ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Metakarp Kırıklarının Metokarpofalangeal Eklemden Girilmeden Retrograd İntramedüller K Telleri ile tedavisi: Yeni ve Pratik Bir Teknik [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 55-61 | DOI: 10.5505/ktd.2021.20092

Metakarp Kırıklarının Metokarpofalangeal Eklemden Girilmeden Retrograd İntramedüller K Telleri ile tedavisi: Yeni ve Pratik Bir Teknik

Mehmet Akdemir1, Çağdaş Biçen2, Mehmet Aykut Türken2, Ahmet Cemil Turan3, Abdullah Meriç Ünal4, Ahmet Ekin2
1Konya Akademi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Konya, Türkiye.
2İzmir Üniversitesi Medical Park Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İzmir, Türkiye.
3İzmir Ekol Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İzmir, Türkiye.
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Bölümü, Isparta, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: İntramedüller K telleri ile tedavi edilen metakarp kırıklarının sonuçlarını değerlendirmek için retrospektif bir çalışma yaptık. Metakarp kırıklarının K-telleri ile tedavisinde çeşitli cerrahi teknikler uygulanmaktadır. Hastalar, metakarpofalangeal eklem korunarak, kırık hattından retrograd uygulanan intramedüller K telleri ile ameliyat edildiler.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda retro-antegrad intramedüller K telleri ile tedavi ettiğimiz 44 hastanın fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar, metakarpofalangeal eklemden girilmeden, kırık hattından ilerletilen 2 adet intramedüller K-teli ile opere edildiler. Klinik sonuçları değerlendirmek için Q-DASH skorlaması kullanıldı. Hastların;opere edilen ve sağlam 5. metakarplarının son takip kontrolünde ölçülen lateral açılanmalarının istatistiksel farkı karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler Bağımlı Örneklem t-Testi ile yapıldı.
BULGULAR: Tüm hastalarda kaynama elde edildi. Hastaların klinik Q-DASH skoru ortalama 1.32 (+/- 2.466) idi. Hastaların ortalama 5. metakarp açılanmaları ameliyat öncesi 57.20 (+/- 11.12), sonrasında ise 2.67 (+/- 3.92) dereceydi. Tedavi sonundaki en son kontrolde ortalama 5. Metakarpofalangeal eklem hareket açıklığı sağlam elde 88.82 (+/- 1.317), opere edilen elde ise 88.84 (+/- 1.328) dereceydi. 2 hastada 8-12 haftada gerileyen refleks sempatik distrofi gelişti. Preoperatif ve postoperatif 5. metakarp lateral açılanma dereceleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü(p: 0.000, p<0.05). Opere edilen elin ve sağlam elin 5. metakarpofalangeal eklemlerinin Eklem Hareket Açıklığı ölçümleri arasında istatistiksel açıdan fark saptanmadı(p: 0.323, p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tanımladığımız yöntem metakarp kırıklarında; distal kırık parçanın zarar görmemesi, ekstansör mekanizmanın korunması ve iyi klinik sonuçlar ile tercih edilecebilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Metakarp kırığı, perkütan pin, K-teli, retrograd

Treatment of Metacarpal Fractures with Retrograde Intramedullary K Wires without Metacarpophalyngeal Joint Entry: A Novel and Practical Technique

Mehmet Akdemir1, Çağdaş Biçen2, Mehmet Aykut Türken2, Ahmet Cemil Turan3, Abdullah Meriç Ünal4, Ahmet Ekin2
1Konya Akademi Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Konya
2Izmir University of Eceonomics Medical Park Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology,İzmir
3İzmir Ekol Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology,İzmir
4Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Sports Medicine, Isparta

INTRODUCTION: We performed a retrospective study to assess the outcomes of metacarpal fractures treated with intramedullary K-wires. Various surgical techniques were described in treatment of metacarpal fracture with K-wires. The patients were operated with retrograde intramedullary K-wires preserving metacarpophalyngeal joint by entering from fracture site.
METHODS: In our study we aimed to considerate functional and radiological outcomes of 44 patients whom we treated with retro-ante-grade intramedullary K-wires. Patients were operated with 2 intramedullary K-wires forwarded from fracture site without metacarpophalangeal entry. Q-DASH score was used for evaluating clinical outcomes. Statistical difference between lateral angulations of operated and contrlateral 5. metacarps at the last control were compared. Statistical analyses were performed with Paired Sample T test.
RESULTS: Union was achieved among all patients. Mean clinical Q-DASH score of the patients was 1.32 (+/- 2.466). Mean lateral angulation of 5. metacarps were 57.20 (+/- 11.12) degrees before and 2.67 (+/- 3.92) postoperatively. At last control, mean Range of Motion of 5. Metacarpophalangeal joint was 88.82 (+/- 1.317) degrees on healty and 88.84 (+/- 1.328) degrees on operated hands. 2 patients suffered from reflex sympathetic dystrophy, which regressed in 8-12th weeks. Preoperative and postoperative lateral angulation of 5. metacarps showed statistically significant difference(p: 0.000, p<0.05). Range of Motion degrees of 5. metacarpophalangeal joints of the operated and healthy hands didn't show any statistically significant difference(p: 0.323, p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The method we described could be chosen in metacarpal fractures with advantages such as; elimination of damage to the fractured distal metacarpal piece, preserving extensor mechanism and having good functional outcomes.

Keywords: Metacarpal fracture, percutaneous pin, k-wire, retrograde

Mehmet Akdemir, Çağdaş Biçen, Mehmet Aykut Türken, Ahmet Cemil Turan, Abdullah Meriç Ünal, Ahmet Ekin. Treatment of Metacarpal Fractures with Retrograde Intramedullary K Wires without Metacarpophalyngeal Joint Entry: A Novel and Practical Technique. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 55-61

Sorumlu Yazar: Mehmet Akdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale