ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Kalıtsal Trombofilili Gebelerin Obstetrik ve Neonatal Sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 141-146 | DOI: 10.5505/ktd.2021.47640

Kalıtsal Trombofilili Gebelerin Obstetrik ve Neonatal Sonuçları

Aysun Tekeli Taşkömür1, Özlem Erten2
1Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Amasya, Türkiye
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kalıtsal trombofili tanısıyla tedavi alan gebelerin obstetrik ve neonatal sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2019 tarihlerinde kadın hastalıkları ve doğum kliniğine başvuran gebelik öncesinde kalıtsal trombofili tanısı alıp tedavisi (asetilsalisilik asit ve düşük moleküler ağırlıklı heparin) başlanan ve sonrasında gebe kalan 56 gebe çalışma grubunu, obstetrik veya fetal gelişimi etkileyebilecek sistemik hastalığı olmayan 79 sağlıklı gebe ise kontrol grubunu oluşturdu. Veriler retrospektif olarak kayıtların taranmasıyla elde edildi. Her iki grubun demografik özellikleri (yaş, parite, vücut kitle indeksi, eğitim düzeyleri), obstetrik sonuçları (doğum haftası, doğum kilosu, preterm eylem oranı, düşük doğum ağırlığı oranı, doğum şekli) ve neonatal sonuçları (1. ve 5. dakika apgar skorları, neonatal yoğun bakım yatış oranları) karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grupların demografik özellikler açısından dağılımı homojendi (p>0,05). Gruplar arasında ortalama doğum kilosu, doğum haftası, 1. dakika apgar değerleri, preterm eylem ve neonatal yoğun bakım yatış oranları açısından fark yoktu (p>0,05). Ancak düşük doğum ağırlıklı bebek sayıları, 5. dakika apgar skorları ve doğum şekilleri açısından gruplar arasında anlamlı fark mevcuttu. Kalıtsal trombofili grubunda kontrol grubuna kıyasla, düşük doğum ağırlıklı bebek, preeklampsi ve sezeryan oranları daha fazla, 5. dakika apgar skorları daha düşüktü (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Trombofilisi olan gebelerde asetilsalisilik asit ve düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisineen olumsuz obstetrik ve neonatal sonuçlar gözlenebilir.

Anahtar Kelimeler: trombofili, düşük doğum ağırlığı, apgar skorlaması

Obstetric and Neonatal Results of Pregnant Women with Hereditary Thrombophilia

Aysun Tekeli Taşkömür1, Özlem Erten2
1Amasya University Sabuncuoğlu Serefeddin Education and Research Hospital, Gynocology and Obstetrics Clinic, Amasya, Turkey
2Kütahya University of Health Sciences Faculty of Medicine, Department of Gynocology and Obstetrics, Kutahya, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the obstetric and neonatal outcomes of pregnant women treated for hereditary thrombophilia.
METHODS: Fifty-six pregnant women who were admitted to the gynecology and obstetrics clinic between 2018 and 2019, diagnosed as having hereditary thrombophilia before pregnancy, and whose treatment (acetylsalicylic acid and low molecular weight heparin) began at pregnancy comprised the study group, and 79 healthy pregnant women without systemic disease that might affect obstetric or fetal development constituted the control group. Study data were obtained retrospectively by scanning hospital records. Demographic characteristics of both groups (age, parity, body mass index, education level), obstetric results (birth week, birth weight, preterm labor rate, low birth weight rate, delivery type) and neonatal results (1st and 5th minute Apgar scores, neonatal intensive care hospitalization rates) were compared.
RESULTS: The distribution of the groups in terms of demographic characteristics was homogeneous (p>0.05). There was no difference between the groups in terms of mean birth weight, birth week, 1st minute Apgar scores, preterm labor, and neonatal intensive care hospitalization rates (p> 0.05). However, there was a significant difference between the groups in terms of low birth weight infants, 5th minute Apgar scores, and type of delivery. In the hereditary thrombophilia group, low birth weight infants, preeclampsia, and cesarean rates were higher compared with the control group, and the 5th minute Apgar scores were lower (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite acetylsalicylic acid and low molecular weight heparin treatment in pregnant women with thrombophilia, negative obstetric and neonatal results can be observed.

Keywords: thrombophilia, low birth weight, apgar score

Aysun Tekeli Taşkömür, Özlem Erten. Obstetric and Neonatal Results of Pregnant Women with Hereditary Thrombophilia. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 141-146

Sorumlu Yazar: Aysun Tekeli Taşkömür, Türkiye
LookUs & Online Makale