ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Klinik SYNTAX Skoru İzole Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Serebrovasküler Olayı Öngördürmektedir [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 97-105 | DOI: 10.5505/ktd.2021.35556

Klinik SYNTAX Skoru İzole Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Serebrovasküler Olayı Öngördürmektedir

Ömer Taşbulak1, Ahmet Anil Şahin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Liv Başakşehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebrovasküler olay (SVO), koroner arter bypass cerrahisi (KABC) sonrası önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. İzole KABC sonrası SYNTAX skoru (SS) ile klinik SYNTAX skoru (KSS) ve SVO arasındaki korelasyonu araştıran herhangi bir veri literatürde mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı SS ve KSS ile SVO riskinin öngördürücülüğünü araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde Ekim 2011 – Aralık 2013 tarihleri arasında izole KABC uygulanan 1850 hasta çalışmaya dahil edildi. Dışlama kriterlerine istinaden çalışmadan çıkarılan hastalardan sonra çalışmamıza 249 hasta dahil edildi. SVO, KABC sonrasında 30 gün içerisinde gelişen geçici iskemik olay ve inmeleri içermekteydi ve çalışma grubu operasyon sonrası SVO geçiren (PoSVO+) ve geçirmeyen (PoSVO-) şeklinde iki gruba ayrıldı. KSS hesaplaması amacıyla her hastanın KABC öncesi son anjiyografisi kullanılarak yapılan SS hesabına ek olarak diğer klinik parametreler (yaş, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, glomerüler filtrasyon hızı) kaydedildi.
BULGULAR: Uyku ve uyanıklık periyodları incelendiğinde; TASİ grubunda bulunan hastaların, POSİ ve LAİ gruplarındaki hastalara göre uyku dönemde başvuru oranlarının daha sık olduğu tespit edildi ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.045). Diğer grupların arasında herhangi bir istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı (p˃0.05). Mevsimsel değişkenler incelendiğinde ise yine gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi (p˃0.05). Ancak sonbahar ve kış döneminde yüzde olarak başvurularda bir artış olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, KSS’nin KABC yapılması planlanan hastalarda operasyon sonrasında gelişebilecek SVO öngörmede yararlı ve pratik bir skor olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle bu hastalar için ameliyat öncesi buna uygun önlemler uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: SYNTAX, Klinik SYNTAX skoru, Koroner arter bypass cerrahisi, İnme

Clinical SYNTAX Score Predicts Cerebrovascular Event After Isolated Coronary Artery Bypass Surgery

Ömer Taşbulak1, Ahmet Anil Şahin2
1University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Haliç University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cerebrovascular event (CVE) is major cause of mortality and morbidity after coronary artery bypass surgery (CABG). There is no available data in literature investigating correlation between SYNTAX and clinical SYNTAX score (CSS) and CVE after isolated CABG. The aim of the study was to investigate predicting risk of CVE with SYNTAX and CSS.
METHODS: 1850 patients underwent isolated CABG between October 2011 to December 2013 were included in the study in our hospital. 249 patients included in our study after eliminating patients having exclusion criteria. CVE included transient ischemic events and strokes in 30 days after CABG and two groups were determined as post-operative CVE (+) (PoCVE+) and post-operative CVE(-) (PoCVE-). SYNTAX score and additional clinical parameters (age, left ventricular ejection fraction (LVEF), glomerular filtration rate (GFR)) to calculate CSS were recorded for patients using last coronary angiography before isolated CABG.
RESULTS: In present study, age (p=0.002), total cholesterol (p=0.048), glucose (p=0.022), uric acid (p=0.032), creatinine (p=0.022), neutrophil count (p=0.06), circumflex-saphenous grafting (CX-SVG) (p=0.01), CSS (p=0.003) were found statistically higher in PoCVE(+) group. Additionally, LVEF (p=0.019) and GFR (p=0.013) were detected lower in PoCVE(+) group. logistic regression of significant parameters showed that, average age (p=0.017), increased glucose levels (p=0.08), existence of CX-SVG (p=0.011) and CSS (p=0,026) were found contributed factors. CSS >8 predicts CVE with sensitivity of 78.6, specificity of 68.9
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed CSS might be a useful and practical score to predict CVE in patients who planned to undergo CABG therefore precautions might be taken before surgery for these patients.

Keywords: SYNTAX, Clinical SYNTAX Score, Coronary artery bypass surgery, Stroke

Ömer Taşbulak, Ahmet Anil Şahin. Clinical SYNTAX Score Predicts Cerebrovascular Event After Isolated Coronary Artery Bypass Surgery. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 97-105

Sorumlu Yazar: Ahmet Anil Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale