Volume : 11 Suppl : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Cardiac Findings after COVID-19 Treatment and Completed Quarantine Process [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 194-202 | DOI: 10.5505/ktd.2022.33340

Cardiac Findings after COVID-19 Treatment and Completed Quarantine Process

Gülay Aydın, Ebru Gölcük
Health Sciences University Darıca Farabi Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Our aim was to determine late-term which cardiac effects were in hemogram, biochemical parameters, cardiac biomarkers, Electrocardiography (ECG) and Transthoracic echocardiography (TTE) and which cardiac complaints were in the patients admitted to the Cardiology outpatient clinic after the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) treatment and quarantine process was completed.
METHODS: 132 consecutive patients included in this retrospective study. ECG and TTE were performed, hemogram, biochemical parameters, cardiac biomarkers; high sensitive cardiac troponin T (hs-cTn), N terminal Pro B type natriuretic peptid (NT-pro BNP) and D-dimer were studied in all patients on admission.
RESULTS: In this study, we found the following findings in the patients: the most common co-morbidite was hypertension in 39 (29.5%) patients, the most common complaints of the patients presenting to the Cardiology outpatient clinic was chest pain in 48 (36.40%) patients, the most common EGG finding was sinus tachycardia in 11 (8.3%) patients, the most common TTE finding was mild tricuspid regurgitation in 63 (47.70%) patients. In this study we have found systolic pulmonary artery systolic hypertension rate 6.10% and the rate was higher than compared to the normal population. It was remarkable that pericardial hyperechocenicity was detected in 18 (13.60%) patients. We detected elevated D-dimer levels were detected in 24 (18.20%) patients, elaveted NT-pro BNP levels in 15 (11.40%) patients and elevated hs-cTn levels in 9 (6.8 %) patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The patients should be evaluated in the Cardiology outpatient clinic to investigate whether they have late-term cardiac effects due to COVID-19 infections.

Keywords: COVID-19, electrocardiography, transthoracic echocardiography

COVID-19 Tedavisi ve Karantina Süreci Tamamlandıktan Sonraki Kardiyak Bulgular

Gülay Aydın, Ebru Gölcük
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız, Coronavirus disease 2019 (Covid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlandıktan sonra Kardiyoloji Polikliniğine başvuran hastaların geç dönemde hangi kardiyak şikayetler ile başvurduğunu ve biyokimyasal parametrelerde, kardiyak biyobelirteçlerde, elektrokardiyografi (EKG) ve transtorasik ekokardiyografide (TTE) hangi kardiyak bulguların olduğunu tespit etmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya ardışık 132 hasta dahil edildi. EKG çekildi, TTE yapıldı. Tüm hastalarda başvuruda hemogram, biyokimyasal parametreler, kardiyak biyobelirteçler; yüksek duyarlıklı kardiyak troponin T, N terminal pro B tipi natriüretik peptid ve D-dimer çalışıldı.
BULGULAR: Kardiyoloji Polikliniğine başvuran hastalarda en sık görülen ko-morbidite hipertansiyon 39 (%29,50), en sık görülen kardiyak şikayet göğüs ağrısı 48 (%36,40), en sık EKG bulgusu sinüs taşikardisi 11 (%8,3), en sık TTE bulgusu hafif triküspit yetersizliğiydi 63 (%47,70). Bu çalışmada sistolik pulmoner arter hipertansiyon oranın %6,10 bulduk ve bu oran normal popülasyona göre daha yüksekti. Perikardiyal hiperekojenitenin 18 (%13,60) hastada saptanması dikkat çekiciydi. Yüksek D-dimer seviyesi 24 (%18,20) hastada, yüksek NT-pro BNP seviyesi 15 (%11,40) hastada ve yüksek hs-cTn seviyesi 9 (%6,80) hastada tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalar, Covid-19’un geç dönem kardiyak etkilerinin olup olmadığını araştırmak için Kardiyoloji Polikliniğinde değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, elektrokardiyografi, transtorasik ekokardiyografi

Gülay Aydın, Ebru Gölcük. Cardiac Findings after COVID-19 Treatment and Completed Quarantine Process. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 194-202

Corresponding Author: Gülay Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English