ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - Nisan 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar III - V

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar VI - VIII

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Yoğun Bakım Ünitesinde Beş Yıllık Bakteriyemi Sürveyansı
Five-Years Bacteremia Surveillance in the Intensive Care Unit
Gülten Ünlü, Gönül Şengöz, Filiz Pehlivanoğlu, Şemsi Nur Karabela, Kadriye Kart Yaşar
doi: 10.5505/ktd.2022.65785  Sayfalar 1 - 8

5.
Philadelphia Kromozomu Negatif Myeloproliferatif Neoplazili Hastalarda Erirosit Dağılım Genişliği İndeksi ile Kemik İliği Fibrozisi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Association Between Red Cell Distribution Width and Bone Marrow Fibrosis in Patients with Philadelphia-Negative Myeloproliferative Neoplasms
Ceyda Aslan, Abdülkadir Karışmaz, Rafet Eren, Şermin Altindal, Mehmet Hilmi Doğu, Elif Suyanı
doi: 10.5505/ktd.2022.69926  Sayfalar 9 - 14

DERLEME
6.
Kolorektal Kanser Metastazının Moleküler Mekanizması ve Organotropizm
Molecular Mechanism of Metastasis in Colorectal Cancer and Organotropism
Zeynep Sağnak Yılmaz
doi: 10.5505/ktd.2022.64624  Sayfalar 15 - 25

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Göz Sağlığı Hakkında Bilgi Kaynağı Olarak YouTube
YouTube as a Source of Information About Eye Health
Ecem Önder Tokuç, Sevim Ayça Seyyar
doi: 10.5505/ktd.2022.54280  Sayfalar 26 - 34

8.
Ters Çevrilerek Yerleştirilen Otolog Kortikokansellöz Kemik Greftlerinin Yaşayabilirliği
Autologous Corticocancellous Bone Graft Viability After Reversed Placement
Emrah Kağan Yaşar, Can İlker Demir
doi: 10.5505/ktd.2022.48243  Sayfalar 35 - 42

9.
COVID-19 Tanısı ile Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastalarda Uygulanan Erken ve Geç Konvalesan Plazma Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effectiveness of Early and Late Convalescent Plasma Treatment Given in Patients Diagnosed with Coronavirus Disease in Intensive Care Unit
Yeliz Bilir, Akın Bilir, Fulya Ciyiltepe, Elif Bombacı, Ayten Saraçoglu, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.5505/ktd.2022.39260  Sayfalar 43 - 51

10.
COVID-19 Polimeraz Zincir Reaksiyonu-pozitif ve Viral Pnömonili Hastalarda Nörolojik Semptomların Değerlendirilmesi
Evaluation of Neurologic Symptoms in Patients with Polymerase Chain Reaction- positive COVID-19 and Viral Pneumonia
Meltem Karacan Gölen, Dilek Yılmaz Okuyan
doi: 10.5505/ktd.2022.03604  Sayfalar 52 - 62

OLGU SUNUMU
11.
Sistemik Lupus Eritematozusu Taklit Eden İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Pozitif Bir Olgu
A Patient with Human Immune Deficiency Virus Mimicking Systemic Lupus Erythematosus
Neslihan Gökçen, Hacer Kaya, Fatma Tuncer, Ayten Yazıcı, Ayşe Cefle
doi: 10.5505/ktd.2022.27136  Sayfalar 63 - 67

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimlerinin Mental Sağlığının Değerlendirilmesi ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Assessment of Mental Health Status and Associated Factors Among Physical and Rehabilitation Medicine Physicians Amid the Covid-19 Pandemic
Onur Engin, Başak Şenel Kara, Ömer Faruk Dadaş, Banu Dilek
doi: 10.5505/ktd.2022.29795  Sayfalar 68 - 77

DERLEME
13.
Kounis Sendromu
Kounis Syndrome
Cihan Örçen
doi: 10.5505/ktd.2022.32392  Sayfalar 78 - 83

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuldan Memnuniyet Düzeyleri ve Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examining the Correlation between the School Satisfaction Levels and Academic Achievement Scores of Faculty of Health Sciences Students
Kıymet Koç, Burcu Arkan
doi: 10.5505/ktd.2022.73554  Sayfalar 84 - 92

15.
Çocuklarda Vazovagal Senkopu Değerlendirmek için İki Farklı Eğik Masa Testi Protokolünün Karşılaştırılması
Short Versus Long Head-up Tilt Test Protocols to Evaluate Vasovagal Syncope in Children
Murat Deveci, Özlem Kayabey, Eviç Zeynep Başar, Abdulkadir Babaoğlu
doi: 10.5505/ktd.2022.65625  Sayfalar 93 - 100

16.
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde İmmünohistokimyasal Markırların ve Tümör Boyutunun Prognoz Üzerindeki Rolü
The Role of Immunohistochemical Markers and Tumor Size on Prognosis in Gastrointestinal Stromal Tumors
Mehmet Ali Gök, Serkan Fatih Yeğen, Mehmet Tolga Kafadar, Aytaç Emre Kocaoğlu
doi: 10.5505/ktd.2022.97769  Sayfalar 101 - 106

17.
Periton Metastazı olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme, İnoperabilite ve Sağkalım İçin C-Reaktif Proteinin Önemi
The Importance of C-Reactive Protein for Preoperative Evaluation, Inoperability and Survival in Patients with Peritoneal Metastasis
Yiğit Mehmet Özgün, Volkan Öter, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Erol Pişkin, Osman Aydın, Erdal Birol Bostancı
doi: 10.5505/ktd.2022.81568  Sayfalar 107 - 118

18.
Yaşlı Hastalarda Spiritüel İyi Oluşun Cerrahi Korkuya Etkisi
The Effect of Spiritual Well-Being on Surgical Fear in Geriatric Patients
Fadime Çınar, Semra Bülbüloğlu
doi: 10.5505/ktd.2022.65148  Sayfalar 119 - 127

19.
Akut ST Segment Yükselmeli Miyokard Infarktüsü Olan Hastalarda Prokalsitonin Düzeyinin Uzun Dönem Prognostik Değeri
Long-Term Prognostic Value of Procalcitonin Level in Patients with Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction
Turab Yakışan, Mehmet Gül, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Abdurrahman Eren
doi: 10.5505/ktd.2022.71235  Sayfalar 128 - 135

20.
Rektum Kanserinde Preoperatif NLR ve PLR’nin Kısa Dönem Sağkalımda Prediktif Değeri
Predictive Value of Preoperative NLR and PLR in Short-term Survival in Rectal Cancer
Hakan Uzunoğlu, Selçuk Kaya
doi: 10.5505/ktd.2022.55632  Sayfalar 136 - 143

DERLEME
21.
Prepubertal Sıçan Testis Dokusunun İncelenmesinde Parafin, Epon Yarı İnce ve İnce Kesitlerin Sağladığı Bilgilerin Karşılaştırılması
A Comparison of the Information Provided by Paraffin, Epon Semi-Thin and Thin Sections on the Examination of Prepubertal Rat Testicular Tissue
Gülnaz Kervancıoğlu, Elif Kervancıoğlu Demirci
doi: 10.5505/ktd.2022.15679  Sayfalar 144 - 147

ARAŞTIRMA MAKALESI
22.
Erken Evre Oral Kavite Kanserlerinde Okkült Metastaz Oranı ve Oluşmasına Sebep Olabilecek Faktörlerin Belirlenmesi
Identifying Occult Metastase Ratio and the related Factors in Early Stage Oral cavity Carcinoma
Mehmet Akif Abakay, Selçuk Güneş, Filiz Gülüstan, Ercan Atasoy
doi: 10.5505/ktd.2022.68466  Sayfalar 148 - 154

23.
Patellofemoral Ağrı Sendromu olan Genç Erişkinlerde Kartilaj Yıkım Biyobelirteçleri Yükselmektedir
Cartilage Degradation Biomarkers are Elevated in Younger Adults with Patellofemoral Pain Syndrome
Elif Aydın, Çiğdem Yenisey, Serkan Sabancı, İmran Kurt Ömürlü, Gülcan Gürer
doi: 10.5505/ktd.2022.69376  Sayfalar 155 - 162

24.
COVID-19 Tanılı Annelerden Doğan Yenidoğanların Klinik, Laboratuvar ve Emzirmeyle Bulaşma Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Clinical, Laboratory and Breastfeeding Transmission Characteristics of Newborns Born to COVID-19 Diagnosed Mother
Meltem Karabay, Olena Erkun, Didem Altunsoy, Hande Toptan, Elif Köse, Hilal Uslu Yuvacı, İbrahim Caner
doi: 10.5505/ktd.2022.57778  Sayfalar 163 - 171

25.
Grade-III Akut Kolesistitli Hastalarda Perkütan Kolesistostomi Yerleştirme Zamanının Önemi
The Importance of Percutaneous Cholecystostomy Placement Time in Patients with Grade-III Acute Cholecystitis
Erol Pişkin, Volkan Oter, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Mehmet Akif Üstüner, Yiğit Mehmet Özgün, Osman Aydın, Erdal Birol Bostancı
doi: 10.5505/ktd.2022.56588  Sayfalar 172 - 179

26.
İmmünsüpresif İlaç Kullanan Romatoloji Hastalarında COVID-19 Pandemisinin Anksiyete Üzerine Etkisi
Effect of COVID-19 Pandemic on Anxiety in Rheumatology Patients Taking Immunosuppressive Drugs
Tuğba İzci Duran, Seyyid Bilal Açıkgöz, Cemal Gürbüz, Ayşegül Uçar, Gökhan Yavuz Bilge, Metin Özgen
doi: 10.5505/ktd.2022.43926  Sayfalar 180 - 190

EDITÖRE MEKTUP
27.
Bilateral Nöroblastom ve Adrenal Yetmezliği Olan Nadir Bir Vaka
Adrenal Insufficiency: An Extremely Rare Complication Due To Bilateral Neuroblastoma
Gözde Atasever Yıldırım, Şeref Selçuk Kılıç, Süreyya Soyupak, Seyda Erdogan, Serhan Küpeli
doi: 10.5505/ktd.2022.37084  Sayfalar 191 - 193
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
28.
COVID-19 Tedavisi ve Karantina Süreci Tamamlandıktan Sonraki Kardiyak Bulgular
Cardiac Findings after COVID-19 Treatment and Completed Quarantine Process
Gülay Aydın, Ebru Gölcük
doi: 10.5505/ktd.2022.33340  Sayfalar 194 - 202

29.
Türk Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler
Social Media Addiction and Related Factors among Turkish Nursing Students
Rukiye Pınar Bölüktaş
doi: 10.5505/ktd.2022.33341  Sayfalar 203 - 210

30.
Fonksiyonel Dispepsi Şikayeti Olan Çocuk Hastalarda Batın Ultrasonografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Abdominal Ultrasonography Findings in Pediatric Patients with Functional Dyspepsia
Sibel Yavuz, Cemil Oktay
doi: 10.5505/ktd.2022.32309  Sayfalar 211 - 218

31.
Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Koroner Arter Baypas Cerrahisi Öncesi Ranolazin Tedavisinin Peroperatif Miyokard Hasarı Üzerine Etkisi
The Effect Of Ranolazine Treatment Administered Before Coronary Artery Bypass Surgery On Perioperative Myocardial Damage In Patients With Stable Angina Pectoris
Mehmet Fatih Yılmaz, Süleyman Cağan Efe, Emrah Acar, Çetin Geçmen, Mehmet İnanir, Can Yücel Karabay, İbrahim Akın İzgi, Cevat Kırma
doi: 10.5505/ktd.2022.20438  Sayfalar 219 - 225

32.
Pilomatriksoma: 78 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Analizi
Pilomatrixoma: Clinical and Histopathological Analysis of 78 Cases
Özlem Durak, Gamze Erkılınç, Yaşar Arslan, Nermin Karahan, Mustafa Asım Aydın
doi: 10.5505/ktd.2022.79446  Sayfalar 226 - 233

33.
Çocuk Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemede Sevofluran ile Sedasyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of Sedation With Sevoflurane in Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Patients
Tahsin Şimşek, Hande Gürbüz Aytuluk, Mehmet Yılmaz, Aynur Kaynar Şimşek, Ayse Zeynep Turan Cıvraz, Kemal Tolga Saraçoglu
doi: 10.5505/ktd.2022.56244  Sayfalar 234 - 238

LookUs & Online Makale