendi. Ayrıca bakım verenlerin bakım verme yükü arttıkça temel ihtiyaçların daha az karşılandığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Bakım verme yükü, bakıcı iyilik hali, bakım veren, kronik hasta

Examination of The Care Burden and Well-Being of Caregivers of İndividuals with Chronic Disease

Ruken Kol1, Elanur Yılmaz Karabulutlu2
1Van Training And Research Hospital, University Of Health Sciences, Van, Turkey
2Erzurum Technical University, Faculty Of Health Sciences, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the care burden and well-being of caregivers of individuals with chronic diseases, the factors affecting them and the relationship between these variables.
METHODS: This descriptive study included individuals who were caregiving for patients with chronic disease (stroke, chronic renal failure, heart failure, cancer and COPD) diagnosed in Diyarbakır Training and Research Hospital. A total of 250 individuals are included. Data were collected from questionnaire form, caregiving burden scale, caregiver well-being scale. The data were analyzed with SPSS 24.0 version.
RESULTS: This study included 125 female and 125 male caregivers with a mean age of 36.26±12.10 years. The care burden average score of the caregivers was 47.70±7.61, the average score of the basic needs was 65.43±9.91 and the average score for the vital activities was 71.58±9.50.
In the study, it was determined that many factors such as gender education, profession, duration of care, closeness to the patient and another caregiver had significant differences in both the burden of care and well-being sub-dimension mean scores (p <0.05).
A negative correlation was found between the caregiving burden scale and the caregiver well-being basic needs subscale (p=0.0001; r =-0.233).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the individual characteristics of the caregivers of the individuals with chronic diseases affect the care burden, the level of meeting their basic needs and the fulfillment of their vital activities. In addition, it was found that as the caregiving burden of caregivers increased, basic needs were less met.

Keywords: Burden of care, caregiver well-being, caregiver, chronic patients

Ruken Kol, Elanur Yılmaz Karabulutlu. Examination of The Care Burden and Well-Being of Caregivers of İndividuals with Chronic Disease. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 118-127

Sorumlu Yazar: Elanur Yılmaz Karabulutlu, Türkiye
LookUs & Online Makale