ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Mastalji Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Etiyolojik Faktörler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 183-187 | DOI: 10.5505/ktd.2021.94758

Mastalji Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Etiyolojik Faktörler

Turgut Anuk
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Mastalji, kadınların yaklaşık 2/3’ünün hayatlarının bir dönemine doktora başvurmasına sebep olan şikayet sebebidir. Meme başı ağrısının yanı sıra memelerden biri veya ikisindeki ağrı duyusu olarak tanımlanır. Mastalji etiyolojisi ile ilgili literatürde birçok predispozan faktör literatürde sorumlu tutulmuştur. Özellikle hormonal faktörlerin başında östrojen, progesteron ve prolaktin seviyelerindeki değişimler tartışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016 – Aralık 2017 tarihleri arasında kadın doğum polikliniklerinden yönlendirilen ve genel cerrahi polikliniğine memede ağrı şikayeti ile başvuran ve çekilen mamografi ve ultrasonografilerinde herhangi bir patoloji saptanmayan hastaların dosya ve arşiv kayıtları tarandı.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen 115 hastanın yaş ortanca değeri 37 (18-70) idi. Yedi hastada ailede meme kanseri öyküsü anamnezi vardı.Yüz bir hasta ev hanımı iken, 68 hasta ilkokul mezunu idi. Hastaların %45.2’sine ağrılar 24 saatin üzerinde idi. Günlük ağrı süreleri incelendiğinde en sık nadiren ağrı ve günlük 1-2 saat süren ağrı şikayetlerinin olduğu gözlendi.Yirmi dokuz hastanın mastaljisinin menstrüel siklus ilişkili olduğu tespit edildi.On yedi hasta menapozda idi. Sadece3 hastanın özgeçmişinde meme cerrahi geçirmiş olduğu öğrenildi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar daha yüksek popülasyonlu hasta gruplarına ihtiyaç duysak ta çalışmamızın düzenlendiği bölge itibarı ile sosyo-kültürel düzeyi düşük olan lokasyonda, geçmişinde psikiyatrik tedavi görmüş olan hastaların sekonder kazanç sağlama amaçlı mastalji şikayetleri le hekime başvurdukları sonuca ulaştık

Anahtar Kelimeler: Mastalji, jinekolojik hormonlar, siklik mastalji

Etiological Factors in Patients Presenting With Mastalgia

Turgut Anuk
Kafkas University Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Kars, Turkey

INTRODUCTION: Mastalgia is the reason for complaints that cause about 2/3 of women to see a doctor for some period of their lives. It is defined as the sense of pain in one or both of the breasts, as well as nipple. Many predisposing factors have been implicated in the literature on the etiology of mastalgia. Forthe hormonal factors, especially changes in estrogen, progesterone and prolactin levels are reported.
METHODS: The files and archive records of patients who were referred from the obstetric outpatient clinics between January 2016 and December 2017 and who applied to the general surgery outpatient clinic with complaints of breast pain and who did not find any pathology in their mammography and ultrasonography were scanned
RESULTS: The median age of 115 patients who were included in our study was 37 (18-70). Seven patients had a family history of breast cancer. One hundred patients were housewives, while 68 patients were primary school graduates. Pain was over 24 hours in 45.2% of the patients. When daily pain periods were analyzed, it was observed that the most frequent pain was rarely and 1-2 hours of pain complaints per day were observed. Twenty nine patients' mastalgia was found to be related to the menstrual cycle.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although we need higher populations of patients, we have reached the conclusion that patients who have undergone psychiatric treatment in the past have applied to the physician with mastalgia complaints for secondary gain in the location where the socio-cultural level was low.

Keywords: Mastalgia, gynecologicalhormones, cyclicmastalgia

Turgut Anuk. Etiological Factors in Patients Presenting With Mastalgia. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 183-187

Sorumlu Yazar: Turgut Anuk, Türkiye
LookUs & Online Makale